Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

Het Onze Vader

Het gebed dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft te bidden is een gebed om geestelijke groei. De groei in het bewustzijn van de mens vanuit de duisternis op aarde (de zichtbare wereld) via het koninkrijk van het Licht naar het koninkrijk van God in de hemel (de onzichtbare wereld). Het is een gebed van alle tijden en misschien wel actueler dan ooit.

Met deze blog wil ik een toelichting geven op Het Onze Vader en het verband laten zien met de hemelse gewesten, waarbij ik maximaal recht wil doen aan de context waarin het gebed in het onderwijs van Jezus ter sprake komt en aan de Griekse grondtekst. Hieronder allereerst een weergave van de hemelse gewesten op basis van Genesis 1:1-10.

Jezus wandelde tijdens zijn bediening op aarde in het koninkrijk van het Licht (de ’tweede hemel’) en was zodoende het Licht der wereld. Hij was zich ten volle Christusbewust. Zijn discipelen aan wie hij het gebed leerde, wandelden nog in het rijk der duisternis (de ‘eerste hemel’) onder de vloek van zonde en dood.

Onze Vader die in de hemelen zijt
God de Vader is de onzichtbare Oorsprong van alles wat leeft. Dat Jezus hier spreekt over ‘hemelen’ laat zien dat God zich zowel beweegt in de zogenoemde ‘derde hemel’ (het koninkrijk van God) als in de z.g. ’tweede hemel’ en ‘eerste hemel’. Zowel in de hemel (de onzichtbare wereld) als op de aarde (de zichtbare wereld) kunnen we ons God bewust worden. God is in en om ons heen.

Men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.” (Lukas 17:21)

Uw naam worde geheiligd
Ten tijde dat Jezus op aarde leefde, ging men er vanuit dat de naam van iemand nauw verbonden was met de potentie van de drager van de naam. Het uitspreken van de naam zette deze potentie om in werkelijke kracht / energie. Als de naam van iemand over dingen en wezens werd uitgeroepen, werden zij ondergeschikt aan de macht van de naamdrager. Vandaar dat ‘de naam van (iemand)’ vaak gebruikt werd voor ‘iemand’. In dit geval gaat het om de naam van God, Vader. ‘Heiligen’ wil zeggen apart zetten of vrij zetten. Gods naam zette de kracht / energie van God vrij op aarde. Het gaat hier om het Licht dat God in Christus laat schijnen op aarde.

Uw koninkrijk kome
Het koninkrijk van God is nabij. Het Licht van Christus schijnt in de harten van mensen die zich nog in het rijk der duisternis bevinden. Zodra zij zich bekeren naar het Licht (Christus in ons), zullen zij na verloop van tijd tot wedergeboorte komen en daarmee overgaan in het koninkrijk van het Licht.

Dit is het waarachtige Licht, komende in de wereld, hetwelk ieder mens verlicht.” (Johannes 1:9)

De wedergeboorte is het onderpand voor onze verheerlijking, waarmee we het koninkrijk van God binnengaan.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Het voornemen van God staat vast. De realiteit van de onzichtbare hemel (de ‘derde hemel’) waar de vloek van zonde en dood geen invloed meer heeft, zal ook zichtbaar en tastbaar gaan worden op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood
De woorden van het koninkrijk van God (het hemelse Brood) is als zaad in ons hart, waardoor we kunnen groeien in bewustzijn, van een verduisterd bewustzijn naar het Christusbewustzijn. Zolang we in het rijk der duisternis wandelen leven we echter onder de vloek van zonde en dood.

In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.” (Genesis 3:19)

God wil ons bevrijden van deze vloek en ons in onze dagelijkse behoeften (waaronder brood) voorzien.

Zet ons vrij van onze schuldgevoelens, gelijk wij anderen daarvan vrijzetten
Zolang we in het rijk der duisternis verblijven zullen we onszelf en anderen (ver)oordelen op grond van de kennis van goed en kwaad. Vader, bevrijd ons van alle schuld die we onszelf en elkaar hebben opgelegd en alle aanklacht die we over en weer hebben uitgesproken. Uw genade is ons genoeg!

Bewaar ons voor verleiding en verlos ons van de boze
Door onze wandel naar het vlees creëren we als collectieve mensheid een destructieve kracht die ons gevangen houdt in het rijk der duisternis. Vader, verlos ons van deze boze kracht en help ons de verzoeking van het vlees (de oude mens) te weerstaan door de kracht van Christus die in ons is.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Vader, U hebt alle macht zowel in de onzichtbare wereld (in de hemel) als in de zichtbare wereld (op aarde)!

Christus in ons is onze hoop op heerlijkheid.” (Kolossenzen 1:27)

De opstandingskracht van Christus in ons zal zegevieren. Het hele lichaam van Christus zal gaan opstaan. De hele mensheid zal tot verheerlijking komen en eeuwig leven in het koninkrijk van God.

Amen!
Moge dit gebed vervuld worden.
Het zal waar en zeker zijn!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *