Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Waar ware wedergeboorte toe leidt

Het gemak waarmee veel christenen zichzelf als wedergeboren beschouwen, laat zien dat we het zicht op de verlossing – waarover met name Paulus in het nieuwe testament spreekt – geheel uit het oog zijn verloren. Het zal voor veel christenen misschien redelijk onwerkelijk klinken, maar zolang we nog dood gaan, kan er geen sprake zijn geweest van ware wedergeboorte.

Met deze blog wil ik laten zien hoe ik tot deze stelling kom. Bij het lezen ervan is het is wel van belang dat je even buiten je eigen denkkaders (out-of-the-box) treedt. Mocht het allemaal niet goed voelen, dan keer je na het lezen gewoon weer terug. Ik hoop echter met dit blog je denkkaders uiteraard een flink stuk op te rekken.

Het koninkrijk van God is geen fysieke locatie, maar een staat van bewustzijn. Deze staat van bewustzijn bereiken we via onze wedergeboorte (geboren worden uit de Geest) tot de verheerlijking van ons fysieke lichaam.

Zodra we de blijde boodschap van het koninkrijk die Jezus verkondigde serieus gaan nemen (geloven) en we ons bekeren van het vleselijke denken (mind of flesh) naar geestelijk denken (mind of Christ), dan zal Christus in ons de geestelijke groei in ons bewustzijn tot stand gaan brengen.

Het eerste deel van deze groei in bewustzijn gaat gepaard met (geestelijke) strijd, die enerzijds in ons denken afspeelt, maar anderzijds ook in het leven van alle dag de nodige offers van ons vraagt. Daarom geeft Jezus ons het advies om eerst de kosten te berekenen, voordat we de stap zetten om ons te bekeren (Lukas 14:28). Zodra we eenmaal wedergeboren zijn en van het rijk der duisternis overgegaan zijn in het koninkrijk van het Licht zal deze strijd ten einde zijn. Zolang wij nog geestelijke strijd ervaren, bevinden we ons nog in de duisternis en is er nog geen sprake van ware wedergeboorte. Het koninkrijk van het Licht moeten we overigens niet verwarren met het koninkrijk van God, de eindbestemming. Daarover straks meer.

Zodra ons bewustzijn gereinigd is van boze werken (het oordelen en veroordelen op grond van de kennis van goed en kwaad) is de wedergeboorte een feit. Ons bewustzijn heeft zich als het ware gevuld met Christus, de Geest van God. De vrucht van de Geest is geboren.

De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Zolang deze vrucht in je leven niet aanwezig is of je nog moeite moet doen om eraan te voldoen, kan er geen sprake zijn van ware wedergeboorte.

Door de wedergeboorte worden we gezalfd met de heilige Geest en met kracht. De kracht van God, die vanwege Christus in ons in potentie in ons aanwezig is, wordt door de wedergeboorte als het ware vrij gezet in ons leven.

Jezus wandelde vanaf dat moment in de kracht van de heilige Geest, weldoende allen die door de duisternis overweldigd waren, want God was met hem.” (Handelingen 10:38)

Zolang we niet in staat zijn om mensen, die door de duisternis overweldigd zijn, te helpen, is er nog geen sprake van de ware wedergeboorte.

Door de wedergeboorte komen we in een staat van bewustzijn, waarin Christus alles en in allen voor ons is (Kolossenzen 3:11). In het leven van Jezus (tot het moment waarop hij zijn ‘Gode gelijk zijn‘ heeft afgelegd) kun je zien hoe dit eruit ziet. In deze staat van bewustzijn is er nog sprake van een fysieke lichaam van vlees en bloed, maar we zijn dan wel verzegeld met de heilige Geest. Deze verzegeling is een onderpand voor onze verlossing.

In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.” (Efeziërs 1:13,14)

Door de wedergeboorte worden wij openbaar als zonen en dochters van God, maar onze daadwerkelijke verlossing ligt nog in de toekomst. Die verlossing is de volledige bevrijding van de vloek van zonde en dood, hetgeen samenvalt met het ontvangen van ons verheerlijkte lichaam. De vloek van de dood is de laatste vijand. Als die overwonnen is doen we onsterfelijkheid aan. Als de dood de laatste vijand is, dan is de (vloek van) zonde de één na laatste vijand. God wil dat we met ons fysieke lichaam tot ons doel gaan komen en dat doel is de verheerlijking van ons lichaam.

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiërs 6:20)

Met de wedergeboorte worden we verzegeld met de heilige Geest. Deze verzegeling is een onderpand van onze verheerlijking. De wedergeboorte staat dus garant voor de verheerlijking van ons lichaam! Paulus maakt onderscheid tussen de vergankelijkheid en sterfelijkheid van ons lichaam (1 Korintiërs 15:53,54). Door de wedergeboorte staan we op als zoon of dochter van God en doen we de onvergankelijkheid aan. De schepping wacht dan ook met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen en dochters van God, omdat de schepping zelf ook bevrijd wil worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, net als de openbaar geworden zonen en dochters van God (Romeinen 8:19-21).

Zolang ons lichaam nog vergankelijk is, kan er geen sprake zijn van ware wedergeboorte. Lees hier Handelingen 27:14-38 en 28:3-6 eens op na. Voor de sporters onder ons: misschien heeft de opmerking van Paulus dat lichamelijke oefening tot weinig nut is (1 Timoteüs 4:8) hier ook wel mee te maken.

Vergankelijkheid zal niet alleen onvergankelijkheid aan moeten doen, maar sterfelijkheid zal ook onsterfelijkheid aan moeten doen (1 Korintiërs 15:53). En dat zal leiden tot de overwinning van de laatste vijand, de dood.

En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?” (1 Korintiërs 15:54,55)

Tot slot, wat zegt Paulus over de overgang van een onvergankelijk, maar nog wel sterfelijk, lichaam naar een onsterfelijk (verheerlijkt) lichaam?

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
(2 Korintiërs 3:18)

Zodra door de wedergeboorte de bedekking van het oude (het dualistische goed / kwaad denken) in zijn geheel is weggenomen, zien wij in ons eigen heilige der heiligen (ons lichaam is immers een tempel van de Geest!) de heerlijkheid van de Here. Als we dat gaan zien, dan zal ons fysieke gedaante gaan veranderen – naar het beeld van de heerlijkheid van de Here – van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dit gebeurt door de Here, die Geest is (Christus in ons).

De eerste eerlijkheid is de staat van het Christusbewustzijn (het koninkrijk van het Licht). De tweede heerlijkheid is de staat van het Godsbewustzijn (het koninkrijk van God). Ons fysieke lichaam van vlees en bloed zal transformeren naar een verheerlijkt lichaam, voordat we het koninkrijk van God binnengaan. “Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven.” (1 Korintiërs 15:50). De wedergeboorte is een onderpand van onze verheerlijking. Het is dan ook de opstandingskracht van Christus in ons, die ons uiteindelijk zal laten opstaan in een verheerlijkt lichaam en ons het koninkrijk van God bewust zal laten worden. Dan zal God alles en in allen voor ons zijn. Soli Deo Gloria!

PS1 Deze blog zal ongetwijfeld de vraag oproepen naar het lot van mensen die zonder wedergeboren te zijn, zijn overleden en nog zullen overlijden. Zijn deze mensen dan niet gered en gaan zij voor eeuwig verloren? Terechte vragen die een gevolg zijn van de idee dat onze fysieke dood ons definitieve einde bepaalt. Dat is niet het geval! Als uiteindelijk God alles en in allen zal zijn, dan mogen we er vanuit gaan dat dit ook werkelijk voor allen geldt. De wijze waarop dit gestalte zal krijgen, zal ik in de nabije toekomst bespreken. Ik vermoed dat deze blog al genoeg stof heeft doen opwaaien.

Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
(1 Korintiërs 15:28)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *