Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

De waarheid van / over Christus

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de heilige Geest in u woont? … Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!” (1 Korintiërs 3:16,17b)

Paulus noemt ons fysieke lichaam een tempel van de Geest. Ons lichaam is volgens Paulus heilig en hij roept ons zelfs op om God met ons lichaam te verheerlijken!

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiërs 6:20)

De heilige Geest die in ons woont is Christus, het mysterie waar Paulus geregeld in zijn brieven over schrijft. “Christus in ons is de hoop op heerlijkheid” (Kolossenzen 1:27). Door Christus (de heilige Geest) in ons kunnen we met ons lichaam God verheerlijken. Jezus van Nazareth heeft dit geheimenis aan ons willen openbaren. Voor de meeste mensen is het echter nog steeds een groot mysterie. Ook voor de meeste christenen. Willen we werkelijk als Zonen en Dochters van God openbaar worden, dan zullen we dit geheimenis moeten gaan begrijpen.

Het Griekse woord dat in de tekst hierboven is vertaald met tempel is ‘naos’. De ‘naos’ is alleen het tempelgebouw, zonder alle buitenruimten. Het tempelgebouw bestaat uit het heilige en het heilige der heiligen, met daartussen het voorhangsel. Als Paulus ons lichaam vergelijkt met een tempel, zegt hij dus dat ons lichaam uit het heilige en het heilige der heiligen bestaat en dat er sprake is van een voorhangsel dat daar tussen hangt. In zijn tweede brief aan Korintiërs vergelijkt Paulus dat voorhangsel met een bedekking, waardoor ons het zicht op de heerlijkheid van de Heer (het heilige der heiligen) wordt ontnomen (2 Korintiërs 3:18). En die bedekking verdwijnt alleen ‘in Christus’ (vers 14).

Wat bedoelt Paulus met de vergelijking van ons lichaam met de tempel van de Geest, de ‘naos’? Wat is het mysterie? Hoe kunnen we God verheerlijken met ons lichaam?

Zolang wij niet ‘in Christus’ zijn, ons Christus niet ten volle bewust zijn, denken en leven wij vanuit het dualistische goed / kwaad-bewustzijn. Door dat dualistische denken zien/ervaren wij de tempel van ons lichaam als twee aparte ‘compartimenten’. We ervaren ons fysieke lichaam, zoals we dat waarnemen, als aards en de heilige Geest (Christus) in ons als hemels (goddelijk). We weten dat we niet in gnostisch denken moeten vervallen, maar toch hebben we de neiging om ons lichaam als kwaad te zien en Christus in ons als goed. Dat deze gedachte op de achtergrond een grote rol speelt, zien we terug in de leerstelling dat we eerst Gods vergeving (voor het kwaad) nodig zouden hebben, voordat de heilige Geest (Christus) in ons kan komen wonen. Paulus is er echter vrij stellig over. Het mysterie van Christus in ons, is van alle eeuwen (in alle tijden) en van alle geslachten (voor iedereen) een feit (Kolossenzen 1:26,27). Daarom schrijft Paulus ook “Christus is alles en in allen!” (Kolossenzen 3:11b) Ons lichaam is niet zondig! Ons lichaam is niet kwaad! Geen gnosticisme! We kunnen zelfs God verheerlijken met ons lichaam!

Door het dualistische denken in goed en kwaad zijn we ons lichaam gaan beschouwen als een ‘kamer’ waarin Christus (Gods Geest) zich zou bevinden. We hebben in ons denken een ego gevormd, waarmee we ons zijn gaan identificeren, maar die los staat los van de geestelijke werkelijkheid. Dit is wat Paulus met recht het vleselijke denken noemt. Het vlees / ego is het voorhangsel in onze tempel, de bedekking, die ons het zicht ontneemt op wie wij werkelijk zijn. En deze bedekking wordt alleen weggenomen ‘in Christus’. Zodra ons dualistische-bewustzijn (het geweten) gereinigd is van de dode werken (die een gevolg zijn van ons vleselijke denken) en we ons Christus (in ons) ten volle bewust worden, dan gaan we zien dat Christus werkelijk alles en in allen is.

Zodra het voorhangsel middendoor scheurt wordt het mysterie van Christus onthult. Onze tempel die gezien vanuit het goed/kwaad-bewustzijn twee aparte ‘compartimenten’ leek te hebben, is één geheel. Wij zijn niet het ego dat we met ons vleselijke denken hebben gecreëerd! Als wij ons vlees / het ego voor dood gaan houden, dan staat Christus in ons op! Dat heeft Jezus van Nazareth ons willen openbaren. Wij zijn net zo Christus als Jezus van Nazareth dat was. Christus is werkelijk alles en in allen.

Deze waarheid van / over Christus wordt zelfs door de wetenschap onderstreept. Einstein zag al in dat alles energie is. De kwantumfysica heeft dit inmiddels bewezen. Bij het Licht uit Genesis 1:3 gaat het om Christus. Licht is energie met een bepaalde frequentie. Hoe lager de frequentie, hoe dichter de materie. Materie is dan ook gestolde energie. Ons fysieke lichaam is gestolde levensenergie, Christus-energie. De dualiteit tussen lichaam en Geest (Christus in ons) komt door onze vertekende waarneming, hetgeen veroorzaakt wordt door ons goed/kwaad-bewustzijn. Vanuit de Geest gezien, zijn we mensen uit één stuk. Ieder mens, ongeacht wat men wel of niet gelooft, is volledig één met Christus, sterker nog: is Christus. De meeste mensen (en ja, ook de meeste christenen) zijn het zich niet bewust. Zij zijn nog niet ‘in Christus’, waarmee Paulus doelde op het binnengaan in het volle bewustzijn van Christus, ofwel het Christusbewustzijn. Zolang we nog leven vanuit het dualistische goed/kwaad-bewustzijn, ons geweten nog niet volledig is gereinigd, kunnen we deze waarheid niet zien, blijft ‘Christus in ons’ voor ons een mysterie.

De begrippen Christusbewustzijn en Christus-energie klinken voor veel christenen verdacht, omdat deze termen ook gebruikt worden binnen de esoterische wereld. Paulus gebruikt in zijn brieven als het gaat om de werkingen van de heilige Geest (Christus) dertig keer het begrip ‘energeia’ (of een vervoeging ervan), energie. Ik denk dat men binnen de esoterische wereld wat dat betreft meer heeft begrepen van het mysterie ‘Christus in ons’, dan menig christen. De goddelijke vonk die zich in allen bevind, is Christus, het licht uit Genesis 1:3 dat alle mensen verlicht (Johannes 1:9). Toch denkt men binnen de esoterische wereld ook nog sterk in termen van goed en kwaad. Hierdoor blijft men gevangen in het dualistische goed/kwaad-bewustzijn. Paulus laat ons klip en klaar zien dat we dat dualistische denken kunnen omzeilen en tegelijk vast kunnen houden aan het geloof dat Christus (de goddelijke vonk) in allen is.

De vroeg kerk heeft door de sterke invloed van het gnosticisme het kind met het badwater weggegooid. Zullen wij verstandig zijn en leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt? Door vanwege de invloed van de esoterische wereld niet opnieuw het kind (Christus in ons) met het badwater weg te gooien? Laten we onszelf dan gaan zien als degenen wie we werkelijk zijn. Christus … (vul je eigen naam maar op de puntjes in).

Het geheim van het koninkrijk van God is dat onze buitenwereld bepaald wordt door onze binnenwereld. Eerst geloven en dan zien (Hebreeën 11:1) Datgene waar we in ons hart van overtuigd zijn, gaan we terugzien in ons leven. Als wij gaan geloven dat we Christus zijn, dan zullen we – net als Jezus van Nazareth 2000 jaar geleden – werkelijk als Zonen en Dochters van God openbaar gaan worden. Daar wacht de schepping met reikhalzend verlangen op.

Zodra de bedekking (het vlees / ego) wordt weggenomen, zien we (in ons heilige der heiligen), als in een spiegel, de heerlijkheid van de Heer (Christus in ons), waardoor ons (fysieke) gedaante naar dat beeld (de heerlijkheid van de Heer) zal veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid.” (2 Korintiërs 3:18)

We zien als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer. Wie zie je in de spiegel? Jezelf! We kijken echter niet in een spiegel. Wat we in ons heilige der heiligen zien, de heerlijkheid van de Heer, dat zijn we zelf. Dat is de werkelijkheid. Zodra we dat gaan zien, zal ons gedaante veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We gaan steeds meer zien en ons steeds meer bewust worden dat we werkelijk naar Gods evenbeeld en Gods gelijkenis geschapen zijn. Dan komt het moment dat we God gaan verheerlijken met ons lichaam! We gaan het Godsbewustzijn binnen, waar God alles en in allen zal blijken te zijn (1 Korintiërs 15:28).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *