Categorieën
Koninkrijk

Eenheid in Christus

Als Christus alles en in allen is (Kolossenzen 3:11b), dan is iedere vorm van ‘wij / zij’ denken een illusie. Als Christus in allen is, dan vormen allen het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus omvat dan ook de gehele mensheid. Het lichaam van Christus is vanaf de grondlegging der wereld al compleet; alles zit erop en eraan. Er hoeven geen ledematen worden toegevoegd aan het lichaam. Het lichaam moet alleen nog ontwaken, omdat het lichaam in een geestelijke slaap verkeert.

Ons begrip kerk / gemeente is de vertaling van het Griekse ‘ekklesia’. Dit woord dat afgeleid is van twee andere woorden ‘ek’ en ‘kaleo’ betekent letterlijk ‘naar buiten geroepenen’. We kunnen de ‘ekklesia’ alleen opvatten als de vergadering van gelovigen, als we geloven dat niet iedereen geroepen is, niet iedereen welkom is. Dat is niet aan de orde. Iedereen is een geroepene, ongeacht of men wel of (nog) geen gehoor heeft gegeven aan deze roeping. Alle mensen worden geroepen om uit hun geestelijke slaap wakker te worden. De kerk / gemeente bestaat uit allen die geroepen zijn / worden. Het hele lichaam van Christus wordt geroepen om op te staan, niemand uitgezonderd!

Op basis van het voorgaande moeten we concluderen dat zowel het lichaam van Christus als de kerk / gemeente betrekking heeft op de gehele mensheid. Paulus leek hier ook van uit te gaan in zijn brief aan Rome:

Aan allen in Rome (niemand uitgezonderd!), geliefden van God (God houdt van iedereen!), geroepen om zijn heiligen te zijn (iedereen wordt geroepen!). Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.” (Romeinen.1:7)

Maar hoe zit het dan met de gemeenschap der heiligen?

De gemeenschap der heiligen zijn degenen die aan de roepstem gehoor hebben gegeven. Zij vormen het geestelijke huis, de plaats van samenkomst. Het aantal heiligen neemt nog steeds toe. Het gaat om een project in wording, een huis dat in aanbouw is. Dit huis wordt opgebouwd door ‘heiligen’ die als levende stenen worden toegevoegd (1 Petrus 2:5). Op deze manier vormt zich de gemeenschap der heiligen, het geestelijke huis, hetgeen dus een kleinere kring omvat dan het lichaam van Christus en de kerk / gemeente. Let wel: dit heeft niets met een stenen gebouw te maken, dat we een kerkgebouw noemen. De plaats van samenkomst wordt gevormd door mensen!

Hoe meer het lichaam van Christus zal ontwaken uit de geestelijke slaap, hoe meer de gemeenschap der heiligen gestalte krijgt. Dat gaat gelijk op. Zodra alle mensen zijn toegevoegd aan de gemeenschap der heiligen is het lichaam van Christus uit de dood opgestaan en is het bouwwerk van het geestelijke huis voltooid.

Is er dan toch ruimte voor ‘wij / zij’ denken? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Vanuit vleselijk perspectief lijkt dit misschien wel zo. Wedergeboren mensen kennen echter de ander niet meer naar het vlees (de oude mens, het ego). “Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.” zei Paulus (2 Korintiërs 5:16). Zelfs het onderscheid met Jezus verdwijnt naar de achtergrond, zodra we de éénheid in Christus ons werkelijk in de Geest bewust worden. Heiligen wandelen in de Geest. Zij rekenen niet met het ego van zichzelf en van anderen. Zij beschouwen iedereen als geheiligd in Christus. Zij zien het geestelijke huis al in volle glorie opgetrokken. Iedereen behoort tot de gemeente van Christus en iedereen is dan ook geheiligd in Christus.

Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, (bestaande uit) hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn (maar nog naar het vlees wandelen), en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen (zij die al wel heiligen zijn, de wedergeborenen), waar dan ook, bij hen en bij ons.” (1 Korintiërs 1:2)

De christelijke kerk beperkt de begrippen lichaam van Christus en kerk / gemeente (ekklesia) doorgaans tot de gemeenschap der heiligen. Hierdoor is er onder nogal wat christenen een sterk ‘wij / zij’ denken ontstaan, tussen ons christenen en degenen die buiten zijn. Wij de kerk en zij de wereld. Wij de gelovigen en zij de ongelovigen. Wij de heiligen en zij de niet-heiligen. Wij de wedergeborenen en zij de niet-wedergeboreren. Wij wandelen in het licht en zij in de duisternis. Wij hebben de woorden van God en zij niet. Wij hebben de Geest ontvangen, zij niet. Wij zijn het lichaam van Christus en zij niet.

Goddank, de gemeente van Christus bestaat uit alle mensen, ongeacht onze seksuele voorkeur, onze culturele, etnische, maatschappelijke en ja ook onze religieuze achtergrond. We maken allemaal deel uit van het ene lichaam van Christus.

In de Geest is de eenheid in Christus al vanaf alle eeuwen en alle geslachten een voldongen feit (Kolossenzen 1:26,27). Vanuit Christus gezien bestaat er dan ook geen onderscheid.

Het wordt de hoogste tijd dat er een einde komt aan al het ‘wij / zij’ denken in de wereld. Laat de christelijke kerk het voorbeeld geven, door iedereen in te sluiten!

#againstdivision #againstpride #againstracism

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *