Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk

De weg die naar het Licht leidt

Er is een behoorlijke groep christenen die gelooft dat Trump uiteindelijk als winnaar van de verkiezingen uit de bus gaat komen en zij bidden en vasten daarvoor met internationale gebedsgroepen. Ze zijn ervan overtuigd dat hun gebeden verhoord gaan worden en dat Trump op zijn post zal blijven. Er is ook een groeiende groep christenen die gelooft dat de corona-crisis door machthebbers wordt gebruikt om de mensheid op wereldwijde schaal te manipuleren. Door beide groepen wordt er geoordeeld over de intenties van mensen die ze als tegenstanders zien.

Laat ik voorop stellen dat ik de gedachten en ideeën van deze christenen niet per definitie naar het rijk der fabelen verwijs. Gezien de geschiedenis acht ik de kans aannemelijk dat er op grote schaal (verkiezings)fraude kan plaatsvinden en dat mensen hun macht misbruiken voor onmenselijke praktijken. De vraag is alleen of het aan ons is om daar over te oordelen of moeten we het oordeel aan God overlaten? Persoonlijk denk ik het laatste in de wetenschap dat ‘oordeel’ bij God altijd gericht is op herstel. Gods rechtvaardigheid werkt nu eenmaal anders dan onze menselijke manier van recht en gerechtigheid, die gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad. God gaat alles recht maken! Genoeg reden om het oordeel met een gerust hart aan God over te laten.

Toch schrijft Paulus het volgende:

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het Licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is Licht.” (Efeziërs 5:11-13).

Het lijkt me niet verstandig om tegen dit advies van Paulus in te gaan. We moeten ons wel afvragen op welke manier die duisternis ontmaskerd zal worden.

Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.” (vers 17).

Het is dus zoeken naar welke weg we hierin moeten bewandelen. Allereerst zegt Paulus dat we niet moeten deelnemen aan onvruchtbare werken. Daar kom ik aan het eind nog even op terug. Verder stelt Paulus dat de duisternis door het Licht ontmaskerd zal worden. We zullen dus het Licht op de kandelaar moeten zetten. Het is veelzeggend dat Paulus daar direct achteraan schrijft: “Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” (vers 14). Het Licht van Christus zal dus de duisternis ontmaskeren! En daarvoor zullen degenen die slapen wakker moeten worden. Door op te staan uit de ‘doden’ zal het Licht van Christus gaan schijnen in ons leven.   

Jezus van Nazareth heeft ons het Licht van Christus geopenbaard. Hij heeft ons laten zien hoe de duistere machten ontwapend worden, namelijk door ze openlijk aan het kruis tentoon te stellen. Jezus heeft zich niet verzet tegen de duistere veroordelende machten, maar liet zich als een lam naar de slachtbank leiden. Jezus had redenen genoeg om zich te verweren tegen zijn kruisiging, maar hij legde zijn menselijke (vleselijke) rechtvaardigheidsgevoelens het zwijgen op. Jezus liet letterlijk en figuurlijk het vlees, door Paulus ook wel het lichaam der zonde genoemd, kruisigen (Romeinen 6:6). Alleen langs deze Weg kan Christus in ons opstaan en zal het Licht van Christus in ons op de kandelaar terechtkomen.

Als dan het Licht van Christus gaat schijnen, gebeurt er iets bijzonders: “want al wat aan de dag komt is Licht.” (Efeziërs 5:13). Niet de duisternis komt aan de dag, maar het Licht! Het Licht van Christus ontneemt de duisternis haar kracht, waardoor het dooft. Door ons niet te verzetten tegen het onrechtvaardige oordeel, wordt de duisternis ontwapend en komt het Licht aan de dag. Dat is de weg die Jezus ons heeft voorgehouden.

Deze weg staat haaks op de vleselijke weg die Trump bewandeld om zijn recht op te eisen. Ik vrees dan ook dat de Trump-aanhangers, die hemel en aarde bewegen om hem in het Witte Huis te houden, van een koude kermis zullen gaan thuiskomen. En dat zal leiden tot het tegenovergestelde van wat zij beogen. Ik zie de krantenkoppen en de berichten op social media al voor me: “Zie je nu wel, er was helemaal niets aan de hand!”. De duisternis wordt op deze manier niet ontwapend, maar blijft verborgen en zal gewoon door blijven werken.

Hetzelfde geldt voor christenen die zich bezig houden met complot-denken, omdat ze menen dat we nu toch echt in de eindtijd zijn beland. Ook zij laten zich leiden door hun vleselijke gevoelens van recht en gerechtigheid. De tegenstanders worden in het openbaar (social media) op basis van de kennis van goed en kwaad ‘berecht’. Is dat de manier waarop Jezus omging met de duistere machten en krachten? Kruisigen we op die manier het vlees, zodat het Licht van Christus kan gaan schijnen?

Nee, de manier waarop de Trump-aanhangers en de eindtijddenkers te werk gaan is niet de geestelijke weg die Jezus ons heeft getoond. De beloofde verlossing gaat er niet door Trump of wie dan ook komen, maar alleen door de verkondiging van Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. Wat er op dit moment gaande is in de wereld, en niet alleen onder de groepen die ik heb genoemd, maar in alle lagen van de maatschappij, is dat juist het vleselijke van de mens tot op het bot wordt gefileerd. We oordelen en veroordelen alles en iedereen alsof het een lieve lust is. De Bijbel is er duidelijk over dat we het oordeel aan God moeten overlaten. Zodra wij ons Christus ten volle bewust worden, zullen wij niemand meer naar het vlees kennen (2 Korintiërs 5:16). Het veroordelen van de intenties van anderen is dan per definitie uitgesloten. Zodra het Licht van Christus gaat schijnen, zal Christus alles en in allen voor ons zijn (Kolossenzen 3:11). Dan gaan we Christus in iedereen zien, in Biden en in Trump, in Rutte en in De Jonge, in Van Dissel en in Osterhaus, in de Trump-aanhangers en de eindtijddenkers en in allen die het hartgrondig oneens met hen zijn.

Hoe meer mensen ontwaken en ‘opstaan uit de doden’, hoe krachtiger het Licht van Christus zal gaan schijnen in deze wereld en hoe meer de vleselijke manier van denken, handelen, politiek bedrijven, enzovoort, zal verdwijnen en hoe meer het koninkrijk van God zichtbaar zal worden op aarde. Wij kunnen maar op één manier afrekenen met de duistere krachten en dat is de (geestelijke) weg achter Jezus aan gaan. Al ons vleselijke doen en laten kruisigen, zodat Christus in ons kan opstaan en we openbaar worden als het Licht der wereld. We zullen weer mensen en volgers van de Weg moeten worden. De Weg achter Jezus aan. De Weg die leidt tot onze verlossing en verheerlijking.

Wil dat zeggen dat we klakkeloos alles moeten opvolgen wat de overheid ons opdraagt? Nee, zeker niet! Paulus zegt in Efeziërs 5 ook dat we niet deel moeten nemen aan onvruchtbare werken. Wij hoeven ons geen geboden op te laten leggen, die onze vrijheid en medemenselijkheid ondergraven. Daar mogen we ons geweldloos tegen verzetten. Jezus genas ook een zieke op de sabbat, hetgeen volgens de wet die destijds gold verboden was. Een ieder zij hierin overigens in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. We hoeven niet voor elkaar te bepalen wat we wel of niet vruchtbaar of onvruchtbaar vinden. Persoonlijk gaan mij de vaccinatie en de mondkapjesplicht een stap te ver. In het recente verleden zijn duidelijke voorbeelden te vinden waarbij de veiligheid van vaccins niet de hoogste prioriteit heeft gekregen. De snelheid waarmee nu iedereen aan het vaccin moet, vind ik niet vruchtbaar. Daarnaast zijn er volop gezonde alternatieven om ons immuunsysteem sterker en daarmee bestand tegen allerlei virussen te maken. Wat de mondkapjesplicht betreft, de onderlinge communicatie bij gesprekken tussen mensen wordt voor het overgrote deel bepaald door stemgeluid en intonatie (38%) en door mimiek (55%). Slechts 7% door de woorden die we spreken. Door het dragen van een mondkapje worden onderlinge gesprekken, waardoor onze medemenselijkheid tot uiting komt, sterk beperkt. Ook dat behoort voor mij persoonlijk tot ‘onvruchtbare werken’ waar ik geen deel aan wil nemen. De consequenties hiervan zullen we echter wel moeten dragen. Oordelen over de intenties van degenen die het beleid bepalen is niet aan ons. Als het werkelijk duistere praktijken zijn die er achter schuil gaan, dan zal het door het Licht van Christus ontmaskerd worden en op die manier vanzelf verdwijnen.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *