Gods Masterplan – deel 5

Mocht je de voorgaande delen nog niet gelezen hebben, dan adviseren we om dat eerst te doen. Klik hier voor deel 1. Onderaan deel 1 vind je de link naar deel 2, enzovoort.

Op basis van een aantal bevindingen geloven we dat we momenteel aan de vooravond van de ‘eindtijd’ van de staat van het verduisterde bewustzijn van de mensheid leven. Deze bevindingen zijn als volgt:

  1. Zodra het evangelie van het koninkrijk (de jonge wijn in nieuwe zakken), zoals Jezus dat verkondigd heeft, opnieuw verkondigd gaat worden, zullen mensen door de wedergeboorte tot het Christusbewustzijn gaan komen; hierdoor zal het geestelijke Licht op aarde sterk toenemen, waardoor de duisternis op aarde uiteindelijk geheel zal verdwijnen; de generatie die dit mee gaat maken – zal net als in de tijd van Jezus – de generatie van de ‘eindtijd’ zijn, deze keer richting de finale voleinding en voltooiing van de schepping.
  2. De wetenschap (met name de kwantumfysica) komt heel dicht in de buurt bij het mysterie van God, het Bewustzijn als oorsprong van de materiële wereld. Hoewel de wetenschap God nooit zal kunnen verklaren, helpen de inzichten van de wetenschap wel om een duidelijker zicht te krijgen op de werkelijkheid waarin we leven en ook op hoe we in dat licht de Bijbel moeten interpreteren.
  3. De wereldwijde corona-crisis zou als (eerste) barenswee wel eens een aanleiding kunnen gaan vormen voor de groei van het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Naast deze drie punten zijn er nog drie indirecte argumenten vanuit de Bijbel te noemen.

  1. Jezus van Nazareth lag twee dagen in het graf en Christus stond vroeg in de morgen van de derde dag op uit de dood; als bij de Heer één dag als duizend jaar is (Psalmen 90:4; 2 Petrus 3:8), dan zouden we momenteel vroeg in de morgen van de derde dag leven.
  2. Op de bruiloft te Kana, die op de derde dag plaatsvond, deed Jezus zijn eerste wonder, water in wijn veranderen. Volgens Jezus zou de beste wijn voor het laatst bewaard worden, op die derde dag.
  3. De beste wijn is de jonge wijn die in nieuwe zakken moet worden geschonken. De oude wijn staat voor de boodschap van vergeving van zonden (symptoombestrijding) en de jonge wijn is de boodschap van totale bevrijding / verlossing van de zonde (als oorzaak). Jezus schonk in zijn tijd deze jonge wijn, vanwege het naderende einde van het oude verbond en met het oog op de komst van de zoon des mensen en het doorbreken van het koninkrijk van God. De jonge wijn die Jezus schonk is na 70AD weer vermengd geraakt met water, maar zal opnieuw veranderd worden in wijn. Zodra deze jonge wijn geschonken gaat worden, bevinden we ons in de eindtijd, richting de finale voltooiing van Gods masterplan met de schepping.

En last but not least.

  1. Als de geschiedenis van het volk Israël in de Bijbel een blauwdruk vormt van de geschiedenis die God met de hele mensheid gaat, wat heeft de terugkeer van de joden sinds 1948 naar hun ‘vaderland’ ons dan te zeggen met het oog op de hele mensheid? Zou het een schaduwbeeld kunnen zijn van de terugkeer van de hele mensheid naar het ‘huis van de Vader’, het koninkrijk van God?

Deel 5 – de kerk in de samenleving
De laatste decennia is de invloed van de christelijke kerk in de samenleving gemarginaliseerd. De mens anno 2023 heeft geen boodschap meer aan het ‘evangelie’ van vergeving van zonden. Als we werkelijk geloven dat God zijn koninkrijk op aarde wil vestigen en God uiteindelijk alles en in allen zal zijn, zal het roer van de christelijke kerk om moeten! Om de samenleving te bereiken zullen we met een echt goed nieuws (evangelie) moeten komen. Een boodschap zoals Jezus die in zijn tijd verkondigde. Een boodschap van verlossing van de vloek van zonde en dood, waardoor er een einde komt aan alle ellende op deze aarde. Een boodschap van een toekomst van onsterfelijkheid en eeuwig leven, vanuit de fysieke staat waarin we nu verkeren!

Het belangrijkste voor de tijd waarin we nu leven is dat we tot de ware wedergeboorte gaan komen. Dit gebeurt niet door het bidden van een zondaarsgebed of door een geestelijk juridische verklaring van onze rechtvaardigheid als gevolg van een (eenvoudige) daad van geloof. We hebben in deel 4 laten zien dat de weg van geloof en bekering, waarbij volharding en focus van groot belang zijn, tot wedergeboorte zal leiden. De oproep tot bekering en de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk zal alleen met kracht gepaard gaan als we zelf wedergeboren zijn en het Licht van Christus in ons eigen leven schijnt, net zoals dit bij Jezus van Nazareth het geval was. Onze focus zal dus primair moeten liggen op de wedergeboorte van onszelf en anderen.

We doen er vervolgens goed aan om te kijken hoe Paulus tijdens de ‘eindtijd’ van het oude verbond te werk ging bij het verkondigen van het evangelie. In zijn brief aan de gemeente te Efeze schrijft hij het volgende: “Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het geloof en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan … groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een samenhangend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.” (Efeziërs 4:10-16)

Dit gedeelte begint met een verwijzing naar Christus, het Licht der wereld. Het doel dat Paulus voor ogen heeft met de gemeente en de werkwijze die hij hanteert komen dus van Christus zelf en zijn daarom tijdloos en dus ook voor ons vandaag de dag van wezenlijk belang. Wat betreft de doelen lezen we het volgende:

  • om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon;
  • dat het gehele lichaam groeit naar het hoofd van de gemeente, Christus (dat wil zeggen dat allen tot wedergeboorte komen);
  • om alles en iedereen tot de volle kennis en volheid van Christus te brengen (waarna we collectief het Godsbewustzijn zullen binnengaan).

Dit hele opbouwwerk van het Lichaam van Christus, waaraan ieder lid op zijn / haar wijze zal meewerken, zal in liefde geschieden. De gehele mensheid zal het geestelijke huis van God gaan vormen. De heiligen zijn degenen die door wedergeboorte al als levende stenen zijn ingevoegd in dit geestelijke huis. De heiligen hebben als taak om dienstbaar te zijn aan degenen die nog ‘buiten’ zijn, dat zijn degenen die nog als levende stenen ingevoegd moeten gaan worden in het geestelijke huis.

Het begint allemaal met de toerusting van de heiligen (discipelschap), die zich dienstbaar richting de samenleving zullen gaan opstellen. Voor deze toerusting heeft Christus vijf bedieningen gegeven, te weten de apostel, de herder, de leraar, de profeet en de evangelist. Deze vijf bedieningen tonen ons de werkwijze waarop kerken en gemeenten te werk dienen te gaan, om uiteindelijk alles tot de volheid van Christus te brengen.

We sluiten deze studie af met een droom over hoe de christelijke kerk zich in de nabije toekomst zou kunnen organiseren, zodat de gelovigen in de eindtijd die voor ons ligt daadwerkelijk als Zonen van God (m/v) openbaar gaan worden en als het Licht in de wereld de duisternis op aarde zullen verdrijven en als het Zout van de aarde een positieve invloed op de samenleving zullen hebben.

Wij zien een beweging van plaatselijke kerken en gemeenten die gaan samenkomen in kleine groepen; verspreid over wijken, buurten en straten om daar het Licht van Christus te laten schijnen. Kerken en gemeenten die hun leden vanuit de vijfvoudige bediening (Efeziërs 4:11-16) gaan toerusten in haar dienstbetoon aan de samenleving, met als doel dat allen tot het volle bewustzijn van Christus komen. Kleine groepen waar de gemeenschap der heiligen optimaal gestalte krijgt. Gemeenschappen waar iedereen zich thuis mag voelen. Gemeenschappen waar onvoorwaardelijke liefde in praktijk wordt gebracht en waar de zwakkeren en verdrukten uit de samenleving op adem kunnen komen om herstel en genezing te ontvangen.

Wij zien kerkenraden en oudstenraden steeds meer gaan functioneren vanuit de vijfvoudige bediening en zich gaan toeleggen op de toerusting van de gemeenteleden die op hun beurt hetzelfde gaan doen binnen de kleine groepen. Aangezien het Christus zelf is die de bedieningen aan de Gemeente geeft, mogen we erop vertrouwen dat in de praktijk vanzelf zichtbaar zal worden wie in welke bediening wandelt. Mensen hoeven zichzelf niet te profileren alszijnde apostel, profeet of anderzins. Waar de vijfvoudige bediening op een gezonde manier functioneert, zullen de afzonderlijke bedieningen worden herkend en erkend.

De predikanten en voorgangers zijn verantwoordelijk voor het leggen van het apostolische fundament, waarop in de kleine groepen verder gebouwd kan worden. Binnen de kleine groepen zullen de bedieningen als volgt gaan functioneren.

De evangelisten zijn gericht op het binnenbrengen van de zogenoemde ‘zoekers’, zodat ook zij als levende stenen ingevoegd kunnen worden in het geestelijke huis van God.

De herders richten zich op de herderlijke zorg binnen de kleine groep, waar mensen tot rust mogen komen en genezing ontvangen, zowel innerlijk als lichamelijk.

De leraren verzorgen het onderwijs in de kleine groep. Er wordt een stevige basis gelegd voor een gezonde mentale weerbaarheid.

De profeten zijn gericht op de persoonlijke bestemming van de mensen in de groep en delen hun profetische inzichten met betrekking tot de tijd en omgeving waarin we leven.

De kleine groepen zijn ook de aangewezen plek waar de gaven van de Geest volop kunnen functioneren. Zodoende zal het lichaam van Christus steeds meer vanuit de kleine groepen te midden van de samenleving gaan opstaan. Groepen die te groot worden, zullen worden opgesplitst. Nieuwe groepen worden gestart in wijken en straten waar nog geen kleine groepen aanwezig zijn. Als de kleine groepen wekelijks bij elkaar komen kunnen de zondagse samenkomsten waar iedereen bij elkaar komt maandelijks gehouden gaan worden.

Uiteindelijk zal het Licht van Christus vanuit de kleine groepen zo sterk gaan schijnen dat de duisternis volledig zal worden opgeslokt. Iedereen zal als levende steen worden ingevoegd in het geestelijke huis van God, de eenheid van de volmaakte mens, de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Als je graag door wilt praten over deze studie, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
1) Kom een keer langs op de koffie. Stuur een berichtje via de contactpagina om een afspraak te maken. Er gaat niets boven een persoonlijke ontmoeting.
2) We kunnen ook online een gesprek voeren. Stuur me gerust een bericht via Messenger of maak een afspraak via de contactpagina voor een ontmoeting via Skype of Zoom.
3) Je kunt je eventuele vragen of opmerkingen ook stellen via de Facebook groep ‘Gods Masterplan’. Via deze link kun je jezelf aanmelden voor deze groep. In deze groep vind je ook de vragen van anderen met daarop de reacties.

Ben je door onze studies, blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -