Bijlage Nieuwsbrief (1)

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? … Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” (Matteüs 6:31, 32b,33)

Het koninkrijk van God
Wij geloven dat de boodschap van het koninkrijk van God, zoals Jezus van Nazareth deze heeft verkondigd, een boodschap is voor het hier en nu. Dat was toen al zo en dat is nog steeds zo. Jezus proclameerde het koninkrijk van zijn Vader als een realiteit waarin hijzelf wandelde. Hij leefde het koninkrijk van zijn Vader. Het koninkrijk is al vanaf de grondlegging der wereld voor ons bereid (Matteüs 25:34; NBG51). Het koninkrijk is onder u en zelfs binnen in u, zei Jezus tegen zijn volgelingen (Lukas 17:21; HSV). Jezus vergeleek de boodschap van het koninkrijk met jonge wijn (in tegenstelling tot de oude wijn van het oude verbond). De gedachte dat we nu – bijna 2000 jaar later – nog steeds in een voorbereidingsperiode zouden leven en dat het koninkrijk pas werkelijk zichtbaar kan/zal worden na ons leven op aarde of pas na de wederkomst van Jezus ontneemt de blijde boodschap van het koninkrijk voor het hier en nu zijn kracht.

De gerechtigheid van het koninkrijk
Het is geen toeval dat Jezus hier het koninkrijk en de gerechtigheid van het koninkrijk in één adem noemt. Hierin ligt een belangrijke sleutel om hier en nu al in het koninkrijk te gaan wandelen. De gerechtigheid van het koninkrijk is niet gebaseerd op het wettische systeem van het oude verbond. De joden onder het oude verbond ontvingen gerechtigheid door het brengen van zondoffers, waardoor ze werden vrijgesproken van de schuld die men op zich had geladen door het overtreden van de wet. Zolang we onze gerechtigheid verwachten van een zondoffer, dat op grond van de wet wordt gebracht, is er sprake van gerechtigheid van de wet (Galaten 5:4). Deze (oude-verbonds-)boodschap, die gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad, noemde Jezus oude wijn. Ook als we de kruisiging van Jezus als een zondoffer beschouwen, is er nog steeds sprake van gerechtigheid op grond van de wet. De gerechtigheid van het koninkrijk (het nieuwe verbond) daarentegen is niet gebaseerd op de wet, maar is de gerechtigheid die aan iedereen – zonder uitzondering! – geschonken is op grond van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade. Dat is de gerechtigheid van Christus, die gebaseerd is op het geloof van Christus (Galaten 2:16; HSV). Deze gerechtigheid is door Jezus van Nazareth aan ons geopenbaard. Er is sprake van jonge wijn in nieuwe zakken als we bij de verkondiging van het koninkrijk er vanuit gaan dat Christus alles en in allen is. Mensen die de oude wijn prima vinden smaken, zullen hier ongetwijfeld moeite mee hebben (Lukas 5:39), maar willen wij het koninkrijk blijvend zichtbaar zien worden in ons eigen leven en in de wereld om ons heen, dan zullen we de oude-verbonds-theologie volledig achter ons moeten laten. Hoewel de boodschap van het oude verbond een bepaalde mate van heerlijkheid kent, is het niet toereikend om ons werkelijk te verlossen van de vloek van zonde en dood. Het vormt een bedekking voor de heerlijkheid van het nieuwe verbond.

Het koninkrijk naar de toekomst verplaatsen en onze gerechtigheid baseren op ons geloof in de kruisiging van Jezus als zondoffer, vormen de twee grootste hindernissen voor het zichtbaar worden van de heerlijkheid van het nieuwe verbond, het koninkrijk van God op aarde. Beide gedachten zijn het gevolg van denken en geloven dat gebaseerd is op wat we met onze natuurlijke ogen waarnemen. Zodra we als christelijke kerk afstand gaan nemen van deze vleselijke manier van geloven en in de Geest gaan wandelen, zal het koninkrijk van God zichtbaar worden op aarde.

Omdat we geloven dat het koninkrijk van God binnen in ons is, geloven we ook dat de principes van het koninkrijk hier en nu al werken. Eén van die principes is dat als we het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid vóór alles zoeken, we mogen leven vanuit hemelse voorziening. “al deze dingen zullen u erbij gegeven worden“, zei Jezus.

Ons lichaam als tempel van de Geest
De uitgangspunten van onze visie zoals hierboven beschreven, zien we allemaal terugkomen in het schaduwbeeld van de tempel. De tempel bestond uit drie delen: de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. De voorhof is een beeld van de duisternis op aarde en het heilige der heiligen een beeld van de hemel, het ontoegankelijke Licht waar God woont (1 Johannes 1:5). Het heilige, dat zich tussen de voorhof en het heilige der heiligen in bevindt, is de plek waar hemel en aarde elkaar raakten. Paulus vergelijkt ons lichaam met een tempel van de Geest (1 Korintiërs 6:19). De meeste mensen leven vanuit de voorhof van hun tempel. Dat was de plek waar onderscheid werd gemaakt. Onderscheid tussen joden en heidenen, tussen mannen en vrouwen, tussen de priesters en het gewone volk, enzovoort. In Christus (in het heilige) is er geen sprake meer van onderscheid; allen zijn wij één in Christus, zegt Paulus (Galaten 3:28). Christus is alles en in allen (Kolossenzen 3:11b). Zolang wij onderscheid maken tussen mensen die wel Gods gerechtigheid hebben ontvangen en mensen die dat niet zouden hebben ontvangen, leven we nog vanuit de voorhof. Verder stond in de voorhof het brandofferaltaar waar de zondoffers op werden geofferd. Zolang wij Jezus als een zondoffer zien, verblijven we nog in onze voorhof. Als laatste stonden de koperen wasvaten en reinigingsschalen in de voorhof, bedoeld om de buitenkant te reinigen. De voorhof was gericht op het ontvangen van gerechtigheid op grond van de wet. Het is een leven dat gericht is op de oude mens (het vlees), terwijl we in Christus een volledig nieuwe schepping zijn; het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden (2 Korintiërs 5:17).

Leven vanuit het heilige van onze tempel is een beeld van leven in het koninkrijk van het Licht. Het heilige (Christus in ons) en ook het heilige der heiligen (het koninkrijk van God binnen in ons) bevindt zich in alle mensen! Christus in ons is dan ook de hoop op heerlijkheid voor iedereen (Kolossenzen 1:26,27). In het heilige stond de gouden kandelaar, waarin altijd olie stroomde en het licht onafgebroken brandde. Wij mensen zijn bestemd om 24/7 in de zalving van de Geest en het Licht van Christus te wandelen. Daarnaast stond de tafel met toonbroden in het heilige als voorziening voor degenen die dienst deden in de tempel. Als wij vanuit het heilige van onze tempel gaan leven, dan hoeven we ons geen zorgen te maken om wat we eten en drinken en waarmee we ons kleden. En als derde stond er het reukofferaltaar, waarop de vrede-, vreugde- en dankoffers werden gebracht. Leven vanuit het heilige is een leven in vrede, vreugde en dankbaarheid, dat zal leiden tot de verheerlijking van ons lichaam (de overgang naar het heilige der heiligen).

Het enige waartoe Jezus ons oproept is dat we ons bekeren (metanoia) vanuit de voorhof (gerichtheid op het vlees, de buitenkant) naar het heilige (de Geest, Christus in ons). “Bekeert u want het koninkrijk van God is nabij“. Het gaat bij metanoia om vernieuwing van denken. Als wij ons denken vernieuwen overeenkomstig het koninkrijk van God, dan zal Gods Geest de overgang van de voorhof naar het heilige in ons uitwerken. Met de overgang naar het heilige van onze tempel ontvangen we het onderpand voor onze erfenis, het binnengaan in het heilige der heiligen; de metamorfose van ons lichaam van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korintiërs 3:18).

Jezus van Nazareth, die zich door Gods Geest gezalfd wist, kwam om onze ogen te openen, zodat wij vanuit de gevangenis bevrijd zouden worden (vanuit de voorhof naar het heilige in onze tempel) en gebrokenen (als gevolg van het leven in de voorhof) in vrijheid (vrij van de vloek) zouden gaan wandelen (Lukas 4:18,19). Als wij als Jezus in deze wereld zijn (1 Johannes 4:17), dan mogen wij op dezelfde manier als Jezus mensen bevrijden uit hun duistere gevangenis, om ze in vrijheid in het Licht te laten wandelen. Dit is de missie waar wij volledig voor willen gaan.

Klik hier om onze concrete plannen in de Nieuwsbrief te lezen.

Heb je inhoudelijke vragen over de boodschap van de jonge wijn in nieuwe zakken en/of wil je je meer verdiepen in onze visie, bezoek dan eens onze (maandelijkse) Inspiratiedag. We bieden het onderwijs van de Inspiratiedag ook aan in een serie van drie avonden. Klik hier voor meer info over de Inspiratieavonden.