Onze visie in de praktijk

Wij zien een beweging van plaatselijke kerken en gemeenten die gaan samenkomen in kleine groepen; verspreid over wijken, buurten en straten om daar het Licht van Christus te laten schijnen. Kerken en gemeenten die hun leden vanuit de vijfvoudige bediening (Efeziërs 4:11-16) gaan toerusten in haar dienstbetoon aan de samenleving, met als doel dat allen tot het volle bewustzijn van Christus komen. Kleine groepen waar de gemeenschap der heiligen optimaal gestalte krijgt. Gemeenschappen waar iedereen zich thuis mag voelen. Gemeenschappen waar onvoorwaardelijke liefde in praktijk wordt gebracht en waar de zwakkeren en verdrukten uit de samenleving op adem kunnen komen om herstel en genezing te ontvangen.

Wij zien kerkenraden en oudstenraden steeds meer gaan functioneren vanuit de vijfvoudige bediening en zich gaan toeleggen op de toerusting van de gemeenteleden die op hun beurt hetzelfde gaan doen binnen de kleine groepen. Aangezien het Christus zelf is die de bedieningen aan de Gemeente geeft, mogen we erop vertrouwen dat in de praktijk vanzelf zichtbaar zal worden wie in welke bediening wandelt. Mensen hoeven zichzelf niet te profileren alszijnde apostel, profeet of anderzins. Waar de vijfvoudige bediening op een gezonde manier functioneert, zullen de afzonderlijke bedieningen worden herkend en erkend.

De predikanten en voorgangers zijn verantwoordelijk voor het leggen van het apostolische fundament, waarop in de kleine groepen verder gebouwd kan worden. Binnen de kleine groepen zullen de bedieningen als volgt gaan functioneren.

De evangelisten zijn gericht op het binnenbrengen van de zogenoemde ‘zoekers’, zodat ook zij als levende stenen ingevoegd kunnen worden in het geestelijke huis van God.

De herders richten zich op de herderlijke zorg binnen de kleine groep, waar mensen tot rust mogen komen en genezing ontvangen, zowel innerlijk als lichamelijk.

De leraren verzorgen het onderwijs in de kleine groep. Er wordt een stevige basis gelegd voor een gezonde mentale weerbaarheid.

De profeten zijn gericht op de persoonlijke bestemming van de mensen in de groep en delen hun profetische inzichten met betrekking tot de tijd en omgeving waarin we leven.

De kleine groepen zijn ook de aangewezen plek waar de gaven van de Geest volop kunnen functioneren. Zodoende zal het lichaam van Christus steeds meer vanuit de kleine groepen te midden van de samenleving gaan opstaan. Groepen die te groot worden, zullen worden opgesplitst. Nieuwe groepen worden gestart in wijken en straten waar nog geen kleine groepen aanwezig zijn. Als de kleine groepen wekelijks bij elkaar komen kunnen de zondagse samenkomsten waar iedereen bij elkaar komt maandelijks gehouden gaan worden.

Uiteindelijk zal het Licht van Christus vanuit de kleine groepen zo sterk gaan schijnen dat de duisternis volledig zal worden opgeslokt. Iedereen zal als levende steen worden ingevoegd in het geestelijke huis van God, de eenheid van de volmaakte mens, de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Klik hier voor het persoonlijke verhaal achter Way of Grace.