Categorieën
Koninkrijk

Mogen we streven naar volmaaktheid?

Eerlijk gezegd ben ik nog maar weinig christenen tegengekomen, die geloven dat ze in het hier en nu volkomen heilig en zuiver kunnen leven. Als we Paulus, Petrus en Johannes mogen geloven dan dachten zij daar anders over. Lees de onderstaande teksten maar eens:

om u als een reine maagd voor Christus te stellen.” (2 Korintiërs 11:2)

opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.”
(Efeziërs 1:4)

om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.” (Efeziërs 5:27)

opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.” (Filippenzen 2:15)

Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn“. (Filippenzen 3:15)

om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen.”
(Kolossenzen 1:22)

om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.” (Kolossenzen 1:28)

mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.” (1 Tessalonicenzen 5:23)

ons bewustzijn reinigen van werken die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God.” (Hebreeën 9:14)

Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde.” (1 Petrus 1:22)

Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.” (2 Petrus 3:14)

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.” (1 Johannes 3:9)

Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.” (1 Johannes 5:18)

De meeste van deze teksten hadden betrekking op het moment dat de ‘Zoon des Mensen’ zou verschijnen ‘op de wolken’. Dit heeft voor de mensen aan wie Paulus en Petrus schreven in 70AD plaatsgevonden. Voor die tijd moest het gebeuren. Op het moment van ‘verschijnen’ zou men naar geest, ziel en lichaam zuiver bewaard moeten zijn, zodat men als een reine maagd voor Christus gesteld kon worden.

Ga er maar aan staan! Jezelf volkomen reinigen van alles wat niet overeenkomt met de heiligheid van Christus. Is dat mogelijk? Zoals ik hierboven al heb aangegeven, de meeste christenen geloven er niet (meer) in. “We blijven zondaren tot de dood” en “zolang we hier op aarde zijn, blijven we zondigen” zijn uitspraken die ik geregeld hoor van mensen die zichzelf als volwassen christenen zien. We vergeten alleen dat we hiermee geen recht doen aan Jezus, die nota bene zijn leven heeft opgeofferd met als doel dat wij het vlees (het lichaam der zonde) zouden overwinnen.

Als het wel de bedoeling is, maar bij niemand meer blijkt te lukken, dan kan het niet anders dan dat we de boodschap van Jezus niet begrepen hebben. De kern van Jezus’ boodschap was: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is binnen in u.” Het gaat hier om de bekering van vlees, de oude mens, naar Geest, de nieuwe Mens, Christus in ons. Ik heb hier eerder een uitgebreide blog over geschreven.

De oude mens voor gekruisigd houden. Ons bewustzijn reinigen van ‘dode werken’, d.w.z. iedere gedachte die niet in overeenstemming is met Christus en het Koninkrijk van God niet in ons denken laten landen, maar deze gedachten laten voor wat ze zijn; er geen aandacht aan schenken; jezelf er niet om veroordelen; er geen energie in stoppen. Het voor dood houden! Jezelf als Christus gaan zien en alleen die gedachten en gevoelens koesteren die hiermee in overeenstemming zijn. Gewoon gehoorzaam zijn aan de waarheid, die Jezus in woord en daad heeft verkondigd. Ons vlees, de oude mens, is dood en Christus is in ons opgestaan. Niets meer en niets minder.

De ‘werken van het vlees’ zijn een direct gevolg van het niet gehoorzamen aan deze waarheid. Het zijn de symptomen van een ‘wandel naar het vlees’, van het ons identificeren met de oude mens.

Het is duidelijk wat allemaal uit ons zelfzuchtig ik (vlees /ego) voortkomt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en magie, haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarstingen van woede, eigenbelang, geschillen, partijzucht, jaloezie, drinkgelagen, zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen.” (Galaten 5:19-21)

Het is niet de bedoeling om deze symptomen zelf te gaan bestrijden! Daarmee maak je het alleen maar erger. Je bevestigt daarmee in je denken dat de oude mens nog levend zou zijn. Reinig je bewustzijn van deze gedachten! Meer niet!

Zodra wij ons in ons denken bekeren van ‘vleselijke gedachten’ (mind of flesh) naar gedachten van Christus (mind of Christ) zal het heiligingsproces (als vanzelf!) in ons worden uitgewerkt.

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven; want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen.” (Filippenzen 2:12,13)

De heiliging werkt God in ons uit. Het enige wat van ons gevraagd wordt is gehoorzaamheid aan het evangelie van het koninkrijk, hetgeen tot uiting komt in geloof en bekering, zoals hierboven beschreven. Houd de oude mens voor dood en erken Christus als je ware Zelf. Dat kan – zeker in het begin – heel lastig zijn, maar het is niet onmogelijk! Vooral in het begin zal het vlees, de oude mens, als een tegenstander (satan) en aanklager (duivel) van zich laten horen. Het ego wil overleven en zal zich met hand en tand verzetten tegen haar aanstaande ondergang. We mogen met vallen en opstaan steeds een stap verder zetten, richting de volkomen overwinning, die Christus in ons zal uitwerken. Vastberadenheid, doorzettingsvermogen en een heilige onverschilligheid naar hetgeen nog niet volkomen lijkt, gaan ons helpen om de wedloop te lopen.

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde (in ons bewustzijn!), waar we steeds weer in verstrikt raken (in ons denken!) en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.” (Hebreeën 12:1)

Hoe meer mensen dit weer gaan doen, hoe krachtiger het Licht van Christus zal gaan schijnen op aarde, waardoor ook anderen worden aangemoedigd hetzelfde te gaan doen. Hoe meer Christus in ons tot opstanding komt, hoe meer de vrucht van de Geest (als vanzelf!) in ons leven tevoorschijn zal komen!

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Gehoorzaamheid wordt niet genoemd als vrucht van de Geest. Gehoorzaamheid is het enige dat van ons gevraagd wordt. Gehoorzaam zijn aan de weg die Jezus ons heeft getoond. Ik herhaal het nog maar eens, om daarmee het belang te onderstrepen: houd het vlees (de oude mens) voor dood en erken Christus als je ware Zelf!

Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.” (1 Johannes 5:2,3)

Als we Christus als ons ware Zelf gaan erkennen, dan is het geloof van Christus vanzelfsprekend ook ons geloof. De uiteindelijke Overwinning is daarmee verzekerd!

Sta op en schitter als het Licht der wereld!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *