Gods Masterplan – deel 1

Deel 1 – Wereldbeeld | Bewustzijn
De orthodox christelijke boodschap is gebaseerd op een wereldbeeld dat zijn langste tijd heeft gehad. Het is het wereldbeeld van de 3 B’s (Boven-Buiten-Binnen). De ontwikkelingen van de afgelopen decennia binnen de wetenschap van de kwantumfysica pleiten voor een heel ander wereldbeeld. Alles bestaat uit energie en aan de materiële wereld ligt een ‘zeker’ bewustzijn ten grondslag, waardoor alles en iedereen met elkaar verbonden lijkt te zijn. Als we dit vanuit Bijbels perspectief bezien dan valt hier zeker wat voor te zeggen. Paulus schrijft over God:

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” (Romeinen 11:36) en

Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn.
(1 Korintiërs 8:6) en

opdat God zij alles in allen.” (1 Korintiërs 15:28)

Alles komt uit God voort, er bestaat niets buiten God en God zal eenmaal weer alles en in allen zijn. Als we dit vanuit het perspectief van bewustzijn bekijken, dan zouden we kunnen stellen dat er een moment is geweest waarin God alleen zichzelf bewust was en dat er een moment gaat komen dat de hele schepping die uit God voorkomt zichzelf als God bewust zal zijn. En dat zich daartussen een periode bevindt waarin de schepping zich niet bewust is van haar goddelijke oorsprong. Als we nog een stap verder gaan en de wetenschap dat werkelijk alles uit energie bestaat erbij betrekken, dan zouden we deze energie als de goddelijke samenhang van de gehele schepping kunnen zien. Dat zou dan betekenen dat alles en iedereen van nature goddelijk is, maar dat de schepping zich dat nog niet bewust is. Dit nieuwe wereldbeeld heeft grote gevolgen voor ons Gods- en mensbeeld en daarmee ook voor de christelijke theologie. In het vervolg van deze studie wil ik aantonen dat onder andere Jezus en Paulus, ondanks dat zij de wetenschappelijke kennis als onderbouwing niet hebben gekend, hun visie berust op dit nieuwe wereldbeeld. Ik begin bij het begin, de schepping van hemel en aarde in Genesis 1.

De hemelse gewesten
In den beginne schiep God (Elohim) den hemel en de aarde.” (Genesis 1:1)

Zowel de hemel als de aarde zijn uit God voortgekomen. Bij de hemel gaat het om de onzichtbare wereld en bij de aarde om de zichtbare tastbare wereld. Het beeld dat de hemel zich ergens boven de wolken hoog in het universum bevindt is gebaseerd op het oude wereldbeeld. Als we vanuit het nieuwe wereldbeeld uitgaan, dan gaat het bij de hemel om datgene wat er wel is, maar wat we ons (nog) niet bewust zijn. De fysieke wereld (de aarde) kunnen we met onze natuurlijke ogen zien en zijn we ons dus wel bewust.

God (Elohim) is Geest en bevindt zich in de ‘hemel’. We zouden God als de hoogste vorm van Bewustzijn kunnen zien, het allesomvattende Godsbewustzijn, door Jezus van Nazareth Vader genoemd.

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de afgrond, en de Geest Gods zweefde over de wateren.” (Genesis 1:2)

De aarde was vormloos en braakliggend. Het eerste wat opvalt is dat nadat God een scheiding heeft aangebracht tussen hemel en aarde er al sprake was van duisternis. De fysiek tastbare aarde was al van het prilste moment af omgeven door duisternis. Nu kan er alleen sprake zijn van duisternis als er ook licht is. God woont in een ontoegankelijk Licht, zegt Paulus (1 Timoteüs 6:16). Het (nieuwe) op de wetenschap gebaseerde wereldbeeld geeft ons inzicht in wat er hier aan de hand is. Licht is energie. Hoe hoger de frequentie van energie, hoe feller het licht. Hoe lager de frequentie van energie, hoe dichter de massa van de materie. Materie bevindt zich per definitie in het duister, vanwege de lage frequentie. Zodra er sprake is van materie is er ook sprake van dualiteit tussen het geestelijke en het stoffelijke. Ook hier gaat het om wat we ons bewust zijn. In werkelijkheid is er geen sprake van dualiteit, omdat ten diepste alles uit energie bestaat.

Terug naar Genesis 1, Gods Geest zweefde vanuit de ‘hemel’ over de aarde, voorgesteld als de wateren. Deze (fysieke) wateren vormen een lager bewustzijn dan het Godsbewustzijn. Daarover straks meer.

En God (Elohim) zeide: Er zij Licht; en er was Licht. En God zag, dat het Licht goed was.” (Genesis 1:3,4)

Vanuit het Hebreeuws gaat het niet om de schepping van het Licht, want het Licht was er al. God sprak het Woord ‘Licht’. God liet het Licht als het ware schijnen in de duisternis.

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.” (Johannes 1:1-5)

Het Woord dat God sprak is het waarachtige Licht dat ieder mens verlicht (Johannes 1:9). Het gaat hierbij om Christus, de enig-geborene van de Vader. En hoewel de term voor christenen verdacht kan klinken, zouden we hier kunnen spreken van het Christusbewustzijn.

God (Elohim) maakte scheiding tussen het Licht en de duisternis. En God noemde het Licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht.” (Genesis 1:4,5)

Het gaat hier niet om het licht en duister van de dag en nacht zoals binnen onze etmalen, maar om een verschil in geestelijk opzicht, een verschil in het bewustzijnsniveau.

want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe.” (1 Tessalonicenzen 5:5)

De schepping van de geestelijke wereld gaat verder. Elohim sprak: “Laat er een gewelf zijn dat scheiding maakt tussen de wateren onder het gewelf en de wateren boven het gewelf.” (Genesis 1:6,7).

Bij de wateren boven het gewelf gaat het om het Licht, Christus, de ‘dag’. De wateren onder het gewelf vormen de duisternis, de ‘nacht’. Beiden bevinden zich op de ‘aarde’ de tastbare werkelijkheid. Het Licht van Christus verlicht de wateren boven het gewelf, waardoor de frequentie van de materie omhoog gaat en de materie minder massief (compact) wordt. Daar waar de frequentie het laagst is, bevindt zich de duisternis. Deze laagste vorm van bewustzijn zullen we in het vervolg van deze studie het (dualistische) goed / kwaad-bewustzijn noemen.

Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat de geestelijke wereld, de zogenoemde hemelse gewesten, uit drie lagen bestaat. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Het begrip ‘bewustzijn’ kan bij christenen voor verwarring zorgen, omdat het vaak (ten onrechte) geassocieerd wordt met New Age-denken. In het Grieks van het nieuwe testament komt het begrip ‘suneidesis’ ruim dertig keer voor, hetgeen doorgaans vertaald wordt met ‘geweten’. Bij het geweten gaat het om datgene wat we ons bewust zijn. Er kan volgens Paulus sprake zijn van een goed en een kwaad geweten. Daarnaast schrijft hij over het ‘in Christus’ zijn (en Christo) en over geestelijke boosheden, beiden hebben volgens Paulus betrekking op de hemelse gewesten. Het is dan ook aannemelijk om de geestelijke wereld waar Paulus over spreekt als een bewustzijnsveld te zien. Ik heb hierboven laten zien dat er sprake is van drie ‘niveaus’ van bewustzijn, te weten: het goed / kwaad-bewustzijn, het Christusbewustzijn en het Godsbewustzijn.

In het nieuwe testament vinden we een behoorlijk aantal aanwijzingen, die aansluiten bij deze zienswijze. Zo lezen we bij Paulus van iemand die werd opgetrokken tot in de derde hemel (2 Korintiërs 12:2). Als we de drie ‘niveaus’ van het bewustzijn als de drie hemelen zien, dan zou het bewustzijn van deze persoon zijn opgetrokken tot in het Godsbewustzijn. Hij wist op dat moment niet of het in zijn lichaam of buiten zijn lichaam plaatsvond. Dit gegeven is op grond van het voorgaande goed te verklaren, want binnen het Godsbewustzijn is er geen sprake meer van dualiteit. De duisternis (de wereld van goed en kwaad) bevindt zich namelijk binnen het goed / kwaad-bewustzijn en binnen het Godsbewustzijn is in het geheel geen duisternis (1 Johannes 1:5). Verder schrijft Paulus over geestelijke boosheden in de lucht (Efeziërs 6:12). Deze boosheden bestaan niet binnen het Godsbewustzijn; ze bevinden zich in de eerste hemel, het goed / kwaad-bewustzijn. De uitspraken van Paulus waarin hij spreekt over het ‘in Christus’ zijn als zijnde ‘boven’ en ‘in de hemel’ (o.a. Efeziërs 1:3 en 2:6; Kolossenzen 3:1) wijzen dan op het Christusbewustzijn, de tweede hemel.

We zullen in het vervolg van deze studie uitgaan van de geestelijke wereld zoals hierboven op de afbeelding is weergegeven. Bij geestelijke groei gaat het om groei in ons geestelijke bewustzijn.

Klik hier voor deel 2 van deze serie.

Als je graag door wilt praten over deze studie, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
1) Kom een keer langs op de koffie. Stuur een berichtje via de contactpagina om een afspraak te maken. Er gaat niets boven een persoonlijke ontmoeting.
2) We kunnen ook online een gesprek voeren. Stuur me gerust een bericht via Messenger of maak een afspraak via de contactpagina voor een ontmoeting via Skype of Zoom.
3) Je kunt je eventuele vragen of opmerkingen ook stellen via de Facebook groep ‘Gods Masterplan’. Via deze link kun je jezelf aanmelden voor deze groep. In deze groep vind je ook de vragen, opmerkingen en reacties van anderen.