Kernwaarden

De Kernwaarden / principes waar onze visie en missie op gebaseerd is, zijn als volgt:

Het evangelie (van het Koninkrijk) is Gods reddende kracht (Grieks: dunamis, waarvan ‘dynamiet’ is afgeleid) voor een ieder die gelooft.” (Romeinen 1:16)

De missie van Jezus: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.” (Lukas 4:18,19)

Niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren; maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.” (Lukas 5:37,38)

God heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.” (Efeziërs 4:11,12)

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, … in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.” (Romeinen 8:18-21)

Eenheid in Christus staat garant voor positieve impact op de samenleving. (1 Korintiërs 12:12)

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt?” (1 Korintiërs 6:19)

Wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
(2 Korintiërs 3:18)

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest!” (Zacharia 4:6)

Klik hier voor het persoonlijke verhaal achter Way of Grace.