Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De noodzaak van apostelen

Het ontbreekt de christelijke kerk in Nederland aan apostelen, die als dienstknechten van Christus de kerken en gemeenten de weg wijzen, die gelovigen aanstellen in hun bediening, zodat de gemeente van Christus kan worden opgebouwd.

Paulus, een geroepen apostel, geeft ons in Efeziërs 4 een blauwdruk voor de christelijke gemeente.

Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.” (vers 10)

Christus, het Licht uit Genesis 1:3, is in de persoon van Jezus van Nazareth ‘neergedaald’ in de duisternis (zichtbaar en tastbaar geworden) en uiteindelijk weer ‘opgevaren’ ten hemel (aan ons natuurlijke oog onttrokken) met als doel om alles tot volheid te brengen.

De gemeente dient er dus op gericht te zijn om alles tot volheid te brengen. Daartoe heeft Christus, het waarachtige Licht dat ieder mens verlicht (Johannes 1:9), vijf bedieningen aan zijn gemeente gegeven.

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, …” (vers 11)

Met welk doel zijn deze bedieningen aan de gemeente gegeven?

om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, …” (vers 12)

De gelovigen moeten gediscipeld worden in het dienstbaar zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus. Aangezien alles tot volheid moet gaan komen en Christus alles en in allen is (Kolossenzen 3:11) gaat het bij het lichaam van Christus om de gehele mensheid. Het lichaam van Christus lijkt dood te zijn en moet ‘opstaan uit de dood’. In werkelijkheid slaapt ze en moet ze wakker worden (Johannes 11:11). Ze zal opstaan en gaan schitteren!

Op welke manier gaat dat gebeuren?

totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.” (vers 13)

Zodra het gehele lichaam van Christus is volgroeid in geloof, kennis van Christus en tot de volheid van Christus zelf is gekomen, dan is de opstanding van het lichaam van Christus voltooid. Dat is het einddoel waar christelijke kerken en gemeenten zich met al haar activiteiten en bezigheden op gericht dienen te zijn.

De vijf bedieningen zijn hierbij van groot belang. Zij zorgen ervoor dat kerken en gemeenten hun doel niet uit het oog verliezen en zich bezig gaan houden met allerlei rand- en bijzaken.

Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.” (vers 14,15)

Samenvattend: “Aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.” (vers 16)

Aan Christus ontleent het gehele lichaam haar groei. Christus is alles en in allen, waardoor het lichaam (ook al terwijl zij nog slaapt!) een welsluitend geheel vormt. De opstandingskracht van Christus zorgt er van binnenuit voor dat het lichaam tot opstanding komt. Door de dienst van de vijf bedieningen zal ieder lid op zijn / haar wijze bijdragen aan de kracht die het lichaam doet groeien. Liefde is het cement!

De apostel wordt door Christus zelf geroepen. Hij is de dienende knecht van Christus, de rots in de branding, die doorgaans voor hete vuren komt te staan. De apostel is degene die de gelovigen aanstelt in de andere vier bedieningen. Hij is ook degene die de verantwoording draagt over de inhoud van het evangelie dat door de kerk wordt verkondigd. Hij waakt ervoor dat de gemeente niet door de duisternis wordt overweldigd. Hij draagt als het ware de sleutelen van het koninkrijk.

Zolang het ontbreekt aan apostelen die gehoor geven aan de roepstem van Christus zal de opbouw van het lichaam van Christus stilliggen.

Degenen die werkelijk geroepen zijn tot apostel weten dit diep van binnen in hun hart.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *