Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De kosmische wedergeboorte

Volgens Paulus zucht de schepping in al haar delen en is zij in barensnood.

Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” (Romeinen 8:22)

Zoals de natuurlijke mens tot wedergeboorte moet komen, uit God geboren moet worden, zo zal ook de ganse schepping tot wedergeboorte gaan komen.

De natuurlijke schepping, die zich door de val in het bewustzijn in de duisternis bevindt, begint aan het einde van haar latijn te raken. De schepping zucht. De rijken der aarde, die heel goed weten hoe laat het is op de wereldklok, proberen hun verantwoordelijkheid te nemen. De plannen van de VN agenda 2030 liegen er niet om. Het roer moet drastisch om, willen we de mensheid behoeden voor een ongekende catastrofe. Men meent dat er niet gewacht kan worden op democratische processen, waarbij eerst de meerderheid overtuigd moet worden van de noodzaak. De maatregelen die nodig zijn om het tij te keren zijn dermate drastisch, dat die meerderheid er nooit op tijd zal gaan komen. Om toch tot de noodzakelijke veranderingen te komen heeft men een strategie ontwikkeld die men aan het uitrollen is. We zullen en moeten naar een nieuwe wereldorde (NWO). Hoewel de intenties achter de plannen niet verkeerd zijn, zullen bij de uitvoer ervan de menselijke normen en waarden met voeten getreden moeten worden. Men is ervan overtuigd te moeten kiezen tussen twee kwaden. Offeren we niet een deel van de mensheid op, dan zal de hele mensheid binnen afzienbare tijd ophouden te bestaan, zo vreest men niet geheel onterecht. Het bewustzijn van de mens der wetteloosheid is dermate verduisterd dat zij geen enkele notie meer heeft van een geestelijke wereld, laat staan van God. De vleselijke mens grijpt in, zichzelf als God wanend. Dat maakt de missie van de VN bij voorbaat kansloos.

Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.” (1 Korintiërs 15:46).

De natuurlijke schepping mag dan aan haar einde lijken te gaan komen, dwars door haar einde heen, zal de ganse schepping tot wedergeboorte gaan komen. Het moment dat alles en iedereen met God verzoend zal zijn. Alles is immers uit God, door God en tot God (Romeinen 11:36). Het moment dat God alles en in allen zal zijn komt steeds dichterbij (1 Korintiërs 15:28).

God is in Christus de kosmos met zich verzoenende, door haar de val in het bewustzijn niet toe te rekenen en het Woord der verzoening in haar midden te leggen.” (naar 2 Korintiërs 5:19)

Om deze wedergeboorte van kosmische omvang op gang te brengen, zijn er – net als bij een natuurlijke geboorte – geboorteweeën nodig (Romeinen 8:22). De hierboven genoemde ontwikkelingen zullen voor deze weeën gaan zorgen. Op dit moment bevinden we ons in de eerste wereldwijde wee. Deze wee zal weer wegtrekken en gevolgd worden door een wee die heftiger zal zijn. Net zo lang totdat de wedergeboorte van de kosmos zal plaatsvinden.

Als gevolg van de wereldwijde weeën zullen er eerst individuele mensen tot wedergeboorte gaan komen. Zij zullen als zonen en dochters van God openbaar worden. Paulus beschrijft dit in Romeinen 8 als volgt:

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.” (Romeinen 8:19-21)

Paulus was in de veronderstelling dat de wedergeboorte van de ganse schepping in zijn tijd al voor de deur stond. Hoewel een relatief kleine groep mensen, waaronder Paulus, in 70AD wel degelijk tot verheerlijking is gekomen, is de schepping in zijn geheel destijds nog niet bevrijd van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. De volgorde die Paulus beschrijft is echter nog steeds actueel. Eerst zullen er mensen als zonen en dochters van God openbaar gaan worden, tot wedergeboorte gaan komen. Het Licht van Christus dat hierdoor zal gaan schijnen, zal de duisternis op aarde verdrijven, waardoor de wedergeboorte van de ganse schepping tot stand zal komen.

Het Woord der verzoening
God heeft de mens als kroon op de schepping uitverkoren om in hen het Woord der verzoening als eerste tot opstanding (wedergeboorte) te laten komen.

door het Woord der verzoening in haar midden te leggen.” (2 Korintiërs 5:19b)

Bij het Woord der verzoening gaat het om Christus, de eerstgeborene van de ganse schepping, die door haar Licht alle mensen verlicht.

In het Woord was leven en het leven was het Licht der mensen; … Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
(Johannes 1:5,9)

Paulus spreekt in dit verband over het mysterie dat van alle eeuwen en alle geslachten verborgen is geweest en dat mysterie is Christus in ons, de hoop op heerlijkheid (Kolossenzen 1:26,27). Christus in ons geldt voor alle mensen van alle tijden, ook voor de heidenen, schrijft Paulus. Het Woord der verzoening (Christus in ons) is vlees geworden. De incarnatie van Christus betreft de hele mensheid. De mensheid vormt dan ook het Lichaam van Christus. En dit mysterie is door Jezus van Nazareth aan de mensheid geopenbaard. Zolang mensen echter nog niet wedergeboren zijn, is hun oog (bewustzijn) nog verduisterd, waardoor het hele lichaam duister is (Matteüs 6:23). De Lamp staat nog onder de korenmaat, waardoor het Licht van Christus niet schijnt in deze wereld, met als gevolg dat de duisternis op aarde nog kan toenemen (Matteüs 5:15).

Het Woord van God is het zaad van de wedergeboorte en dat is Christus, het Licht der wereld. Het zaad moet eerst in de natuurlijke akker van ons fysieke lichaam worden gezaaid om daar te ‘sterven’. Ons hart zal moeten worden omgespit, wil het zaad in de goede grond terechtkomen. De grond van ons hart wordt bepaald door hoe we over ons zelf denken en hoe we onszelf zien. Zolang we onszelf als een zondaar van oorsprong zien, zal het zaad geen vrucht kunnen dragen. De jonge wijn wordt dan in oude zakken geschonken. De zakken zullen op den duur scheuren en de jonge wijn loopt weg. Zodra we onszelf als een nieuwe schepping van oorsprong gaan zien, hetgeen alleen mogelijk is door het vlees te kruisigen, dan zal het zaad in goede aarde terechtkomen; dan wordt de jonge wijn in nieuwe zakken geschonken. Langs deze weg zal Christus in ons tot opstanding gaan komen. De persoonlijke wedergeboorte is dan een feit, waardoor we net als Jezus als ‘Zoon van God’ openbaar zullen worden. Daarmee komt het Licht van Christus op de kandelaar te staan en zullen we werkelijk het Licht van de wereld zijn.

Hoewel de Lamp (Christus in ons) bij verreweg de meeste mensen nog onder de korenmaat staat, zal de duisternis haar Licht niet in haar greep kunnen krijgen (Johannes 1:5). We leven in een tijd, waarin mensen weer tot wedergeboorte zullen gaan komen. Dit zal samengaan met de weeën voorafgaand aan de kosmische wedergeboorte, waarbij Christus door de ganse schepping heen zal opstaan. Het vleselijke onkruid van de mens zal samen met het koren opgroeien tot de dag van de grote oogst. De weeën die door het onkruid worden veroorzaakt zijn nodig om de kosmische wedergeboorte, de verzoening van de kosmos met God, op gang te brengen. Werkelijk alle dingen zullen meewerken ten goede.

Het onkruid en het kaf staan voor het vleselijke denken en handelen van de mens, als gevolg van het verduisterde bewustzijn. Het koren is het Licht van Christus dat zich in ieder mens bevindt. Zolang de korenmaat het Licht bedekt, wandelen we naar het vlees en brengen we geen vrucht voort. Uiteindelijk zal bij iedereen door het definitieve oordeel (lees: scheiding maken) het kaf definitief van het koren worden gescheiden. De vraag is alleen wat we richting de kosmische wedergeboorte willen bouwen op het fundament Christus in ons?

Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.” (1 Korintiërs 3:12-15)

Lees ook de blogs over het verduisterde bewustzijn en het teken van het beest.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze blogs.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *