Gods Masterplan – deel 5

Mocht je de voorgaande delen nog niet gelezen hebben, dan adviseer ik om dat eerst te doen. Klik hier voor deel 1. Onderaan deel 1 vind je de link naar deel 2, enzovoort.

Op basis van een aantal bevindingen geloof ik dat we momenteel aan de vooravond van de ‘eindtijd’ van de huidige staat (het goed / kwaad-bewustzijn) van de mensheid leven. Deze bevindingen zijn als volgt:

  1. Zodra het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn in nieuwe zakken), zoals Jezus dat verkondigd heeft, opnieuw verkondigd gaat worden, zullen mensen tot wedergeboorte, het Christusbewustzijn, gaan komen; hierdoor zal het geestelijke Licht sterk toenemen, waardoor de duisternis op aarde uiteindelijk geheel zal verdwijnen; de generatie die dit mee gaat maken – zal net als in de tijd van Jezus – de generatie van de eindtijd zijn, deze keer richting de finale voleinding.
  2. De wetenschap (met name de kwantumfysica) komt heel dicht in de buurt bij het mysterie van God, het Bewustzijn als oorsprong van de materiële wereld; Geloof en Wetenschap komen hierdoor steeds dichter bij elkaar;
  3. De wereldwijde corona-crisis zou als (eerste) barenswee wel eens een aanleiding kunnen gaan vormen voor een collectieve verhoging van het bewustzijn van een aanzienlijk deel van de mensheid.

Naast deze drie punten zijn er nog drie indirecte argumenten te noemen vanuit de Bijbel. Hoewel deze argumenten op zichzelf genomen misschien wat vergezocht lijken, kunnen we ze wel als een bevestiging van de eerste drie punten zien.

  1. Jezus van Nazareth lag twee dagen in het graf en Christus stond vroeg in de morgen van de derde op uit de dood; als bij de Heer één dag als duizend jaar is (Psalmen 90:4; 2 Petrus 3:8), dan zouden we momenteel vroeg in de morgen van de derde dag leven.
  2. Op de bruiloft te Kana, die op de derde dag plaatsvond, deed Jezus zijn eerste wonder, water in wijn veranderen. Volgens Jezus zou de beste wijn voor het laatst bewaard worden, op die derde dag.
  3. De beste wijn is de jonge wijn die in nieuwe zakken moet worden geschonken. De oude wijn staat voor de boodschap van vergeving van zonden (symptoombestrijding) en de jonge wijn is de boodschap van totale bevrijding / verlossing van de zonde (als oorzaak). Jezus schonk in zijn tijd deze jonge wijn, vanwege het naderende einde van het oude verbond en met het oog het doorbreken van het koninkrijk van God, de zogenoemde wederkomst. De jonge wijn die Jezus schonk is na 70AD weer vermengd met water, maar zal opnieuw veranderd worden in wijn. Zodra deze jonge wijn geschonken gaat worden, bevinden we ons in de eindtijd, richting de finale voltooiing van Gods masterplan met de schepping.

Als de jonge wijn geschonken gaat worden, zal dit wel in nieuwe zakken moeten gebeuren, anders scheuren de zakken en gaan beide verloren. De oude zakken hebben betrekking op de boodschap van het oude verbond, vergeving op basis van een zondoffer. Zolang we de nieuwe mens (Christus in ons) niet erkennen als ons ware Zelf, blijven we ons identificeren met de oude mens / het ego. Als we de boodschap van de jonge wijn, de totale bevrijding van zonde, gaan verkondigen, maar onszelf niet als Christus gaan zien, zal de oude zak barsten, waardoor de jonge wijn alsnog wegloopt. Het resultaat zal erger zijn dan het begin. De nieuwe zakken hebben betrekking op het nieuwe verbond, waaronder we in de Geest wandelen. De nieuwe mens, Christus in ons, is ons ware Zelf! Als we ons de nieuwe mens bewust zijn geworden en de totale bevrijding van de oude mens een feit is, is er geen vergeving van zonden meer nodig.

Hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. Waar dan bevrijding van deze dingen bestaat, is er geen offer voor de vergeving van zonden meer nodig.” (Hebreeën 10:17,18)

Deel 5 – de kerk in de samenleving
De laatste decennia is de invloed van de christelijke kerk in de samenleving gemarginaliseerd en heeft haar boodschap van vergeving van zonden nog nauwelijks een rol van betekenis voor mensen buiten de kerk. Als we werkelijk geloven dat God zijn koninkrijk op aarde wil vestigen en God uiteindelijk alles en in allen zal zijn, zal het roer om moeten! Om de samenleving te bereiken zullen we met een echte blijde boodschap moeten komen. Een boodschap zoals Jezus deze in zijn tijd verkondigde. Een boodschap van verlossing van de vloek van zonde en dood, waardoor er een einde komt aan alle ellende op deze aarde. Een boodschap van een toekomst van onsterfelijkheid en eeuwig leven, vanuit de fysieke staat waarin we nu verkeren!

Het belangrijkste voor de tijd waarin we nu leven is dat mensen tot wedergeboorte gaan komen. Dit gebeurt niet door het bidden van een zondaarsgebed of een geestelijk juridische handeling als gevolg van een (eenvoudige) daad van geloof. Ik heb in deel 4 laten zien dat de weg van geloof en bekering, waarbij volharding en focus van groot belang zijn, tot wedergeboorte zal leiden. De oproep tot bekering en de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk zal alleen met kracht gepaard gaan als we zelf wedergeboren zijn en het Licht van Christus in ons eigen leven schijnt, net zoals dit bij Jezus van Nazareth het geval was. Onze focus zal dus moeten liggen op de wedergeboorte van onszelf en anderen.

We doen er vervolgens goed aan om te kijken hoe Paulus tijdens de eindtijd van het oude verbond te werk ging bij het verkondigen van het evangelie. In zijn brief aan de gemeente te Efeze schrijft hij het volgende: “Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het geloof en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan … groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een samenhangend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.” (Efeziërs 4:10-16)

Dit gedeelte begint met een verwijzing naar Christus, het Licht der wereld. Het doel dat Paulus voor ogen heeft met de gemeente en de werkwijze die hij hanteert komen dus van Christus zelf en zijn daarom tijdloos en dus ook voor ons vandaag de dag van wezenlijk belang. Wat betreft het doel lezen we het volgende:

  • om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon;
  • dat het gehele lichaam groeit naar het hoofd van de gemeente, Christus (dat allen tot wedergeboorte komen);
  • om alles en iedereen tot de volle kennis en volheid van Christus te brengen, waarna we collectief het Godsbewustzijn zullen binnengaan.

Dit hele opbouwwerk van het Lichaam van Christus, waaraan ieder lid op zijn / haar wijze zal meewerken, zal in liefde geschieden. De gehele mensheid zal het geestelijke huis van God gaan vormen. De heiligen zijn degenen die door wedergeboorte al als levende stenen zijn ingevoegd in dit geestelijke huis. De heiligen hebben als taak om dienstbaar te zijn aan degenen die nog als levende stenen ingevoegd moeten gaan worden.

Het begint allemaal met de toerusting van de heiligen (discipelschap), die zich dienstbaar richting de samenleving zullen gaan opstellen. Voor deze toerusting heeft Christus vijf bedieningen gegeven, te weten de apostel, de herder, de leraar, de profeet en de evangelist. Deze vijf bedieningen tonen ons de werkwijze waarop kerken en gemeenten te werk dienen te gaan, om uiteindelijk alles tot de volheid van Christus te kunnen brengen.

Ik sluit deze studie af met een droom over hoe de christelijke kerk zich in de nabije toekomst zou kunnen organiseren, zodat de gelovigen in de eindtijd die voor ons ligt daadwerkelijk als zonen en dochters van God openbaar gaan worden en als het Licht in de wereld en het Zout van de aarde een positieve invloed op de samenleving zullen hebben.

Wij dromen van plaatselijke kerken en gemeenten die langzaam gaan hervormen naar toerustingscentra die de gelovigen vanuit de vijfvoudige bediening gaan discipelen in dienstbetoon aan de samenleving, met als doel dat allen tot de volheid van Christus zullen komen.

De gezamenlijke samenkomsten op zondag blijven – zolang deze in een behoefte voorzien – bestaan. Daarnaast worden (jonge) mensen met visie en andere belangstellenden uit de gemeente gestimuleerd om zich in kleine groepen (gemeenschappen), die in huiskamers of andere kleinere ruimten in de buurt gaan samenkomen, te organiseren. Deze kleine gemeenschappen zullen het Licht van Christus laten schijnen in de straat, buurt en wijk waar men samenkomt.

De gemeenteleden die gaan functioneren in de kleine groepen worden door de ‘moederkerk’ toegerust om vanuit de vijfvoudige bediening actief te zijn in de samenleving. Aangezien het Christus zelf is die deze bedieningen aan de gemeente geeft, mogen we erop vertrouwen dat dit zich in de praktijk per kleine groep vanzelf zal laten vormen.

De evangelisten brengen mensen van buiten de groep in contact met de groep.

De herders en leraren in de groep verzorgen en onderwijzen de nieuwkomers, zodat ook zij als levende stenen worden ingevoegd in het geestelijke huis van God.

De profeten geven specifieke woorden van God (woorden van kennis en wijsheid) door. Dat kunnen persoonlijke woorden voor mensen zijn, maar kan ook gericht zijn op de tijd waarin we leven of de plaats waar de gemeente zich bevindt. De profeet is ook vaak degene die samen met de apostel de richting, de koers, bepaalt.

De apostel (vaak de voorganger/predikant van de ‘moederkerk’) richt zich op het vormen van – en behoudt het overzicht over – de kleine groepen. Groepen die te groot worden, zullen worden opgesplitst. In overleg met andere plaatselijke kerken zal gekeken worden hoe de groepen het beste over de woonplaats verdeeld kunnen worden, zodat uiteindelijk in iedere buurt of straat een kleine groep actief zal zijn. De apostel maakt deel uit van de kerkenraad of oudstenraad. Binnen deze raad zijn ook de andere vier bedieningen vertegenwoordigd. Met elkaar zorgen zij voor de toerusting van de gelovigen die in de keine groepen actief zijn.

De ‘grote’ samenkomsten op zondag zullen met de tijd een kleinere omvang krijgen. Het lichaam van Christus, waartoe alle mensen behoren, zal steeds meer vanuit de kleine groepen gaan opstaan te midden van de samenleving en uiteindelijk zullen allen als levende stenen worden ingevoegd in het geestelijke huis van God, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Als je graag door wilt praten over deze studie, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
1) Kom een keer langs op de koffie. Stuur een berichtje via de contactpagina om een afspraak te maken. Er gaat niets boven een persoonlijke ontmoeting.
2) We kunnen ook online een gesprek voeren. Stuur me gerust een bericht via Messenger of maak een afspraak via de contactpagina voor een ontmoeting via Skype of Zoom.
3) Je kunt je eventuele vragen of opmerkingen ook stellen via de Facebook groep ‘Gods Masterplan’. Via deze link kun je jezelf aanmelden voor deze groep. In deze groep vind je ook de vragen van anderen met daarop de reacties.