Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Wordt 2021 het jaar van de Waarheid?

Bijna 2000 jaar – vanaf 70AD – heeft de christelijke kerk zich bezig gehouden met de vraag naar de waarheid. Bij de waarheid (met een kleine w) gaat het om de boodschap van het evangelie, die zo getrouw mogelijk moet klinken. Door de focus op de waarheid is de Waarheid (met een hoofdletter W) in de loop van de kerkgeschiedenis geheel uit beeld geraakt. En laat die Waarheid nu de bestemming zijn van ons leven in een lichaam van vlees en bloed.

We zijn zo gefocust geraakt op het voertuig (het evangelie) dat ons op onze bestemming zou moeten brengen, dat we stil zijn komen te staan op de Weg die ons naar het eeuwige leven brengt.

Dit is kenmerkend voor de situatie waarin de leer belangrijker wordt dan de Weg. Hierdoor zijn we als christelijke kerk als het ware weer onder het oude verbond terecht gekomen. Het oude verbond kent ook zeker een bepaalde mate van heerlijkheid. Het is gedurende die 2000 jaar dus niet alleen maar kommer en kwel geweest, maar ondanks alle hoogtepunten heeft het ons niet dichterbij de Waarheid gebracht. Focus op de leer leidt tot stilstand op de Weg naar de Waarheid. Focus op de Waarheid brengt ons daarentegen in beweging richting onze bestemming.

Het evangelie van het koninkrijk, zoals Jezus en Paulus dit hebben verkondigd, is bedoeld om ons de Weg te wijzen richting onze bestemming. Onze bestemming is het eeuwige Leven in het koninkrijk van God. Dat is de volle Waarheid, waar de Geest der Waarheid ons naar toe wil leiden.

doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de Weg wijzen tot de volle Waarheid.” (Johannes 16:13)

Het spreekt voor zich dat zolang de schepping gebukt gaat onder de vloek van zonde en dood er op aarde nog geen sprake is van het zichtbare koninkrijk van God. Dat wil niet zeggen dat het koninkrijk er nog niet is. Het koninkrijk van God is namelijk al vanaf de grondlegging der wereld bereid (Matteüs 25:34). We zijn het ons alleen nog niet bewust. We wandelen naar het vlees, waardoor ons bewustzijn verduisterd is en die duisternis nemen we vervolgens waar in onze buitenwereld. We zullen ons het koninkrijk van God pas volledig bewust zijn zodra de ganse schepping verlost is van de vloek van zonde en dood. Dat betekent dat er dan geen vergankelijkheid (zonde) en sterfelijkheid (dood) meer zal zijn.

Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
(1 Korintiërs 15:53,54)

De volgorde waarin de vloek van zonde en dood zal worden opgeheven is eerst de mens en dan de rest van de schepping. De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen van God (Romeinen 8:19-21). De Geest zal het sterfelijke moeten verslinden, willen we het koninkrijk van God kunnen binnengaan. De Geest, Christus in ons, is dan ook onze hoop op heerlijkheid.

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.” (Romeinen 8:11)

Wij allen nu, die zonder bedekking de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Here die Geest is.” (2 Korintiërs 3:18)

Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.” (2 Korintiërs 5:4,5)

die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:21)

De glorie van God is een volledig levend mens.” (Irenaeus; 2e eeuw)

Ons fysieke lichaam is de poort naar het eeuwige leven. Zodra we overkleed zijn met een verheerlijkt onsterfelijk lichaam is het sterfelijke in ons lichaam verslonden en wandelen we in het koninkrijk van God. Onze fysieke gedaante is dan veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is onze bestemming. De Weg daar naar toe is vele malen belangrijker dan de leer/waarheid waarin we geloven. Om de Waarheid te vinden zullen we van dogma (leer) naar praxis (Leven) moeten gaan.

De Weg naar het eeuwige leven loopt vanuit het rijk van de duisternis, via het koninkrijk van het Licht (Christus), naar het koninkrijk van God. Het evangelie van het koninkrijk wijst ons deze Weg. Het is de Weg van het dagelijks kruisigen van het vlees, waardoor Christus in ons zal opstaan. Door de wedergeboorte komen we in het koninkrijk van het Licht terecht. Ons bewustzijn is dan gereinigd van (de vleselijke) dode werken en vervuld met de Geest van God, Christus. We zijn ons dan Christus ten volle bewust, zoals dat bij Jezus van Nazareth, sinds zijn doop in de Jordaan, het geval was. We worden dan net als Jezus openbaar als zonen en dochters van God.

want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.” (1 Johannes 4:17)

De oude wijn, die al eeuwen stil heeft gelegen, zal moeten worden vervangen voor de jonge wijn van de koninklijke Weg, de Weg naar het Licht van Christus. Door de opkomst van de pinksterbeweging is de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk, de jonge wijn, weer op gang gekomen. Hierdoor hebben steeds meer christenen oog gekregen voor de boodschap van het koninkrijk, zoals door Jezus en Paulus verkondigd.

De jonge wijn van het koninkrijk wordt doorgaans nog in oude zakken geschonken. Het zuurdesem van de wet (dogma) is in veel kerken en gemeenten nog nadrukkelijk aanwezig. Willen we werkelijk stappen gaan zetten op de Weg richting het koninkrijk van God, dan zal de jonge wijn in nieuwe zakken geschonken moeten worden. Niet meer rekenen met de wet en het vlees door de identificatie met de oude mens radicaal op te geven en onszelf als een nieuwe schepping, als het Licht der wereld, te gaan zien. Langs deze Weg zal ons bewustzijn worden gereinigd van dode werken, waardoor we ons Christus ten volle bewust zullen worden.

Zodra ons bewustzijn volledig vervuld is met Christus, zijn we bevrijd van de vergankelijkheid uit het rijk der duisternis en wandelen we in het koninkrijk van het Licht. Christus is dan alles en in allen voor ons (Kolossenzen 3:11). We kennen dan niemand meer naar het vlees (2 Korintiërs 5:16). Dat is het moment dat we openbaar worden als zonen en dochters van God. We leven dan nog wel in het sterfelijke lichaam van vlees en bloed, maar we zullen veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ons lichaam van vlees en bloed zal op den duur transformeren naar een verheerlijkt lichaam, waarmee we het koninkrijk van God en het eeuwige leven zullen binnengaan.

Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.
(1 Korintiërs 15:50)

Zolang we ons echter druk maken om allerlei dogma’s en leerverschillen, zullen we niet verder komen op de Weg richting het koninkrijk van God. Uiteindelijk wacht ons dan de tweede (fysieke) dood. Wil het jaar 2021 het jaar van de Waarheid worden, waarin we als zonen en dochters van God openbaar gaan worden, dan zullen we onze focus op de Weg richting het koninkrijk van God moeten houden en de meningsverschillen over allerlei theologische onderwerpen moeten laten voor wat ze zijn. De Waarheid is namelijk belangrijker dan de waarheid!

Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” (Matteüs 6:33)

Kom, laten wij van hier gaan…

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *