Kernwaarden

De Kernwaarden waar onze visie en missie op zijn gebaseerd.

Het evangelie van het koninkrijk is de blijde boodschap van volledige verlossing van de vloek van zonde en dood (Lukas 4:18,19; Efeziërs 1:13,14) en het herstel van alle dingen (Handelingen 3:21).

God verlangt geen (zond)offers om ons genadig te kunnen zijn en zeker geen mensoffer. (Psalmen 40:6; Jesaja 11:1; Jeremia 7:22-24; Amos 5:21; Hosea 6:6)

Wij schenken de jonge wijn, het evangelie van het koninkrijk, in nieuwe zakken, zakken die geheel vrij zijn van het zuurdesem van de wet. (Lukas 5:37,38)

We richten ons niet op het bovenkleed van Jezus van Nazareth (zijn uiterlijke verschijning), maar op zijn onderkleed (zijn Christus-identiteit), waarin we allen één zijn.

In Christus zijn (wandelen in de Geest) wil zeggen dat we niemand meer naar het vlees kennen (veroordelen) en Christus in alles en iedereen zien. (Jesaja 58:9,10; 2 Korintiërs 5:17; Kolossenzen 3:11b)

Jezus van Nazareth heeft door het evangelie het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. (Romeinen 8:11,18-21; 1 Korintiërs 15:53,54; 2 Timoteüs 1:10)

We hebben ons fysieke lichaam van vlees en bloed niet ontvangen om het na verloop van tijd weer af te leggen, maar om erdoor opgenomen te worden in heerlijkheid. (2 Korintiërs 3:18; 2 Korintiërs 5:4,5; Filippenzen 3:21)

De vijfvoudige bediening (apostel, profeet, evangelist, herder en leraar) is gegeven om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. (Efeziërs 4:11-13)

Klik hier voor het persoonlijke verhaal achter Way of Grace.