Gods Masterplan – deel 2

Mocht je deel 1 van deze studie nog niet gelezen hebben, dan adviseer ik om dat eerst te doen. Klik hier voor deel 1.

Deel 2 – Mensbeeld | Drie-eenheid
We gaan in het tweede deel verder met de schepping van de mensheid.

En God (Elohim) zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” (Genesis 1:26)

Het ‘Ons’ heeft hier betrekking op Elohim (Vader) en op de enig-geborene van de Vader, Christus, het Licht der wereld. Elohim creëerde vanuit het Licht de gehele mensheid als geestelijke / goddelijke entiteiten, als Christussen. Allen zijn zij naar het evenbeeld en de gelijkenis van God, die Geest is, geschapen. Bij deze geestelijke entiteiten is er uiteraard nog geen sprake van een verduisterd bewustzijn. Ze zijn zichzelf nog niet als individu bewust; daarvoor moeten ze zich eerst in een fysiek lichaam manifesteren (uit water geboren worden). De schepping van de fysieke mensheid wordt echter pas in Genesis 2 beschreven.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde (het fysieke lichaam), was mijn (geestelijke) wezen voor u geen geheim.” (Psalmen 139:15)

De geestelijke entiteit van ieder mens bestond dus al voor de schepping van ons fysieke lichaam. Al deze geestelijke entiteiten vormen met elkaar het Licht der wereld. Christus, de enig-geborene van de Vader, wordt daarom ook wel aangeduid als de zoon des mensen (Johannes 3:13; 6:62). Het Aramese begrip bar enasja (mensenzoon) kan ook vertaald worden met ‘mens als zodanig’ of ‘ieder mens’.

En God (Elohim) zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.” (Genesis 2:3)

Elohim (Vader) is de Schepper van de hemelse gewesten, inclusief het rijk van de duisternis en de geestelijke entiteiten van de mens.

Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.” (Psalmen 33:6)

Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen.” (Psalmen 102:25)

Daarna verschijnt het Licht, Christus, op het toneel. Het Licht uit Genesis 1:3 wordt Elohim Jahweh (God de Heer) genoemd, de ‘Ik Ben’ of de ‘Ik zal er bij zijn’.

Toen formeerde de HERE God (Elohim Jahweh) de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.” (Genesis 2:7)

Het fysieke lichaam van de mens wordt als het ware gevormd door het stof der aarde. De levensadem (chay nashamah) die in de neus van het fysieke lichaam werd geblazen is de geestelijke Christus-entiteit, waarvan de schepping in Genesis 1:26 is beschreven. Alzo werd de geestelijke mens tot een fysiek levend wezen. Niet God de Vader (Elohim), maar Christus (Elohim Jahweh) is de Schepper van de fysieke wereld. Christus, het Licht, incarneert zich in de hele fysieke schepping. Christus is dan ook vanaf het begin van de fysieke schepping alles en in allen (Kolossenzen 3:11, HSV).

Dit was het waarachtige Licht, dat ieder mens komende in de wereld verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.” (Johannes 1:9,10).

want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.” (Kolossenzen 1:16,17)

De Christus-entiteit van de mens manifesteert zich in een fysiek lichaam. De (fysieke) mens wordt niet in zonde ontvangen en geboren, maar wordt zichzelf na de geboorte steeds meer bewust als individu. Men gaat zich identificeren met het door het brein gecreëerde ego, waardoor er verduistering van het bewustzijn optreedt. De mens is haar ware Zelf niet meer bewust (Johannes 1:10). ‘Christus in ons’ is voor de mens vanaf de fysieke geboorte verborgen. Als gevolg hiervan ontstaat het dualistische goed/kwaad-denken door het verduisterde bewustzijn (God is goed en de mens is kwaad). Het is een logisch gevolg van de schepping van de fysieke mens. In werkelijkheid is er geen sprake van dualiteit tussen het fysieke en het geestelijke (alles is energie).

Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus in u, de hoop op goddelijke luister.” (Kolossenzen 1:26,27)

Paulus benadrukt hier hoe glorierijk het mysterie ‘Christus in ons’ is voor alle volken! Dit mysterie geldt dan ook voor ieder mens. Het verborgen zijn van Christus in de mens – als gevolg van het verduisterde bewustzijn – heeft geleid tot de vloek van zonde en dood, waaronder de hele schepping gebukt gaat. Dit maakt dat we aan de vergankelijkheid onderworpen zijn, waarin de gehele schepping deelt. (Romeinen 8:20,21).

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.” (Romeinen 8:19)

Met de schepping van de fysieke mens is ook de drie-eenheid van God gevormd. God (Elohim) is de Vader. Christus (Elohim Jahweh) is de heilige Geest, ook wel de ‘Enig-geborene van de Vader’ en de ‘Zoon des mensen’ genoemd. En de fysieke mensheid vormt de Zoon van God (Hosea 11:1). In wezen is er sprake van een twee-eenheid, waarbij de Zoon van God (de mensheid) bestaat uit Christus (de heilige Geest) ‘geïncarneerd’ in een fysiek lichaam (de Zoon).

Om het vervolg goed te kunnen volgen is het handig om de volgende schematische voorstelling van de drie bewustzijnsniveaus erbij te houden.

Ons lichaam als een tempel van de heilige Geest
Ons fysieke lichaam wordt door Paulus een tempel van de Geest genoemd (1 Korintiërs 6:19). Het Griekse woord dat Paulus voor tempel gebruikt is ‘naos’. Het gaat hierbij alleen om het tempelgebouw zonder de voorhof. De tempel van ons lichaam wordt gevormd door het heilige en het heilige der heiligen met daartussen het voorhangsel. Het heilige is een beeld van ons fysieke lichaam, de ‘ruimte’ van het verduisterde bewustzijn. Het gaat hierbij om het lichaam zoals we dat met ons natuurlijke oog waarnemen. Het heilige der heilige is een beeld van ‘Christus in ons’, de ‘ruimte’ van het Christusbewustzijn, hetgeen we met ons geestelijke oog kunnen waarnemen. Tussen de twee ‘ruimten’ bevindt zich het voorhangsel, de bedekking die ons het zicht op het (verborgen) heilige der heilige (Christus in ons) ontneemt. Het voorhangsel is een beeld van het ego van de mens, door Paulus het vlees of de oude mens genoemd. Dit ego is in de schematische voorstelling als een ovaal weergegeven. Het verduisterde bewustzijn van de mens zal gereinigd moeten worden om het verborgen mysterie van ‘Christus in ons’ te gaan ontdekken, om zich Christus bewust te worden, het Christusbewustzijn binnen te gaan.

God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende (Grieks: katallasso).”
(2 Korintiërs 5:19)

De letterlijke betekenis van het Griekse ‘katallasso’ luidt zoiets als: afdalen om iets een andere vorm te geven of om iets om te ruilen.

Het Godsbewustzijn daalt via het Christusbewustzijn (het Licht) af in het verduisterde bewustzijn (de duisternis) om het als het ware om te ruilen. Vanuit het Christusbewustzijn zullen we de schepping in een andere (verlichte) ‘vorm’ gaan waarnemen. Onze binnenwereld bepaalt immers hoe wij de buitenwereld waarnemen.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht (als de bedekking van het ego is weggenomen) de heerlijkheid van de Heere (Christus in ons) als in een spiegel aanschouwen (in een spiegel zien we onszelf!), worden van gedaante (onze fysieke gedaante) veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere (Christus) bewerkt wordt.
(2 Korintiërs 3:18; HSV)

God (de Vader) is in Christus (de heilige Geest) de fysieke mensheid (de Zoon) met zichzelf in verbinding aan het brengen. Het verduisterde bewustzijn van de mens zal via het Christusbewustzijn vervangen gaan worden door het Godsbewustzijn, waarbij de mens als fysische schepping blijft bestaan, maar zich als God bewust zal zijn. God wil individuele mensen scheppen, die leven vanuit het Godsbewustzijn, waardoor de onderlinge Liefde gegarandeerd is. Een mensheid waar Gods onvoorwaardelijke Liefde (God is Liefde) volmaakt zichtbaar en tastbaar zal worden. Zie hier het Masterplan van God!

Vanuit het (lagere) verduisterde bewustzijn zijn we ons na de geboorte alleen de fysieke wereld bewust. Op basis hiervan vormen we ons een beeld van onszelf (het ego). Door het ‘kruisigen’ van de oude mens wordt de bedekking van het ego weggenomen. Het Licht van Christus kan nu vanuit het heilige der heiligen ons verduisterde bewustzijn verlichten, waardoor we als het ware worden opgetild in het Christusbewustzijn. Hierdoor worden we ons het koninkrijk van het Licht bewust. We zijn ontwaakt, wedergeboren, opgestaan uit de doden! Christus is in ons opgestaan! Jezus van Nazareth heeft deze wedergeboorte ook ondergaan (Matteüs 19:28; Markus 1:10,11).

Zodra de gehele mensheid in het Christusbewustzijn zal zijn binnengegaan, zal Christus (Elohim Jahweh; de enig-geborene van de Vader) de heerschappij overdragen aan de Vader (Elohim) en zal God alles en in allen zijn; iedereen is dan het Godsbewustzijn binnengegaan. Gods Masterplan om zichzelf te vermenigvuldigen in mensenkinderen die zichzelf als God bewust zijn geworden, is dan voltooid.

Klik hier voor deel 3 van deze serie.

Als je graag door wilt praten over deze studie, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
1) Kom een keer langs op de koffie. Stuur een berichtje via de contactpagina om een afspraak te maken. Er gaat niets boven een persoonlijke ontmoeting.
2) We kunnen ook online een gesprek voeren. Stuur me gerust een bericht via Messenger of maak een afspraak via de contactpagina voor een ontmoeting via Skype of Zoom.
3) Je kunt je eventuele vragen of opmerkingen ook stellen via de Facebook groep ‘Gods Masterplan’. Via deze link kun je jezelf aanmelden voor deze groep. In deze groep vind je ook de vragen, opmerkingen en reacties van anderen.