Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Het kruis roept op tot een radicale mind-shift die verder reikt dan “Het is volbracht!” (deel 2 van 3)

Klik hier als je deel één nog niet hebt gelezen.

In deel één van deze blog-serie hebben we ontdekt dat de hele mensheid (als Zoon van God) altijd al deel heeft uitgemaakt van de drie-eenheid van God. Het koninkrijk van God is een realiteit in het hier en nu, of we het ons nu bewust zijn of niet. De vraag is hoe we ons in het hier en nu de volle realiteit van het koninkrijk van God bewust kunnen worden, om vervolgens in die realiteit te gaan wandelen. Daar gaan deel twee en drie van deze blog over.

Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel neerdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve.” (Johannes 6:49,50)

Een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?” (Johannes 11:26)

De realiteit van het koninkrijk van God
Door de val in bewustzijn is ons denken verduisterd geraakt, waardoor we de wereld niet meer waarnemen vanuit Gods perspectief (het koninkrijk van God), maar door de bril van kennis van goed en kwaad (het zogenoemde rijk van de duisternis). Als gevolg van deze val (geen straf van God!) zijn we onder de vloek van zonde en dood terechtgekomen. De val in bewustzijn doet de realiteit van het koninkrijk van God echter niet teniet! Het koninkrijk van God is hier en nu nog altijd even reëel als bij de grondlegging der wereld. Het koninkrijk is onder ons en zelfs binnen in ons.

Metamorfose
Het kruis is bedoeld als openbaring (onthulling) van de Weg waarlangs we ons het koninkrijk van God hier en nu ten volle bewust gaan worden. Wandelen in de volle realiteit van het koninkrijk van God gaat gepaard met de volkomen verlossing van de vloek van zonde (doel missen) en (lichamelijke) dood. Verlossing en wedergeboorte zijn geen statische gebeurtenissen, die door geloof in bepaalde geloofsfeiten (dogma’s) tot stand komen. Verlossing en wedergeboorte hebben alles te maken met een Way of Life, met vernieuwing van ons denken, met verlichting van ons verduisterde bewustzijn, met een radicale mind-shift, met blinde ogen die open gaan voor de werkelijkheid van het koninkrijk van God, hier en nu! Niet maar een beetje, als voorproefje voor later in de hemel, maar om hier en nu in de volle realiteit van het koninkrijk van God te gaan wandelen, zonder de lichamelijke dood te zien. Hiervoor is een diepgaande en blijvende innerlijke verandering nodig die ook zichtbaar zal worden in ons lichaam (zo binnen, zo buiten). Paulus omschrijft deze verandering als een metamorfose (een gedaantewisseling) die van heerlijkheid tot heerlijkheid zal gaan (2 Korintiërs 3:18; Romeinen 12:1,2); niet van heerlijkheid via de lichamelijke dood tot heerlijkheid! Deze metamorfose komt tot stand door een radicale mind-shift, waardoor we vanuit een compleet ander perspectief (tegenovergesteld aan ons menselijke/verduisterde perspectief; mind of flesh), vanuit een hele andere realiteit (die van het koninkrijk van God; mind of Christ), gaan denken, geloven en leven. Deze innerlijke verandering leidt tot de verheerlijking van ons fysieke lichaam van vlees en bloed (Matteüs 17:2; 2 Korintiërs 12:2-4).

Het kruis brengt hoe dan ook verandering teweeg
Elke visie op het kruis leidt tot vernieuwing van ons denken. Afhankelijk van onze visie brengt het kruis een bepaalde mate van verandering in ons leven. Hieronder drie manieren van hoe we naar het kruis kunnen kijken en wat voor verandering dit met zich meebrengt.

  1. De bekendste visie op het kruis (met name voor westerse christenen) is de visie die bekend staat als verzoening door voldoening (penal substitution). De kerngedachte is dat Jezus aan het kruis plaatsvervangend voor ons de (mogelijkheid tot) vergeving van zonden tot stand zou hebben gebracht. Deze visie gaat doorgaans gepaard met het geloof dat als onze zonden vergeven zijn we in het hiernamaals naar de hemel gaan in plaats van naar een eeuwige hel. Als ons uitgangspunt is dat ieder mens schuldig is voor God en de eeuwige hel verdiend, dan leidt deze visie op het kruis ertoe dat we ons door ons geloof vrij van schuld mogen weten. De bevrijding van het schuldgevoel en het vooruitzicht van de hemel zorgt dan voor intense blijdschap en dankbaarheid. Je wordt hier werkelijk een ander mens van! Het leidt echter niet tot de metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid, die gepaard gaat met volkomen verlossing van de vloek van zonde en dood. Het leven hier en nu is hooguit een voorportaal van de hemel, waar we het beste van moeten maken. Deze visie brengt ons niet in de volle realiteit van het koninkrijk van God. Dat blijft toekomstmuziek. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
  2. De afgelopen decennia heeft een andere visie op het kruis, die bekend staat als Christus Victor, steeds meer terrein gewonnen (deze visie was gemeengoed in de Vroege Kerk). De kerngedachte is dat Jezus de overwinning op het kwaad aan het kruis voor ons tot stand heeft gebracht en dat wij nu al – zei het nog niet volledig (al reeds, maar nog niet…) – mogen delen in deze overwinning. Door deze visie op het kruis zijn steeds meer christenen gaan geloven dat we door tekenen en (genezings-)wonderen nu al een voorproefje van het koninkrijk van God op aarde zichtbaar mogen maken. De vernieuwing in ons denken die hiermee gepaard gaat zorgt ervoor dat het koninkrijk ook werkelijk af en toe op sommige plaatsen zichtbaar wordt (zo binnen, zo buiten). Dit leidt tot een grotere vrijheid in ons denken en handelen. Ook door deze visie worden we werkelijk een ander mens! Maar ook deze visie op het kruis leidt niet tot de metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid, die gepaard gaat met volkomen verlossing van de vloek van zonde en dood. Verreweg de meeste christenen die in Christus Victor geloven, gaan er nog steeds vanuit dat we via de lichamelijke dood pas werkelijk in de hemel komen (tenzij Jezus eerder terugkomt voor de definitieve overwinning). Ook met deze visie blijft het wandelen in de volle realiteit van het koninkrijk van God toekomstmuziek.
  3. Vandaag de dag is er een groeiend aantal christenen dat gelooft dat Jezus aan het kruis alles voor iedereen volbracht heeft. Deze visie – die gebaseerd is op de woorden van Jezus aan het kruis “Het is volbracht!” – staat bekend als radical grace (radicale genade). De kerngedachte is dat het uiteindelijk, op grond van wat Jezus aan het kruis tot stand heeft gebracht, met alles en iedereen goedkomt. Deze gedachte leidt uiteraard tot innerlijke rust en vrede. We hoeven ons niet meer druk te maken om onze geliefden, want het komt met iedereen goed. De druk van het doen, waar met name de voorgaande twee visies toe leiden, valt van onze schouders. Het hangt niet van ons af. Ook deze verandering van denken maakt werkelijk een ander mens van ons! Maar ook voor deze visie geldt dat het niet vanzelfsprekend tot de metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid leidt waardoor we hier en nu in de volle realiteit van het koninkrijk van God gaan wandelen, zonder de lichamelijke dood te zien. De volkomen verlossing van de vloek van zonde en dood blijft voor de meeste christenen, hoe radicaal de genade van God ook mag zijn, iets voor het hiernamaals.

Drie manieren van hoe we naar het kruis kunnen kijken en de innerlijke verandering die dat met zich meebrengt. Bij alle drie de manieren gaat het om geloven in iets dat Jezus plaatsvervangend voor ons tot stand gebracht zou hebben. Bij alle drie komt het niet tot diepgaande en blijvende verlossing (herstel), maar blijft het bij tijdelijke symptoombestrijding. Men blijft de lichamelijke dood als dé enige poort naar de volle realiteit van het koninkrijk van God zien.

Mijn stelling is dat zolang onze visie op het kruis bepaald wordt door wat Jezus (als de exclusieve Christus) plaatsvervangend voor ons aan het kruis tot stand gebracht zou hebben, de werkelijke boodschap van het kruis aan ons voorbij gaat.

De werkelijke boodschap van het kruis is namelijk gericht op de metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid, waardoor we hier en nu tot volledig herstel komen en in de volle realiteit van het koninkrijk van God gaan wandelen. Het kruis wil ons de Weg openbaren naar volledige bewustwording van datgene wat er altijd al is geweest (het koninkrijk van God), hetgeen gepaard gaat met de volkomen verlossing van de vloek van zonde en dood. Het is de bedoeling dat het vergankelijke (niet het dode!) onvergankelijkheid en het sterfelijke (niet het dode!) onsterfelijkheid zal aandoen (1 Korintiërs 15:53,54). Ons vernederde (niet het dode!) lichaam is bestemd om gelijkvormig te worden aan het verheerlijkte lichaam van de Heer (Filippenzen 3:21).

De gerechtigheid van het koninkrijk
Alle mensen zijn vanaf de grondlegging der wereld gerechtvaardigd, we zijn immers allemaal naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen. Bij de gerechtigheid van het koninkrijk gaat het niet om een juridische gerechtigheid, alsof we in Gods ogen aan bepaalde maatstaven (de wet) moeten voldoen. We zijn niet pas rechtvaardig voor God als we goed (of op zijn minst goed genoeg) zijn. We worden niet gerechtvaardigd op grond van Jezus die de wet voor ons vervuld zou hebben. Dat is nog steeds gerechtigheid op grond van de wet.

Bij goddelijke gerechtigheid gaat het om heelheid, zonder vlek of rimpel, vrij van gebrek naar geest, ziel én lichaam. Vanuit Gods perspectief gezien (de objectieve Waarheid) geldt dit voor alle mensen. Jezus ging niet aan het kruis om de objectieve Waarheid tot stand te brengen! Vanuit menselijk perspectief gezien (onze subjectieve waarheid) is er nog geen sprake van gerechtigheid (volkomen heelheid). De vloek van zonde en dood doet nog steeds zijn werk, met alle gevolgen van dien. Hoewel alle mensen objectief gezien rechtvaardig zijn, zullen we subjectief gezien nog rechtvaardig (heel; rechtschapen; volmaakt) moeten worden. Dat is het verzoeningsproces waardoor de zonde (het doel missen) van de wereld volledig zal worden weggenomen. Dat is de verlossing waar het in het nieuwe testament om draait. Het kruis is bedoeld om ons de Weg naar volledige bewustwording van datgene wat er altijd al is geweest (de heelheid van het koninkrijk van God) te openbaren. Jezus heeft zijn lichaam als een levend, heilig en gode-welgevallig offer in dienst van het koninkrijk van God gesteld. Aan het kruis heeft Jezus ons de ogen willen openen voor de Weg die leidt tot de metamorfose van heerlijkheid tot heerlijkheid, zonder de lichamelijke dood te zien. Het kruis wil een radicale mind-shift teweegbrengen. Deze mind-shift heeft Jezus niet voor ons tot stand gebracht, maar die zullen we zelf in ons leven hier en nu moeten ondergaan. Onze visie op het kruis is hierbij bepalend. Geloven dat Jezus onze verlossing (ongeacht wat we daaronder verstaan) plaatsvervangend aan het kruis tot stand gebracht zou hebben, maakt dat wij onze behoudenis zelf niet met vreze en beven zullen bewerken (Filippenzen 2:12). Waarom zouden we, als alles al is volbracht?

Klik hier om het derde en laatste deel van deze blog-serie te lezen.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blog bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Laat het ons dan alsjeblieft weten! Daarmee bemoedig je ons namelijk ook weer.

Een gift waarmee je onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen) – ondersteunt, is van harte welkom! Je bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *