Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Het Licht van Christus schijnt in ons

De christelijke kerk heeft met het evangelie van het koninkrijk, de boodschap van redding en verlossing voor in het hier en nu, werkelijk goud in handen. Als we ons de inhoud van de boodschap van het koninkrijk die Jezus en Paulus verkondigden eens volledig bewust zouden zijn…

Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot Licht zien. Zodra we ons het Licht van Christus bewust worden, zal Christus in ons als onderpand van onze verlossing, de verheerlijking van ons lichaam, gaan fungeren. Christus in ons is dan ook de enige hoop op heerlijkheid. En omdat Christus alles en in allen is, kan iedereen deze hoop koesteren.

Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.” (2 Korintiërs 5:4,5)

Paulus verlangde niet naar de dood (het ontkleden) van zijn fysieke lichaam, maar naar het overkleed worden met een verheerlijkt lichaam, hetgeen via de verheerlijking van zijn sterfelijke lichaam van vlees en bloed zou gaan plaatsvinden. Hoe? Doordat het sterfelijke door het leven zal worden verslonden, schrijft Paulus. Paulus heeft de tweede (fysieke) dood niet gezien (Openbaring 2:11), maar is net als Jezus van Nazareth en velen anderen uit die tijd, opgenomen in heerlijkheid (zie Lukas 9:27)!

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.” (Romeinen 8:11)

Het is de Geest die onze sterfelijke lichamen levend zal maken. Het fysieke lichaam van vlees en bloed dat we hebben ontvangen is bedoeld om tot verheerlijking te komen, zodat we het koninkrijk van God hier en nu kunnen binnengaan.

die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:21)

Het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke, aldus Paulus. Het geestelijke zaad van de mens (Christus in ons) moet eerst in de akker van het fysieke lichaam worden gezaaid om te ‘sterven’, voordat het tot ‘opstanding’ (eeuwig leven) kan komen.

Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid.
(1 Korintiërs 15:42).

We worden als een fysieke schepping geboren uit het (vrucht)water van de moederschoot, met als doel om daarna uit de Geest geboren te worden (Johannes 3). Ons fysieke lichaam van vlees en bloed is de baarmoeder van ons geestelijke (verheerlijkte) lichaam. Ons fysieke lichaam is de poort naar het eeuwige leven.

Volgens veel mensen zijn er twee dingen zeker in het leven. Dat we belasting moeten betalen en dat we dood gaan. Christenen geloven dat doorgaans ook. We baseren onze wijsheid op wat voor ogen is. Paulus noemt dat ‘vleselijke’ wijsheid. Juist een wandel naar het vlees houdt ons gevangen in de duisternis, onder de vloek van zonde en dood.

Want daar de wereld … door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te verlossen hen die geloven.
(1 Korintiërs 1:21)

De verkondiging van ‘Christus in ons’, die tot verheerlijking van ons lichaam en daarmee tot het eeuwige leven leidt, kan en zal juist in de huidige wereld voor een aardverschuiving zorgen.

Geloof en bekering (metanoia) – voorbijgaan aan hetgeen wat voor ogen is – brengt ons in het koninkrijk van het Licht en doet ons het Licht van Christus bewust worden.

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1).

God sprak: “Er zij Licht!” en er was Licht! (Genesis 1:3). Het Licht van Christus schijnt al vanaf de grondlegging der wereld. Hoe dik de duisternis op aarde ook mag zijn en aanvoelen, het kan het Licht van Christus niet doven. Zodra wij gaan geloven dat het Licht schijnt in de harten van mensen, en ons oog (het bewustzijn) ons hele lichaam laten verlichten, zullen we als Zonen van God (m/v) gaan opstaan. Dat is waar de zuchtende schepping met reikhalzend verlangen op wacht.

We kunnen niet anders dan constateren dat deze blijde boodschap van het Licht van Christus helaas van de kandelaar is verdwenen. Het mysterie van ‘Christus in ons’ is al vroeg in de geschiedenis van de christelijke kerk weer verborgen geraakt. Het is de hoogste tijd dat de christelijke kerk weer gehoorzaam wordt aan het evangelie van God (1 Petrus 4:17).

Christus is het Licht der wereld; wie Christus volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des levens hebben.

Gij zijt het Licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw Licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:14-16)

Jezus zag niet alleen het Licht der wereld (Christus) in zichzelf, maar ook in de schare om hen heen die hij toesprak. Dat Licht kan niet verborgen blijven! We hebben een boodschap van hoop en verwachting voor een wereld die in duisternis wandelt. Wanneer we gaan geloven dat wij het Licht der wereld zijn en daar naar gaan wandelen, zal het Licht weer op de kandelaar terechtkomen. Dan zal de christelijke kerk weer een baken in de zee worden voor het volk in duisternis.

Sta op, word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw Licht en koningen naar uw stralende opgang.” (Jesaja 60:1)

Als we de (vleselijke) bedekking (dat wat voor ogen is) wegnemen, zullen we als in een spiegel (in het heilige van de tempel van ons lichaam!) de heerlijkheid van de Heer gaan zien. Onze fysieke gedaante zal dan veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, naar het beeld dat we gezien hebben, door de Here, die Geest is (2 Korintiërs 3:18).

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiërs 6:20).

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *