Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (2) Peter en Petra Overduin

Visie + Focus + Geloof maakt het onmogelijke mogelijk!

We zijn inmiddels al weer drie maanden beiden fulltime beschikbaar om onze visie, een nieuwe Reformatie in de kerken van Nederland, handen en voeten te geven. Het is onze droom om christenen in Nederland toe te rusten vanuit de vijfvoudige bediening, zodat er in steeds meer kerken en gemeenten in Nederland een apostolisch fundament komt te liggen, waarop de andere vier bedieningen (profeet, herder, leraar en evangelist) kunnen gaan bouwen. We willen hiermee een beweging op gang brengen, zoals Paulus het in Efeziërs 4:11-13 beschrijft:

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

We geloven dat langs deze weg een nieuwe Reformatie in de kerken van Nederland tot stand zal gaan komen.

Het plan was om de Inspiratiedag die we al ruim een jaar houden verder uit te bouwen. We hebben inmiddels ook een vervolg-Inspiratiedag ontwikkeld. Hoewel de mensen die tot nu toe deze dagen bezocht hebben doorgaans heel enthousiast zijn, merken we dat er na de zomervakantie weinig animo is voor de Inspiratiedagen. Het zoeken naar ingangen bij voorgangers en predikanten en in kerken en gemeenten verloopt moeizaam. En inmiddels is ook de bodem van onze financiën in zicht gekomen.

Dit alles heeft ons de afgelopen weken de onmogelijkheid (vanuit menselijk perspectief!) van onze missie doen inzien. Tegelijk worden we keer op keer bevestigd in onze roeping en de visie die we hebben. We zien op kleine schaal wat de boodschap in het persoonlijke leven van mensen uitwerkt. We hebben op uitnodiging een vervolg-Inspiratiedag mogen verzorgen in België bij een enthousiaste huisgroep. We worden ook geregeld bemoedigd door preken die we op verschillende plaatsen horen. Dit alles zorgt ervoor dat we onze focus vast blijven houden.

Als dingen nog niet gaan zoals je gehoopt en verwacht hebt, kan er strijd in je binnenwereld ontstaan. Strijd tussen het menselijke (vleselijke) denken en het denken vanuit onze Christus-identiteit. Het eerste zorgt voor ongeloof en het tweede voor geloof. De kern van de boodschap die wij verkondigen is de bekering (metanoia) waartoe Jezus opriep, waarbij het gaat om vernieuwing van denken. Het vleselijke denken van de oude mens (mind of flesh) achter ons laten en gaan denken vanuit onze Christus-identiteit (mind of Christ). Deze twee manieren van denken staan haaks op elkaar.

Wij geloven dat iedereen van nature de Christus-identiteit (naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen) in zich meedraagt. Zolang we ons daar niet bewust van zijn, leven we als ‘zondaren’ (doel-missers). Het doel van ons mensen is dat we als zonen van God (m/v) openbaar worden. Dat is waar de schepping nog steeds met reikhalzend verlangen op wacht (Romeinen 8:19). Door te blijven zien op onze menselijke beperkingen en/of mogelijkheden en door in ons denken mee te blijven gaan in de maalstroom van deze wereld, zullen we ons niet bewust worden van onze Christus-identiteit en dus niet als zonen van God openbaar worden.

Voor ons is de strijd tussen het denken vanuit menselijk perspectief en vanuit Gods perspectief de laatste tijd behoorlijk heftig geweest. Menselijkerwijs gesproken (vleselijk gedacht) koersen we af op een mislukking van onze missie. Hoe houd je dan het geloof vast dat het goed komt? Door ons iedere dag vast te klampen aan onze Christus-identiteit. Door de bewustwording van onze Christus-identiteit wordt het geloof van Christus vanzelf ons geloof. God zal ons niet begeven en niet verlaten. Hij zal niet laten varen het werk dat Hij in ons begon. Om deze gedachten met beide handen aan te grijpen, moet je het vleselijke denken (ongeloof) wel loslaten. Alleen door de oude mens voor gekruisigd te houden, kan de nieuwe mens ‘Christus in ons’ opstaan. Dat deze strijd voor ons heftig is, heeft alles te maken met onze roeping en de boodschap die we verkondigen. Het is met recht practice what you preach!

Onlangs hoorden we bij Hour of Power een preek die ging over twee blinden die naar Jezus toekwamen om zijn ontferming te vragen (Matteüs 9:27-30). Hun situatie was letterlijk en figuurlijk uitzichtloos. Jezus vroeg aan de twee blinden: “Gelooft gij dat ik dit doen kan?“. “Ja, Here” was hun reactie. En toen raakte Jezus hun ogen aan en zei: “U geschiede naar uw geloof“. Het onmogelijke werd mogelijk, hun ogen werden geopend. We voelen ons een beetje als die twee blinden. We weten heel goed waar we heen willen (visie en focus), maar we zien de weg waarlangs nog niet scherp. Ons gebed is dan ook: “Heer, open onze ogen, zodat we gaan zien welke stappen we kunnen zetten?”. We geloven dat God deuren zal gaan openen. Vaak gebeurt dat op het moment dat wij zelf geen mogelijkheden meer zien en we de identificatie met de oude mens (het ego) opgeven. Dan kan Christus in ons opstaan en zullen we net als Jezus de dingen gaan doen die we de Vader zien doen. Vanuit Gods perspectief gaan denken en handelen. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde!

Visie + Focus + Geloof zorgt ervoor dat God deuren gaat openen en dat het onmogelijke mogelijk wordt.

We sluiten deze Nieuwsbrief af met een link naar het prachtige lied ‘Alles nieuw’ van Eline Bakker. Laat je erdoor bemoedigen.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze Nieuwsbrief? Herken je de strijd die we hierboven verwoord hebben en wil je daar eens over praten? Wil je ons bemoedigen / ondersteunen in onze missie? Neem dan contact met ons op.

In Christus verbonden,

Peter en Petra Overduin
telefoon: 06-58919971
e-mail: info@wayofgrace.nl

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Mocht u onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen) – willen ondersteunen? Dan is uw gift meer dan welkom! Wilt u een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Wilt u ons werk structureel ondersteunen, maak dan een periodieke betaling aan in uw online-bankomgeving naar rekeningnummer IBAN: NL89 TRIO 0788 9077 78 ten name van Stichting Way of Grace.

Stichting Way of Grace heeft een ANBI-status, waardoor uw gift belasting aftrekbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *