Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Een profetisch woord voor de kerk in Nederland anno 2020

Capelle aan den IJssel, 9 juli 2020

Want het is nu de tijd, dat het ‘oordeel’ (gericht op herstel!) begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal dan ONS einde zijn als WIJ ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God?” (1 Petrus 4:17)

Al enige tijd vraag ik mij af waarom we vanuit de christelijke kerken in Nederland zo weinig horen over de huidige situatie waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen na de corona uitbraak afgelopen voorjaar. Waarom klinkt er geen profetisch geluid vanuit de kerken waarmee de samenleving richting en hoop voor de toekomst wordt geboden? Men is vooral bezig met hoe we de kerkdienst tijdens en straks na de corona-crisis vorm kunnen geven.

Er voltrekt zich momenteel in de samenleving een tweedeling van twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan en die tweedeling gaat ook dwars door de christelijke kerken heen.[1] De ene groep (de zogenoemde ‘coronadeugers’) gelooft dat de overheid het juiste beleid voert ten aanzien van de corona-crisis en is wars van complottheorieën die de ronde doen en de andere groep (de ‘niet-coronadeugers’) is zeer kritisch richting de overheid en denkt wel in de richting van complottheorieën. Deze tweedeling werkt verlammend en is mijns inziens één van de oorzaken dat er geen eenduidig geluid vanuit christelijk perspectief klinkt met het oog op de situatie waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen. Enkele uitzonderingen daargelaten zijn er maar weinig predikanten en voorgangers die zich in het openbaar uitspreken over de huidige situatie, de rol van de overheid en over de mogelijkheid van duistere agenda’s die aan het beleid ten grondslag zouden kunnen liggen. Men voelt wel aan dat men zich daarmee op glad ijs begeeft en er zijn immers al genoeg splijtzwammen binnen de kerk.

Middels dit schrijven wil ik mijn persoonlijke visie op de huidige situatie kenbaar maken, in de wetenschap dat als het een boodschap vanuit Gods hart is, deze zijn weg zal vinden. Het is geen makkelijke boodschap, maar wel een hoopvolle – en daarom uiteindelijk ook een blijde – boodschap.

Christus is het Licht der wereld (Genesis 1:3) en Jezus van Nazareth – die door de incarnatie van Christus het Licht ten volle vertegenwoordigde – heeft zijn leerlingen opgedragen om in navolging van hem het Christus-Licht in de wereld te laten schijnen. Zolang Jezus op aarde was, was hij het Licht der wereld (Johannes 9:5), daarna moesten zijn leerlingen het stokje overnemen. Zij zouden zelfs grotere dingen doen dan Jezus alleen heeft kunnen doen (Johannes 14:12), om de eenvoudige reden dat zij met meer in aantal waren, waardoor het Licht van Christus krachtiger zou gaan schijnen. Op de eerste Pinksterdag in Handelingen zien we de doorbraak van het Christus-Licht dat door de leerlingen van Jezus duidelijk zichtbaar werd. Zij werden ‘mensen van de weg’ of ‘volgers van de weg’ genoemd. Zij volgden dezelfde weg die Jezus van Nazareth had bewandeld. Zij waren nu het Licht der wereld! En als het Licht van Christus schijnt, maakt de duisternis geen schijn van kans.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen grijpen.
(Johannes 1:5)

De duisternis kan alleen maar toenemen als het Licht dermate is afgezwakt dat het geen kracht meer heeft om de duisternis tegen te houden. Dit is de situatie waarin de wereld zich momenteel bevindt. We leven in een tijd waarin de duisternis van het dualistische goed/kwaad denken is doorgedrongen in alle delen van de samenleving. Blijkbaar is het Licht van Christus ook binnen de christelijke kerk dusdanig afgezwakt dat de duisternis de mensheid in haar greep kan houden.

De gelovigen in Handelingen volgden de weg die Jezus van Nazareth had bewandeld. Zij waren op precies dezelfde (existentiële) manier als Jezus in deze wereld (1 Johannes 4:17). Zij waren Jezus gevolgd in de wedergeboorte (Matteüs 19:28), waardoor zij in de Geest wandelden, in het bewustzijn van Christus.

Het Licht van Christus zal pas weer gaan schijnen, als we bereid zijn te erkennen dat het onder de korenmaat terecht is gekomen. We zullen het mysterie ‘Christus in ons, de hoop op heerlijkheid’ (Kolossenzen 1:27) weer opnieuw moeten gaan ontdekken. Dan zal het Licht weer op de kandelaar komen en gaan schijnen (Matteüs 5:15). Om het Licht van Christus onder de korenmaat vandaan te halen en weer op de kandelaar te zetten, zullen we uit de Geest geboren moeten worden. Alleen door wedergeboorte zullen we ten volle in de Geest gaan wandelen en kan het Licht van Christus weer gaan stralen.

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1,2)

We worden niet wedergeboren door een zondaarsgebed te bidden of door te geloven dat onze zonden vergeven zijn. Ook niet door belijdenis van ons geloof af te leggen of door ons te laten dopen door onderdompeling. Dit is echter wel wat de meeste christenen geloven, met als gevolg dat men zich niet meer uitstrekt naar de ware wedergeboorte. Waarom zouden we dat doen, als we menen al wedergeboren te zijn?

Het gevolg is dat we het zijn gaan zoeken in allerlei theorieën en methoden. Theologie, psychologie, filosofie, antropologie, sociale processen, groepsdynamica en andere wetenschappelijke bronnen van kennis en vaardigheden moeten hulp bieden om Christus present te stellen in onze samenleving. Christenen moeten vooral over intellectuele capaciteiten beschikken om mee te kunnen denken en praten over hoe de kerk een diepgaande verandering in de samenleving zou kunnen bewerkstelligen. Jezus deed het echter met twaalf eenvoudige boeren en vissers uit Galilea, een achtergebleven gebied, die na hun wedergeboorte (Pinksteren) de toenmalige wereld op zijn kop hebben gezet. (Handelingen 4:13; 1 Korintiërs 1:19,20)

Ik ben mij er terdege van bewust dat dit een pijnlijke en confronterende boodschap is, maar deze is noodzakelijk om de oprukkende duisternis een halt toe te roepen. Het Licht van Christus zal weer moeten gaan schijnen! We zullen weer het zout van de aarde moeten worden. (Matteüs 5:13) Er zal weer jonge wijn in nieuwe zakken gegoten moeten worden. (Matteüs 9:17)

Dan nu naar de hoopvolle en blijde kant van deze boodschap. In overeenstemming met de vele profetieën die in de achterliggende jaren vanuit allerlei delen van de wereld over Nederland zijn uitgesproken, zie ik in Nederland grote groepen mensen die daadwerkelijk uit de Geest geboren gaan worden, waardoor er een groot Licht zal ontbranden, die de duisternis uit ons land zal doen verdwijnen. Het gevolg zal zijn dat Nederland een lichtend Licht voor de rest van de wereld zal worden.

Uiteindelijk zal het aantal wedergeboren mensen wereldwijd dusdanig toenemen dat we op een kantelpunt komen in de menselijke geschiedenis. Het Licht van Christus zal dan zo sterk zijn dat de rest van de duisternis in een punt des tijds zal worden verdreven, waardoor iedereen uit de Geest geboren zal worden en het koninkrijk van God op aarde volkomen zal doorbreken. Dit kantelpunt zal bereikt gaan worden tijdens de generatie die momenteel leeft.

Nog even terugkomend op het begin, de tweedeling tussen de ‘coronadeugers’ en de ‘niet-coronadeugers’. Het is van groot belang dat we ons niet in de duisternis van het goed/kwaad denken laten meetrekken.

Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” (Efeziërs 6:12)

De strijd die gaande is, is de strijd tussen het Licht van Christus en de duisternis. De duisternis bestaat uit het dualistische bewustzijnsveld dat gevormd wordt door het goed/kwaad denken van de mens. De strijd wordt dus letterlijk en figuurlijk in/over de hoofden van mensen gevoerd, vaak zonder dat de mens zich daarvan bewust is. We dienen waakzaam te zijn voor het verdeel en heers principe, wat gepaard gaat met de toenemende duisternis. Wat we ook van complottheorieën denken en in welke mate ze nu wel of niet waar zijn, doet er in wezen niet toe. Als we onze mening als ‘goed’ en de mening van de ander als ‘kwaad’ beschouwen, eten we van de boom van kennis van goed en kwaad, waardoor we de duisternis voeden. Zodra we van de boom des Levens gaan eten, zal het Licht van Christus de duisternis verdrijven, ongeacht in welke vormen de duisternis zich manifesteert.

Tot slot nog iets over de complottheorieën zelf. Denk hierbij aan de enorme macht van de farmaceutische industrie in combinatie met de nanochip technologie en de snelheid waarmee men een vaccin wil ontwikkelen. Of aan het verplichtende karakter van de universaliteit in de VN agenda 2030, om maar eens wat zaken te noemen. We kunnen dit allemaal wegwuiven als angstmakerij, maar waar er sprake is van rook is doorgaans ook vuur. Er is meer aan de hand in de wereld, dan we misschien willen (of durven) geloven. Tegelijk is leugen en misleiding het belangrijkste wapen van de duisternis. Het is niet allemaal wat het lijkt te zijn, maar dat er sprake is van vuur mag als evident beschouwd worden.

Hoewel sommige complotscenario’s doen denken aan de eindtijd-profetieën uit de Bijbel, is er geen sprake van een vervulling van Bijbelse profetieën. Ja, we leven (opnieuw) in een zogenoemde eindtijd-periode. De Bijbelse eindtijd, die met name op het boek Openbaring is gebaseerd, betreft de eindtijd van het oude verbond dat in 70AD met de verwoesting van de tempel tot een definitief einde kwam. De eerste christelijke gemeente leefde dan ook in het laatste der dagen, hetgeen duidelijk bevestigd wordt door de ‘geest’ waarin de nieuwtestamentische brieven zijn geschreven en uiteraard ook door de eindtijd-rede van Jezus (Matteüs 24). We kunnen de geschiedenis van het Hebreeën-volk vanaf de verbondssluiting op de Sinaï tot en met de verwoesting van de tempel, inclusief de daarbij behorende eindtijd-periode wel als een blauwdruk zien voor de geschiedenis van de hele mensheid. Voor degenen ‘die uit Israël’ waren, liep de eindtijd destijds niet uit op een escalatie. Zij zijn, nadat ze naar de bergen van Judea waren gevlucht (Matteüs 24:16), opgenomen in heerlijkheid (1 Tessalonicenzen 4:17). Als we de parallel met de Bijbelse geschiedenis doortrekken, dan is er werkelijk sprake van een hoopvolle toekomst voor iedereen! (Romeinen 11:26)

De christelijke kerk heeft de eindtijd van het oude verbond doorgaans als een letterlijke profetie voor een verre toekomst gezien, met als gevolg dat men aan de hand van de Bijbel de tijden probeert te duiden. Het grote gevaar hiervan is dat we onze hoofden laten hangen en de duisternis gelaten over ons heen laten komen, omdat het immers allemaal voorzegt zou zijn; zo van ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.’ Als het huis Gods zich niet bekeert en het Licht van Christus onder de korenmaat blijft, wat zal dan hun einde zijn? Als we niet opstaan, maar in onze schulp kruipen en misschien wel onze hoop vestigen op de zogenoemde ‘opname’, voordat de hel op aarde losbreekt, geven we het rijk van de duisternis vrij spel. Dat kan, mag en zal niet gebeuren!

Nee, de ‘eindtijd’ waarin we nu leven, zal uitmonden in de finale doorbraak van het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde. Het koninkrijk van God dat al vanaf de grondlegging der wereld is gevestigd (Matteüs 25:34) zal in zijn volle glorie openbaar worden. De dikke duistere deken van het dualistische goed/kwaad bewustzijn zal volledig en voorgoed verdwijnen door het Licht van Christus dat ten volle zal doorbreken en waardoor uiteindelijk God alles in allen zal blijken te zijn (1 Korintiërs 15:28).

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” (Openbaring 21:4)

We zullen ons het lijden en de gebrokenheid niet meer bewust zijn.

Soli Deo Gloria!

Peter Overduin

PS1 Nadat ik deze profetische oproep aan iemand had voorgelegd ter verificatie, ontving ik een link naar een artikel dat op 7 juli j.l. door de I.Z.B. is gepubliceerd [2]. De overeenkomsten zijn duidelijk.

PS2 Opbouwende feedback is van harte welkom.


[1] https://www.ad.nl/opinie/ontmenselijkte-manier-van-leven-bedreigt-ons~ab78d0ff

[2] https://stralingsleed.nl/blog/vaccinatieplicht-tegen-het-coronavirus-met-een-doelstelling/

[3] https://stichtingvaccinvrij.nl/bill-gates-wil-een-digitaal-certificaat-om-te-identificeren-wie-het-covid-19-vaccin-heeft-gehad/

[4] https://www.unssc.org/sites/unssc.org/files/2030_agenda_for_sustainable_development_-_kcsd_primer-dutch.pdf

[5] https://www.izb.nl/wp-content/uploads/2020/07/Moeten-we-het-hier-niet-dringend-over-hebben-CoP.pdf

Één reactie op “Een profetisch woord voor de kerk in Nederland anno 2020”

Dank Peter voor het delen van je visie ontwikkeling van de kerk in deze tijd. Goed om te weten hoe jij dat ziet en vanuit welk perspectief.
Ik zie reeds vanaf het ontstaan van de christengemeenschap een andere 2-deling. Namelijk vanaf de uitstorting van de Heilige Geest traden de volgelingen van de Here Jezus naar buiten. Zodoende is het Evangelie via Jeruzalem, Judea, Samaria naar de rest van de wereld gebracht, door mensenGods die zich hielden aan de opdracht die de Here Jezus gaf en Goddank er velen van het Lichaam van Christus die dit nog steeds doen. Ik sluit mij primair aan bij dit deel van het Lichaam van de Here Jezus. Helaas is ook een ander deel gaan ontstaan en heeft zich sterk ontwikkeld, door de christenen die het Evangelie hebben geïnstitutionaliseerd tot een fysieke kerk en organisatie, met haar eigen leerstellingen en dogma’s en is voornamelijk naar binnen is gericht en zich maar van elkaar onderscheiden door zgn een beter leer etc…En zie maar, de verdeeldheid van het Lichaam werd een feit. Precies wat de Here Jezus al zag, toen Hij ernstig in Johannes 17 bad om de eenheid, zoals Hij en de Vader één zijn. Kortom, vriend, laten wij als hoogste prioriteit de opdracht van de Here Jezus ( Mattheus 28:19, Marcus 16: 15 en Handelingen 1: 8) blijven uitvoeren en daar onze kostbare tijd en energie in steken. Dit genadevolle voorrecht goed benutten als goede rentmeesters. Door genade mogen wij afgezanten zijn van Christus. De liefde van de Here God voor de totale mensheid blijven doorgeven(Johannes 3: 16). Laten wij, omdat wij zelf van alles zien en horen, de verleiding weerstaan om elkaar te overtuigen van een eigen visie, en dat wat de Heer heeft bedoeld met Zijn woord, overlaten aan het werk van de Heilige Geest.(Johannes 16: 8-15). Shalom!
NB. Ik zie je graag terug bij Gebed voor Capelle, zodat wij deze roeping van voorbede samen kunnen blijven vervullen, naast het persoonlijk een getuige van de Here Jezus zijn. Je wordt echt gemist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *