Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk

Bijbelse psychologie

Binnen de seculiere psychologie gaat men ervan uit dat in het onderbewustzijn van de mens allerlei ervaringen en emoties worden opgeslagen. Het onderbewustzijn heeft vervolgens invloed op ons dagelijkse leven, zonder dat we het ons bewust zijn. Zo zouden negatieve ervaringen en emoties vanuit het verleden ervoor kunnen zorgen dat we in het dagelijks leven niet uit de verf komen. Methoden als psychoanalyse en NLP zijn erop gericht om ons onderbewustzijn als het ware te resetten, zodat we ons leven alleen vanuit hetgeen we ons bewust zijn zullen leiden om zo tot onze bestemming te komen.

De Bijbelse psychologie geeft ons een heel ander beeld en wijst ons ook een andere weg om tot onze bestemming te komen. In mijn blog ‘Onze reis door de hemelse gewesten’ heb ik laten zien hoe we ons de hemelse gewesten (de geestelijke wereld) op grond van de Bijbel voor kunnen stellen. Ik ga dit hier niet herhalen, maar ga wel uit van de indeling van de geestelijke wereld die ik in deze blog heb weergegeven. Alleen draai ik de indeling om. De zogenoemde ‘derde hemel’ (het koninkrijk van God) plaats ik onderaan en de ‘eerste hemel’ (het rijk der duisternis) bovenaan. Dit ziet er dan als volgt uit:

Voor deze indeling gebruik ik een beeld dat Paulus ook gebruikt, namelijk dat ons lichaam een tempel van de heilige Geest is (1 Korintiërs 6:19). In het Grieks wordt gesproken van de ‘naos’, waarbij het alleen om het gebouw van de tempel gaat. Dit gebouw bestond uit twee ruimten met daartussen het voorhangsel. Het voorhangsel hing tussen het heilige en het heilige der heiligen.

Door ons verduisterde bewustzijn zijn we sterk geneigd om ons fysieke lichaam – en het daarmee verband houdende ego – als ‘kwaad’ te zien en God als ‘goed’. Dit dualistische onderscheid wordt door ons bewustzijn gecreëerd, maar in werkelijkheid is er geen sprake van scheiding. Zolang we ons identificeren met het op gedachten gebaseerde ego, door Paulus de oude mens of het vlees genoemd, bevinden we ons in het rijk der duisternis, waar we leven onder de vloek van zonde en dood. We leven niet vanuit ons ware zelf, maar vanuit een schijnwerkelijkheid. We bevinden ons in de voorhof van onze tempel. Het oude verbond met de wet van Mozes vormt een schaduwbeeld van het leven onder de vloek (wet) van zonde en dood. Hoewel het oude verbond een bepaalde mate van heerlijkheid had, noemt Paulus het de bediening des doods (2 Korintiërs 3:7).

Wat men in de seculiere psychologie als het onderbewustzijn ziet, is in werkelijkheid de bril van het collectieve verduisterde bewustzijn, waardoor we de wereld waarnemen. Hierbij is sprake van een vicieuze cirkel. Herinneringen en emoties worden gewoon opgeslagen in ons geheugen, in onze mind en zolang we onze mind afstemmen op datgene wat voor ogen is (de fysieke werkelijkheid; mind of flesh), zullen we ons blijven identificeren met het door ons brein gecreëerde ego (de oude mens). Hierdoor blijven we in het rijk der duisternis hangen, waar we verblindt zijn voor de werkelijkheid van het heilige en het heilige der heiligen dat zich binnen in ons bevindt.

Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u.” (Lukas 17:20,21)

Ons werkelijke onderbewustzijn wordt gevormd door het heilige en het heilige der heiligen. Jezus riep ons op om ons te bekeren, omdat het koninkrijk van God binnen in ons is. Deze oproep tot bekering gaat om het bewustwordingsproces van ons onderbewustzijn. In het rijk der duisternis hebben we geen zicht op het koninkrijk van God en daarom zal de blijde boodschap van het evangelie van het koninkrijk ons ter oren moeten komen.

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” (Romeinen 10:17)

We zullen ons doen en laten in geloof moeten afstemmen op ons onderbewustzijn. Ons bekeren van een mind of flesh naar de mind of Christ. Ons onderbewustzijn bestaat uit twee lagen. De bovenste laag is het koninkrijk van het Licht en de diepste laag het koninkrijk van God. We kunnen alleen via de bovenste laag, het koninkrijk van het Licht, doordringen tot de diepste laag, het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is zolang we nog met een lichaam van vlees en bloed te maken hebben een ontoegankelijk Licht (1 Timoteüs 6:16). In de Hebreeën-brief (12:29) wordt God daarom omschreven als een verterend vuur. Dat heeft niets te maken met de toorn van God over onze zonden, maar omdat het ontoegankelijke Licht zo intens is dat onze lichamen van vlees en bloed er door zouden verteren als we vanuit de duisternis het koninkrijk van God zouden binnen wandelen. Om die reden kunnen onze lichamen van vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven (1 Korintiërs 15:50).

In mijn blog ‘Onze reis door de hemelse gewesten’ heb ik beschreven hoe wij kunnen doordringen tot de diepste laag van het onderbewustzijn, tot in het heilige der heiligen. Hierbij gaat het om de verheerlijking van ons lichaam, waardoor we wel het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dit bewustwordingsproces verloopt via onze wedergeboorte, waardoor we het koninkrijk van het Licht (ons heilige) binnengaan.

Ik sluit deze blog af met een parafrase van een gedeelte dat ik eerder al in verschillende blogs heb genoemd.

Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer het oude verbond, als beeld van het heilige, voorgelezen wordt, een bedekking (de identificatie met het ego) over hun hart (ons onderbewustzijn), maar telkens wanneer iemand zich tot de Here (Christus in ons) heeft bekeerd door de oude mens voor gekruisigd te houden, wordt de bedekking van de wet weggenomen. De Here nu is de Geest (Christus in ons); en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, aanschouwen als in een spiegel – in ons heilige – de heerlijkheid van de Here (Christus in ons), waardoor onze fysieke gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” (parafrase van 2 Korintiërs 3:15-18)

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *