Categorieën
Koninkrijk Reformatie

De kosmische Wedergeboorte

Paulus merkte het in zijn tijd al op, de schepping zucht en ze is in barensnood.

Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” (Romeinen 8:22)

Zoals de natuurlijke mens tot wedergeboorte moet komen, uit God geboren moet worden, zo zal ook de ganse schepping tot wedergeboorte gaan komen.

De natuurlijke schepping, die zich door de val in het bewustzijn in de duisternis bevindt, begint aan het einde van haar latijn te raken. De schepping zucht. De rijken der aarde, die heel goed weten hoe laat het is op de wereldklok, proberen hun verantwoordelijkheid te nemen. De plannen van de VN agenda 2030 liegen er niet om. Het roer moet drastisch om, willen we de mensheid behoeden voor een ongekende catastrofe. We zullen en moeten naar een nieuwe wereldorde (NWO). Hoewel de intenties achter de plannen niet verkeerd zijn, zullen bij de uitvoer ervan de menselijke normen en waarden met voeten getreden moeten worden. Men is ervan overtuigd te moeten kiezen tussen twee kwaden. Het bewustzijn van de mens is dermate verduisterd geraakt dat zij geen enkele notie meer heeft van een geestelijke wereld, laat staan van een Schepper, die alle dingen in ziijn hand heeft. Dus grijpt de mens in vanuit menselijke (vleselijke) motieven en met menselijk (vleselijk) denken en handelen.

Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.” (1 Korintiërs 15:46).

Vanuit menselijk perspectief mag het erop lijken dat de schepping aan haar eind gaat komen, vanuit Gods perspectief zijn we dichter bij de wedergeboorte van de kosmos, dan ooit. Het moment dat alles en iedereen (de hele kosmos!) met God verzoend zal zijn, komt steeds dichterbij. Alles is immers uit God, door God en tot God (Romeinen 11:36). Wij leven in de tijd van bewustwording van het feit dat God alles en in allen is (1 Korintiërs 15:28).

God is in Christus de kosmos met zich verzoenende (o.t.t.), door haar de val in het bewustzijn niet toe te rekenen en het Woord der verzoening in ons te leggen.” (2 Korintiërs 5:19)

Om deze wedergeboorte van kosmische omvang op gang te brengen, zijn er – net als bij een natuurlijke geboorte – geboorteweeën nodig (Romeinen 8:22). De hierboven genoemde ontwikkelingen zullen voor deze weeën gaan zorgen. De corona-epidemie zou zo maar eens de eerste wereldwijde wee geweest kunnen zijn. Na het wegtrekken zal deze gevolgd worden door een wee die heftiger zal zijn. Net zo lang totdat de wedergeboorte van de kosmos zal plaatsvinden.

Als gevolg van deze wereldwijde weeën zullen er eerst individuele mensen tot (ware) wedergeboorte gaan komen. Zij zullen als Zonen van God (m/v) openbaar worden. Paulus beschrijft dit in Romeinen 8 als volgt:

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.” (Romeinen 8:19-21)

Paulus was in de veronderstelling dat de wedergeboorte van de ganse schepping in zijn tijd al voor de deur stond. Hoewel een relatief kleine groep mensen, waaronder Paulus zelf, in 70AD wel degelijk tot verheerlijking is gekomen, is de schepping destijds nog niet in zijn geheel bevrijd van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. De volgorde die Paulus in het nieuwe testament beschrijft is echter nog steeds actueel. Eerst zullen er mensen als Zonen van God openbaar gaan worden, tot wedergeboorte gaan komen. Het Licht van Christus dat hierdoor zal gaan schijnen, zal het verduisterde bewustzijn van de hele mensheid gaan verlichten, hetgeen uit zal lopen op een kosmische wedergeboorte.

Het Woord der verzoening
God heeft de mens als kroon op de schepping uitverkoren om in hen het Woord der verzoening als eerste tot opstanding (wedergeboorte) te laten komen.

door het Woord der verzoening in ons te leggen.” (2 Korintiërs 5:19b)

Bij het Woord der verzoening gaat het om Christus, de eerst-geborene van de ganse schepping, de enig-geborene van de Vader, die door haar Licht alle mensen verlicht.

In het Woord was leven en het leven was het Licht der mensen; … Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
(Johannes 1:5,9)

Paulus spreekt in dit verband over het mysterie dat van alle eeuwen en alle geslachten verborgen is geweest en dat mysterie is Christus in ons, de hoop op heerlijkheid (Kolossenzen 1:26,27). Christus in ons geldt voor alle mensen van alle tijden, ook voor de heidenen, schrijft Paulus. Het Woord der verzoening (Christus in ons) is vlees geworden. De incarnatie van Christus betreft de hele mensheid. De mensheid vormt dan ook het Lichaam van Christus. En dit mysterie is door Jezus van Nazareth aan ons geopenbaard. Zolang mensen echter nog niet wedergeboren zijn, is hun oog (bewustzijn) nog verduisterd, waardoor het hele lichaam duister is (Matteüs 6:23). De Lamp staat nog onder de korenmaat, waardoor het Licht van Christus niet kan schijnen in deze wereld, met als gevolg dat de duisternis op aarde nog om zich heen kan grijpen (Matteüs 5:15).

Het Woord van God is het zaad van de wedergeboorte en dat is Christus, het Licht der wereld. Het zaad moet eerst in de natuurlijke akker van ons fysieke lichaam worden gezaaid om daar te ‘sterven’ (de zogenoemde ‘geestelijke dood’). Ons hart zal moeten worden omgespit (vernieuwing van denken; mind-shift), wil het zaad in de goede grond terechtkomen. De grond van ons hart wordt bepaald door hoe we over ons zelf denken en hoe we onszelf zien. Zolang we onszelf zien als van nature een zondaar, zal het zaad geen vrucht kunnen dragen. De jonge wijn wordt dan in oude zakken geschonken. De zakken zullen op den duur scheuren, waardoor de jonge wijn zal weglopen. Zodra we onszelf als een (van nature!) nieuwe schepping gaan zien, hetgeen alleen mogelijk is door het vlees te kruisigen, dan zal het zaad in goede aarde terechtkomen; dan wordt de jonge wijn in nieuwe zakken geschonken. Langs deze weg zal Christus in ons tot opstanding gaan komen. De persoonlijke wedergeboorte is dan een feit, waardoor we net als Jezus als Zoon van God (m/v) openbaar zullen worden. Daarmee komt het Licht van Christus weer op de kandelaar te staan en zullen we werkelijk het Licht van de wereld zijn, dat de hele aarde zal gaan bedekken.

Hoewel de Lamp (Christus in ons) bij verreweg de meeste mensen nog onder de korenmaat staat, zal de duisternis het Licht niet in haar greep kunnen krijgen (Johannes 1:5). We leven in een tijd, waarin mensen weer tot (ware) wedergeboorte zullen gaan komen. Dit zal samengaan met de weeën voorafgaand aan de kosmische wedergeboorte, waarbij Christus door de ganse schepping heen zal opstaan. Christus is immers alles en in allen (Kolossenzen 3:11). Het vleselijke onkruid van de mens zal samen met het koren opgroeien tot de dag van de grote oogst. De weeën die door het onkruid worden veroorzaakt zijn nodig om de kosmische wedergeboorte, de verzoening van de kosmos met God, op gang te brengen. Werkelijk alle dingen zullen meewerken ten goede!

Het onkruid en het kaf staan voor het vleselijke denken en handelen van de mens, als gevolg van het verduisterde bewustzijn. Het koren is het Licht van Christus dat zich in ieder mens bevindt. Zolang de korenmaat het Licht bedekt, wandelen we naar het vlees en brengen we geen vrucht voort. Uiteindelijk zal bij iedereen door het definitieve oordeel (lees: scheiding maken) het kaf definitief van het koren worden gescheiden. Het komt goed met alles en iedereen! De vraag is alleen wat jij en ik richting de kosmische wedergeboorte willen bouwen op het fundament Christus in ons dat bij ieder mens is gelegd?

Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.” (1 Korintiërs 3:12-15)

Wil jij goud, zilver en edelstenen bouwen op het fundament van Christus in jou en op die manier deel worden van het leger van Licht op aarde? Schroom dan niet en neem contact met ons op!

Lees ook de blogs over het verduisterde bewustzijn en het teken van het beest.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *