Categorieën
Reformatie

Het evangelie in een notendop

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”
(Johannes 3:16)

Deze bijbeltekst wordt ook wel het evangelie in een notendop genoemd. Geloof in de eniggeboren Zoon leidt dus tot eeuwig leven. En wie wil dat nu niet? Het is uiteraard belangrijk om te weten wie die eniggeboren Zoon is. De Bijbel spreekt naast de eniggeboren Zoon namelijk ook over een eerstgeboren Zoon. Dat kan niet één en dezelfde Zoon zijn. Als er sprake van een eerste is, dan kan je niet de enige zijn en andersom geldt dat ook.

We gaan op onderzoek uit in de context van vers 16. In vers 12 en 13 staat: “Als Ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen die in de hemel is“.

In vers 12 wordt er gesproken over aardse en hemelse dingen. Overal in de Bijbel als er gesproken wordt over hemel en aarde gaat het bij ‘aarde’ om de zichtbare wereld en bij ‘hemel’ om de onzichtbare wereld.

Vers 13 is nogal cryptisch. Het gaat over iemand die eerst uit de hemel (de onzichtbare wereld) is neergedaald (diegene is dus zichtbaar geworden) en daarna weer is opgevaren (weer onzichtbaar geworden). Johannes geeft aan dat het om de Zoon des mensen gaat, die op het moment dat Johannes dit schrijft weer in de hemel is (dus onzichtbaar is!).

Natuurlijk doet dit gedeelte ons denken aan Jezus van Nazareth, maar dat is gedeeltelijk waar. Johannes zegt namelijk dat de Zoon des mensen in de hemel (onzichtbaar) is en Jezus van Nazareth was als mens niet onzichtbaar. Volgens Paulus zijn wij in Christus gezeten in de hemelse gewesten. Dat wil zeggen dat wij in de onzichtbare wereld (geestelijk gezien) met Christus zijn verbonden, terwijl ons fysieke lichaam gewoon zichtbaar is.

Het gaat bij de Zoon des mensen dus om Christus die in de hemel gezeten is en onzichtbaar is. Dat Christus uit de hemel is neergekomen wil zeggen dat Christus in Jezus van Nazareth zichtbaar en tastbaar is geworden. Christus zelf is echter nog steeds in de hemel (onzichtbaar).

Bij de Zoon des mensen die in de hemel is, gaat het dus niet om de man Jezus van Nazareth, maar om de Christus, Gods Geest, die zich in en door de persoon van Jezus van Nazareth geopenbaard heeft. In vers 14 lezen we dat de Zoon des mensen, Christus(!), verhoogd moest worden en dat gebeurde in de verhoging van Jezus van Nazareth aan het kruis. Zijn leerlingen hadden hem namelijk leren kennen als de Christus. Voor hen werd Christus dus door de kruisiging verhoogd.

En dan nu de conclusie. Bij de ‘eniggeboren Zoon’ in Johannes 3:16 gaat het dus om de Christus, de Geest van God. Als je in Gods Geest gelooft, dan ga je niet verloren. Als je tegen de Geest van God zondigt, dan is er geen redding mogelijk (Markus 3:29). Wij kunnen dus alleen gered worden door in Gods Geest, in de Christus, te geloven.

Dit komt precies overeen met wat we in vers 18 lezen: “Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God (Christus).”

En dan tot slot vers 19: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos.” Toen Jezus zei: ‘Ik ben het licht der wereld’ deed hij deze uitspraak als de gezalfde des Heren (Christus), zijn ware Zelf. Jezus sprak dus als de Christus. Christus in ons, is de hoop op heerlijkheid, zei Paulus. Daarom zei Jezus tegen de schare die hij onderwees: ‘Gij zijt het licht der wereld’.

Ons lichaam is een tempel van de Geest van God en niet een tempel van Jezus van Nazareth. Hoe zou iemand die zichtbaar en tastbaar is, zich over zovelen kunnen verdelen? Het gaat bij Christus om de onzichtbare Geest van God, die in de hemel is, om de zalving die binnen in ons is. De hemel is dan ook in ons binnenste!

De Heer nu is de Geest; waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest.” (2 Korintiërs 3:17,18)

Paulus had het goed gezien! Overal waar er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de Heer of over Jezus Christus, gaat het om de Geest van God, de Christus, die in het leven van Jezus openbaar is geworden en die dus ook in ons leven openbaar kan en mag worden. Wij zijn immers als Jezus in deze wereld! (1 Johannes 4:17)

PS Hiermee is ook de paradox opgelost, dat Jezus zowel de eniggeboren Zoon als de eerstgeboren Zoon wordt genoemd. Als de Christus was Jezus de eniggeboren Zoon, als de mens Jezus van Nazareth was hij de eerstgeboren zoon. Na Jezus van Nazareth zijn er nog velen gevolgd, die net als hem zich de Christus volledig bewust zijn geworden. Daarom kunnen ook wij als ‘zonen van God’, als Christussen(!) openbaar worden!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *