Categorieën
Koninkrijk

Focus op genezing houdt mensen gevangen in hun verduisterde staat van bewustzijn

De titel van deze blog zal in eerste instantie mogelijk de nodige vragen oproepen. Lichamelijke genezing hoort toch bij het koninkrijk dat Jezus verkondigde? Juist het lichamelijke verval hoort toch bij de duisternis? Jezus ging toch aan het kruis voor onze genezing?

De verwarring valt te begrijpen en toch geloof ik dat de stelling 100% waar is. Genezing kan namelijk op twee niveaus plaatsvinden, op vleselijk niveau en op geestelijk niveau. Allereerst is het van belang om te erkennen dat ziekte en andere lichamelijke gebreken alleen binnen het collectief verduisterde bewustzijn van de mensheid kunnen worden waargenomen. Bij genezing op het vleselijke niveau ligt de focus op de ziekte of handicap, waarvoor men genezing verlangt. Sommige mensen zijn in staat om door de kracht van hun denken (rationeel geloof!) een fysieke aandoening te laten verdwijnen. Dat zijn doorgaans mensen met een sterke persoonlijkheid en een ijzersterke discipline. Hun rationele geloof is zo sterk dat zij met hun denkgeest in staat zijn de fysieke wereld, zoals we die waarnemen binnen het collectief verduisterde bewustzijn, te beïnvloeden. Uiteraard is deze vorm van lichamelijke genezing fijn voor degene die ‘genezen’ wordt, maar de geestelijke staat van bewustzijn van die persoon veranderd hierdoor niet. Zoals hiervoor al aangegeven bestaat ziekte alleen binnen het collectief verduisterde bewustzijn van de mensheid. Door de lichamelijke ziekte op het vleselijke niveau te genezen, blijft de focus op de werkelijkheid zoals we die waarnemen binnen het verduisterde bewustzijn. Zolang de focus ligt op de ziekte die we waarnemen binnen het verduisterde bewustzijn en de genezing daarvan, is er dus sprake van vleselijke genezing.

Zodra de bedekking die voor de verduistering in ons bewustzijn zorgt verdwijnt, verdwijnt ook de waarneming van de ziekte. Bij genezing op het geestelijke niveau ligt de focus niet op de ziekte, maar op de staat van ons bewustzijn. Niet de lichamelijke ziekte moet genezen worden, maar ons bewustzijn moet verlicht worden door het Licht van Christus. Zodra de duisternis door het Licht van Christus verdreven wordt, verdwijnt namelijk ook de waarneming van alle onvolkomenheid, inclusief lichamelijke ziekten en andere aandoeningen. Let op, door verlichting van ons bewustzijn veranderd onze waarneming, waardoor we de ziekte niet meer waarnemen. Dat is iets anders dan dat de lichamelijke ziekte zelf verdwijnt, zonder dat ons bewustzijn wordt verlicht.

Het bovenstaande is helemaal in lijn met wat Paulus schrijft: “Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.” (2 Korintiërs 4:16).

Wat er ook met de uiterlijke mens – zoals we die vanuit het verduisterde bewustzijn waarnemen – gebeurt, onze innerlijke mens, Christus in ons, vernieuwd van dag tot dag. Het Licht van Christus gaat steeds krachtiger in ons schijnen, waardoor we ons steeds meer Christusbewust worden en ons geestelijke bewustzijn van het koninkrijk zal toenemen. We gaan de werkelijkheid steeds meer vanuit het Christusbewustzijn waarnemen. Ons bewustzijn wordt gereinigd van de illusies van ziekte en onvolkomenheid die we vanuit het verduisterde bewustzijn waarnemen. Als dat gebeurt kunnen we met recht met Paulus zeggen: “Zo is dan wie in Christus is (degene die zich Christusbewust is geworden!) een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korintiërs 5:17).

Het oog is de lamp van het lichaam. Is dus uw oog gezond, dan is uw gehele lichaam verlicht. Is uw oog echter ziek, dan is uw hele lichaam in het duister. Indien dan uw  inwendige licht verduisterd is, hoe groot moet die duisternis dan zijn!” (Matteüs 6:22,23; Leidse vertaling)

Ons bewustzijn werkt als een projector. Zolang ons bewustzijn verduisterd is, projecteren we onvolkomenheid op onze buitenwereld, waaronder ziekte en andere narigheid in ons lichaam. Jezus spreekt in dit verband over het oog dat ziek of gezond kan zijn, waardoor ons lichaam duister of verlicht zal zijn. Het oog is hier een beeld van ons bewustzijn. Zolang we ziekte waarnemen is er sprake van een ziek oog, hetgeen veroorzaakt wordt door de verduistering van ons bewustzijn. Zo binnen, zo buiten. Is onze binnenwereld (ons bewustzijn) verduisterd, dan zullen we duisternis in onze buitenwereld waarnemen. Is ons bewustzijn gezond, dan zullen we ook gezondheid in ons lichaam waarnemen.

Door ons te focussen op de lichamelijke ziekte en de genezing daarvan, bestrijden we de symptomen van ons verduisterde bewustzijn. Er is in dat geval sprake van jonge wijn in oude zakken. We proberen dan de tekenen van het koninkrijk van God (de jonge wijn) zichtbaar te maken binnen het collectief verduisterde bewustzijn van de mensheid (de oude zakken). Jezus zegt daarvan dat de oude zakken uiteindelijk zullen scheuren, waardoor de wijn wegloopt en we niets overhouden. Kenmerkend voor vleselijke genezingswonderen is het feit dat mensen uiteindelijk toch lichamelijk zullen sterven, al dan niet door lichamelijke ziekte die de kop weer opsteekt. Zolang ons geestelijke bewustzijn niet verlicht wordt door het Christus-Licht – en er dus nog sprake is van oude zakken – zullen mensen opnieuw ziek worden en uiteindelijk lichamelijk sterven. De genezing heeft in dat geval geen blijvende uitwerking gehad, hetgeen inherent is aan de vleselijke aard ervan.

Paulus zegt in Romeinen 12:2 ten aanzien van onze fysieke lichamen: “wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar onderga een metamorfose (gedaantewisseling) door de vernieuwing van uw denken (bewustzijn), opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” Het is Gods wil dat onze lichamen tot een gedaantewisseling (metamorfose) komen. Dit gebeurt van binnenuit door het Christus-Licht binnenin ons en niet door de genezing van (uiterlijke) lichamelijke kwalen! Daarom zei Jezus al dat tekenen en wonderen geen bewijs zijn voor de Waarheid van het koninkrijk van God (Matteüs 24:24). Ook de Egyptenaren waren – rond de uittocht van het volk Israël uit Egypte – tot grote tekenen en wonderen in staat. Ook hier ging het om vleselijke tekenen en wonderen, waardoor hun bewustzijn verduisterd bleef.

Het achternalopen van bedieningen waar genezingen plaatsvinden is begrijpelijk, omdat mensen graag genezing ontvangen van hun ziekten, maar het is niet verstandig. Laten we in plaats van het zoeken naar genezing van onze lichamelijke kwalen, zoeken naar het Christus-Licht binnenin ons. Door ons denken te vernieuwen (waarbij de bovenstaande openbaring van cruciaal belang is!) zal de bedekking die het Christus-Licht in ons verborgen houdt, verdwijnen. Zodra de bedekking wordt weggenomen, gaan we – als in een spiegel, waarin we onszelf zien! – de heerlijkheid van de Heer zien, waardoor onze fysieke gedaante een metamofose (gedaantewisseling) zal ondergaan van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korintiërs 3:18).

In het koninkrijk van God bestaat geen lichamelijke ziekte. We zijn volmaakt geschapen naar Gods evenbeeld en gelijkenis en daar is niets aan veranderd. Alleen ons bewustzijn is verduisterd geraakt, waardoor onze waarneming is vertroebeld. Ten diepste is de ziekte die we daardoor waarnemen een illusie, die alleen bestaat bij de gratie van het verduisterde bewustzijn. Wat we ten diepste nodig hebben is dus geen lichamelijke genezing, maar dat onze geestelijke ogen worden geopenend voor de werkelijkheid van het Gods koninkrijk. Dat is precies wat Jezus van Nazareth kwam doen, geestelijk blinden het zicht geven; gevangenen bevrijden uit de gevangenis van het verduisterde bewustzijn en ze in het Licht te brengen, waardoor gebrokenen heengezonden worden in vrijheid (Lukas 4:18,19). Wandelend in het Licht zullen we de gebrokenheid – die in de gevangenis van het verduisterde bewustzijn waargenomen wordt – niet meer waarnemen. Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden!

PS Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blog bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Laat het ons dan alsjeblieft weten! Daarmee bemoedig je ons namelijk ook weer.

Een gift waarmee je onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland – ondersteunt, is van harte welkom! Je bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

2 reacties op “Focus op genezing houdt mensen gevangen in hun verduisterde staat van bewustzijn”

Hoi Peter ik vind deze gedachtengang moeilijk te vatten. Gezondheid en ziekte heeft voor mij veel te maken met trauma, of onverwerkte emoties die bepaalde hormonen en andere stoffen in je lichaam uit balans brengen waardoor ziekte ontstaat. Dat betekend voor mij dus meestal, naar binnen kijken als je ziek wordt of bent en niet voor de “quick fix” gaan, een pil of wat ook. Kan soms ondersteunen maar is de oplossing miet.
Ik zou het eerder zo benaderen dan met licht en duisternis in ons bewustzijn . Maar wellicht zeggen we hetzelfde. Christus is onze heelmaker, ook daarin. Er is idd vaak transformatie nodig, verandering van denken, opsporing van negatieve gedachten, belemmerende overtuigingen, onvergevingsgezindheid, of wat ook.
Als dat in lijn komt met Gods gedachten over ons, komt er vrijheid, genezing, heling.
Of mis ik iets?

Hoi Hannie, bedankt voor je reactie!

Ik begrijp wat je zegt.
Ik geloof zeker dat trauma’s en onverwerkte emoties hand in hand gaan met lichamelijke kwalen.
Wat mij betreft zijn mentale en lichamelijke klachten twee kanten van dezelfde medaille. Trauma’s en onverwerkte emoties zijn, net als bij lichamelijke ziekte het geval is, alleen waar te nemen binnen het verduisterde bewustzijn, daar waar het Christus-Licht nog niet voluit kan schijnen. Opgelopen trauma’s en andere onverwerkte emotie zijn dan net zo goed symptomen van een (nog deels) verduisterd bewustzijn.
Daarmee komt het ‘aanpakken’ van onverwerkte dingen uit het verleden op hetzelfde neer als genezing zoeken voor lichamelijke kwalen.

Tegelijk geloof ik dat door de vernieuwing van ons denken, waardoor we steeds meer vanuit volmaakte heelheid (hetgeen we in essentie zijn) gaan denken, trauma’s vanzelf verdwijnen en daarmee zullen op den duur ook lichamelijke aandoeningen verdwijnen. Maar zoals geschreven in mijn blog, daar zou mijns inziens niet onze focus moeten liggen. Onze focus mag liggen op verlichting van ons bewustzijn, waardoor we ziekte niet meer kunnen waarnemen, eenvoudigweg omdat ons bewustzijn ervan gereinigd is en we het dan niet meer kunnen projecteren en waarnemen.

Heb je deze studie van Kay Fairchild al gezien?
https://www.youtube.com/watch?v=OotRZMlfLlE

Groetjes, Peter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *