Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Reken af met satan als een persoonlijke macht

Met deze blog wil ik de idee van een persoonlijke entiteit / macht, genaamd ‘satan’ of ‘duivel’, voor eens en altijd naar het rijk der fabelen verwijzen.

In Genesis 3 lezen we voor het eerst van een door satan bezeten slang die op pootjes zou hebben rond gelopen.

De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had.” (Genesis 3:1)

Heel wat christenen houden er een wereldbeeld op na waarin satan een gevallen engel zou zijn geweest, die als een persoonlijke entiteit na zijn val een strijd tegen God en de volgelingen van Jezus zou zijn gaan voeren. Veel christenen geloven dan ook dat satan het op hen persoonlijk heeft gemunt. En ondanks dat Jezus satan volledig zou hebben overwonnen, laat God hem blijkbaar nog steeds zijn gang gaan in de wereld.

In Openbaring lezen we dat de ‘slang van weleer’ een beeld is van de duivel, ook wel satan genoemd.

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt.” (Openbaring 12:9)

De letterlijke betekenis van satan (ha-satan, hetgeen in het Hebreeuws een zelfstandig naamwoord is en geen persoonsnaam) is tegenstander en van duivel (Grieks: diabolos) aanklager of verdeler. Het gebeurt allemaal door misleidende leugens.

In Openbaring staat beschreven dat er volledig is afgerekend met de ‘slang van weleer’.

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde (Christus); want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam.”
(Openbaring 12:9-11)

De ‘slang van weleer’ is de tegenstander van Christus (antichrist) en een aanklager van de broeders. Niet Jezus aan het kruis, maar de volgelingen van Jezus hadden de satan volledig overwonnen, lezen we. Ze hebben dat door het bloed van het Lam gedaan, dat hun bewustzijn volledig gereinigd had van dode werken, werken van het vlees (Hebreeën 9:14). De kruisiging van Jezus was geen magische gebeurtenis, waardoor op dat moment satan direct overwonnen was. Nee, er staat duidelijk dat de broeders (de volgelingen van Jezus) hem overwonnen hebben door het bloed van het lam.

Op welke manier heeft de kruisiging van Jezus daar dan aan bijgedragen? Het antwoord op deze vraag kunnen we opmaken uit twee tekstgedeelten.

De Heer zei tegen Mozes: ‘Maak een bronzen slang en zet die op een paal. Ieder die gebeten is en ernaar kijkt, zal blijven leven.’ Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Wie door een slang was gebeten en naar de bronzen slang keek, bleef in leven.” (Numeri 21:8,9)

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, …” (Johannes 3:14)

Jezus zou als de ‘slang van weleer’ aan het kruis genageld worden. Nu is mijn vraag aan degenen die alles wat er over satan en duivel in de Bijbel staat opgetekend letterlijk lezen: is Jezus aan het kruis veranderd in de persoonlijke entiteit satan? Hij moest immers als de slang verhoogd worden aan een paal.

Nee, natuurlijk niet! Net zo min als we dit gedeelte over de ‘slang van weleer’ niet letterlijk kunnen nemen, kunnen we ook het bestaan van satan als persoonlijke entiteit niet letterlijk nemen. Satan (tegenstander) en duivel (aanklager) zijn een beeld van het vleselijke denken, de oude mens waar we ons als mensen van vlees en bloed zo makkelijk mee identificeren. De negatieve kracht die werkzaam is in deze wereld komt voort uit het collectieve vleselijke denken van de mensheid, hetgeen voor een negatief krachtenveld zorgt in dat deel van de hemelse gewesten dat we het rijk der duisternis noemen. Onze negatieve gedachten vormen ‘demonen’. En hoe meer negatieve gedachten (energie) er zijn, hoe krachtiger dat negatieve krachtenveld zal worden. Het kan zelfs persoonlijke trekjes gaan vertonen, maar het persoonlijke is afkomstig van de mens die dit krachtenveld veroorzaakt. Mensen kunnen zelfs zo gevangen zijn geraakt in het vleselijke denken, dat zij satan als een persoonlijke entiteit gaan vereren en aanbidden. Maar ook door satan als een persoonlijke kwade macht te erkennen (zoals veel christenen doen), dragen we (ongewild) bij aan het negatieve krachtenveld dat zich door het collectieve vleselijke denken van de mensheid heeft gevormd.

De begrippen ‘satan’ en ‘duivel’ zijn beeldspraak voor de vleselijke mind-set. Bij ‘satan’ gaat het om de collectieve vleselijke mind-set en bij ‘duivel’ om de persoonlijke vleselijke mind-set. Jezus heeft vlak voor zijn gevangenneming zijn heerlijkheid (zijn aan God gelijk zijn) afgelegd door zich voor 100% met het vlees, het lichaam der zonde, de ‘slang van weleer’, te identificeren. Zodoende werd Jezus als de slang aan een houten paal omhoog geheven! Is op dat moment het krachtenveld van de slang op een magisch manier verbroken? Nee, dat kan iedereen om zich heen zien!

De boodschap die Jezus met zijn kruisiging heeft willen verkondigen is: kruisig het vlees, bekeer je van een vleselijke mind-set naar de mind of Christ, houd de oude mens voor dood! Dat hebben de volgelingen van Jezus destijds gedaan. Om die reden vierde men het avondmaal. Het bloed herinnerde hen eraan dat ze het vlees dagelijks moesten kruisigen en de oude mens voor dood moesten houden. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de macht van ‘satan’ door de broeders (en zusters) van het Hebreeën-volk overwonnen is, zoals we dat lezen in Openbaring 12:9-11 (zie hierboven).

Zolang wij geloven dat het bij ‘satan’ en ‘duivel’ om persoonlijke kwade entiteiten gaat, en het op die manier benaderen in ons denken, houden we het negatieve krachtenveld in stand en zullen we het vlees, de ‘slang van weleer’, niet overwinnen. Het is dus van groot belang dat we ‘duivel’ en ‘satan’ als gedachtespinsels gaan zien. Helaas persoonlijke en collectieve gedachtespinsels die zo groot en sterk zijn geworden, dat het aanvoelt als een persoonlijke kracht / macht. Zodra we er niet meer in geloven, zal de kracht ervan vanzelf afnemen en hoe meer mensen dat gaan doen, hoe krachtelozer het zal worden, totdat we uiteindelijk tot de finale overwinning op het vlees, de ‘slang van weleer’, zullen komen. De boodschap van de kruisiging van Jezus is daarbij cruciaal! Houd het vlees, de oude mens, voor dood! Alleen dan zal Christus in ons tot opstanding komen en zullen we ons bewust worden van het feit dat wij de gezalfden des Heren (Christus) zijn.

Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.” (Filippenzen 2:12,13)

Klik hier voor de blog De Waarheid maakt vrij.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

5 reacties op “Reken af met satan als een persoonlijke macht”

Even over dat stukje over het avondmaal. Is het echt zo dat we ons dan richten op het overwinnen van het ego/vlees? Want als ik avondmaal vier dan zet ik juist een intentie vanuit mijn ware Zelf waar ik die week aandacht aan geef om meer als Christus te zijn.
Ik ervaar dat als the next step. Ik vind het dood vermoeiend om maar met dat kruis bezig te zijn/ vlees.
Alles wat aandacht krijgt groeit. Dus dan maar me richten op het versterken en naleven van mijn Christus bewustzijn. Snap je?

Hallo Laura, het avondmaal was primair een inzetting voor de joden die destijds door de boodschap van Jezus en Paulus tot bekering waren gekomen. Paulus schrijft in 1 Kor.11:26 over het avondmaal: “Verkondig de dood van de Heer, totdat hij komt”. Het ‘komen van de Heer’ had betrekking op 70AD. Het avondmaal was m.i. vooral bedoeld om in de zware tijd waarin men leefde (vervolging) te volharden en de hoop te blijven vestigen op datgene wat voor hen lag, de ‘opname’ in Gods heerlijkheid. De dood van de Heer was een verwijzing naar het voor dood houden van het vlees. Het is het vlees/ego dat zich zorgen maakt en waardoor men de moed kan verliezen, waardoor men zou verslappen. Het was dus heel praktisch.

Hoewel ik niet geloof dat de opdracht om geregeld avondmaal te vieren voor ons vandaag de dag bestemd is, kan het uiteraard geen kwaad om hier in onze tijd ook geregeld bij stil te staan. In tegenstelling tot wat je schrijft (maar met dat kruis/vlees bezig te zijn) is het juist de bedoeling dat je door het even stilstaan bij het kruis, het vlees voor gekruisigd/dood gaat houden. Dus er juist geen aandacht en energie meer aan schenken. Je zou zelf ook iets anders kunnen bedenken, als reminder, als dat beter werkt voor je.

Jouw artikel bevestigt wat ik al een hele tijd vermoedde. Zelf heb ik een tijd lang de Draak aanbeden. Dit was puur een symbool voor zelfverwerkelijking. Egocentrisch denken en gericht op mij eigen succes. Later belandde ik in een ‘angstpsychose’ waarbij ik ‘de oude slang’ kon zien in de ogen van mijn vader. Ik zag een spiegeling van mijn eigen afgronden. De slang lag niet buiten mezelf maar is de verstrengeling van mijn eigen harteswezen.
Deze en andere ervaringen hebben een diepe indruk op me achter gelaten en helpen me begrijpen dat er geen kwade macht buiten onszelf is. Het blijft echter ontzettend lastig om los te komen van het beeld van de duivel, die grote boeman die op onze ziel jaagt.

‭‭Efeze 6:11-12 HSV‬‬
[11] Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. [12] Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

https://bible.com/bible/1990/eph.6.11.HSV

Hoe zie je deze tekst als satan geen persoon is? Geloven jullie niet in gevallen engelen en andere engelen?

Dag Joanne, dankjewel voor je bericht en je vragen!

Laat ik met het laatste gedeelte beginnen. Ja, wij geloven in engelen. Engelen zijn geestelijke wezens zonder lichaam van vlees en bloed. Wij mensen van vlees en bloed zijn de “gevallen” engelen. Christenen denken bij “gevallen” doorgaans aan zonde, in de zin van foute dingen doen. Daar is in de grondtalen van de Bijbel echter geen sprake van. De “val” heeft alles te maken met onze staat van bewustzijn. Door de val in bewustzijn heeft de engel (het geestelijke wezen) die wij in werkelijkheid zijn, een fysiek lichaam van vlees en bloed aangenomen. Zodoende bestaat de mens uit geest, ziel en lichaam. Dat een derde van de engelen is “gevallen” verwijst naar ons lichaam van vlees en bloed (een derde van wie we als mens zijn; naast ziel en geest) die in de “gevallen” staat verkeerd. Zolang we daarin verblijven missen we ons doel, de essentie van zonde.

Dan nu naar Efeziërs 6:11,12. Je kunt deze teksten letterlijk lezen en figuurlijk. Wij lezen deze teksten figuurlijk, waarbij het bij het begrip “duivel” (Grieks: diabolos) om de aanklager gaat. De vleselijke gedachten van de mens klagen ons aan, omdat het vlees gericht is op de buitenkant, op ons gedrag. Christus in ons is echter gericht op wie we werkelijk zijn, geestelijke wezens (engelen), die naar Gods evenbeeld en gelijkenis (Geest) geschapen zijn. Het vlees keert zich tegen Christus in ons, vandaar het begrip “antichrist”, waarbij het ook om het vlees van de mens gaat. Als je Efeziërs 6 verder leest, dan zie je dat alle onderdelen van de geestelijke wapenrusting gericht zijn op wat we denken en spreken. De strijd vindt plaats in ons denken.
De wapenrusting bestaat uit waarheid, gerechtigheid, evangelie, geloof, verlossing en het Woord van God. Allemaal gericht op het standhouden in onze ware identiteit als mens.

Dit is hoe wij het zien. Kun je daar wat mee?

Zegengroet, Peter Overduin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *