Welkom

De schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God.

Het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn) ontdaan van het zuurdesem van de wet (in nieuwe zakken) is een kracht van God tot behoudenis. Het koninkrijk van God zal alleen zichtbaar worden op aarde als we de jonge wijn in nieuwe zakken gaan schenken. Een klein beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur, waardoor het evangelie krachteloos wordt.

Zolang we het offer dat Jezus van Nazareth bracht degraderen tot het ultieme zondoffer dat voor de vergeving van zonden zou zijn gebracht, verwachten we onze gerechtigheid nog op grond van het systeem van de wet. Los van Christus en buiten de genade staan we dan, zegt Paulus. De genade van Christus gaat de tijdelijke bescherming van wet en offerdienst ver te boven.

God is in Christus de wereld met zich aan het verzoenen. Letterlijk vanuit de grondtaal: God daalt in Christus (het Licht uit Genesis 1:3) neer om de fysieke schepping een andere ‘vorm’ te geven, te verheerlijken. Dit proces is nog steeds gaande en zal voor de hele kosmos tot voltooiing gaan komen. Het Christus-zaad moet eerst in de akker (de fysieke schepping) worden gezaaid (‘sterven’) om de schepping tot leven en verheerlijking te brengen (‘opstanding’).

De christelijke kerk zal de jonge wijn in nieuwe zakken moeten gaan schenken. We zullen de (ware) bediening der verzoening richting de wereld in nood weer op moeten pakken. Daar is moed voor nodig! Eeuwenoude theologische heilige huisjes zullen omver moeten. Maar er is geen andere keus, willen we gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus om alle volken met het evangelie van het koninkrijk te bereiken.

De christelijke kerk heeft nog nauwelijks impact op de maatschappij. Ze is toe aan een nieuwe Reformatie. Als Way of Grace willen we kerken en gemeenten helpen bij de herbezinning op het evangelie van het koninkrijk zoals Jezus van Nazareth dit heeft verkondigd. Met als doel dat de kracht van het evangelie van Christus – door de verkondiging heen – zijn bevrijdende uitwerking zal hebben op de gelovigen en zij vervolgens Christus present zullen gaan stellen in de samenleving.

Deel jij het verlangen om de missie van Jezus, de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk, weer nieuw leven in te blazen? Verlang jij ernaar om daar als kerk of gemeente aan mee te werken? Zie je de noodzaak in van een grondige herbezinning van de christelijke theologie met als doel om terug te keren naar de blijde boodschap zoals Jezus van Nazareth deze heeft verkondigd? Ben je bereid om daar theologische heilige huisjes voor neer te halen?

Zo ja, neem dan contact met ons op! We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we voor jouw kerk / gemeente kunnen betekenen.

Klik hier voor onze Visie en Missie.