Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Een positieve toekomstvisie voor onze aarde en de mensheid

In de afbeelding hieronder vind je een schema waarin een aantal parallellen zijn weergegeven die overeenkomen met de drie stadia van het (collectieve) bewustzijn van de mens(heid). De weg van verlossing loopt vanuit de staat van een verduisterd bewustzijn via het Christusbewustzijn naar het Godsbewustzijn. We zullen deze weg zowel persoonlijk en als collectieve mensheid gaan bewandelen.

Probeer tijdens het lezen van deze blog de drie parallelle lijnen – die we op allerlei manieren in de Bijbel voorbij zien komen – vast te houden. Het gaat hierbij om drie lagen (stadia) van bewustzijn, waarin we ons als mens(heid) kunnen bevinden. Onze staat van bewustzijn (onze binnenwereld) bepaald hoe wij de wereld om ons heen (onze buitenwereld) waarnemen.

De universele weg van verlossing
De eerste kolom in de tabel
Het eerste stadium is waar de mensheid zich momenteel nog grotendeels bevindt. Ieder mens komt door de val in bewustzijn (geboorte uit vruchtwater) terecht in de staat van het verduisterde bewustzijn. Ieder mens groeit op in de dualistische wereld van goed en kwaad, waar we allemaal, niemand uitgezonderd, gebukt gaan onder de vloek van zonde en dood. Het Christus-zaad (de ware identiteit van ieder mens) wordt in de akker van het fysieke lichaam gezaaid om daar te ‘sterven’. Tijdens deze staat van bewustzijn is Christus een mysterie (geheimenis) voor ons.

De tweede kolom in de tabel
Het tweede stadium is een korte overgangsperiode (generatie) waarin het evangelie van het koninkrijk – net als in de tijd van Jezus – weer verkondigd zal gaan worden. De jonge wijn van het koninkrijk zal weer in nieuwe (zuurdesemvrije) zakken geschonken gaan worden. Tijdens dit stadium zullen er mensen tot (de ware) wedergeboorte (de zogenoemde ‘eerste opstanding’) gaan komen, waardoor zij als Zonen van God (m/v) openbaar zullen worden. Het verduisterde bewustzijn heeft bij wedergeboren mensen plaatsgemaakt voor het Christusbewustzijn, hetgeen wil zeggen dat zij hun ware Christus-identiteit in de Geest bewust zijn geworden; de volheid van Christus is in hen geopenbaard.

De derde kolom in de tabel
Het derde stadium zullen we als collectieve mensheid in een punt des tijds gezamenlijk binnengaan. Dit zal gebeuren zodra alle mensen zich hun Christus-identiteit ten volle bewust zijn geworden. Bij deze overgang gaat het om de zogenoemde ’tweede opstanding’, de opname in heerlijkheid, waardoor we vanuit het Christusbewustzijn overgaan naar het Godsbewustzijn (de derde hemel). Het gaat hierbij niet om een fysieke verplaatsing weg van deze aarde naar een andere plaats in het universum. Het koninkrijk van God (de derde hemel) bevindt zich immers binnen in ons. Bij de opname in heerlijkheid (de ’tweede opstanding’) gaat het om de metamorfose van onze lichamen van vlees en bloed naar een verheerlijkte / hemelse lichamen. Onze lichamen van vlees en bloed kunnen namelijk het koninkrijk van God (de derde hemel) niet beërven.

Het volk Israël als schaduwbeeld
De hierboven beschreven universele weg van verlossing vinden we in de hele Bijbel terug. De parallellen met het volk Israël zijn overduidelijk. Probeer de parallelle lijnen vast te houden.
Het volk Israël onder het oude verbond is een beeld van de mensheid die leeft onder de vloek van zonde en dood; de staat van het verduisterde bewustzijn (de eerste kolom in de tabel). Jezus verkondigde het evangelie van het koninkrijk, de jonge wijn in nieuwe zakken (de tweede kolom in de tabel). De volgelingen van Jezus die tot wedergeboorte (de ‘eerste opstanding’) zijn gekomen en daarmee de Geest als onderpand voor de verheerlijking (de ’tweede opstanding’; theosis) hebben ontvangen, zijn in 70AD opgenomen in heerlijkheid (deze gebeurtenis, die in 70AD heeft plaatsgevonden, staat beschreven in 1 Tessalonicenzen 4:15-18). Voor hen is het nieuwe verbond werkelijkheid geworden (de derde kolom in de tabel). Zij hebben onvergankelijkheid en onsterfelijkheid aangedaan en zijn volkomen verlost van de vloek van zonde en dood (behouden) en vormen de wolk van getuigen die (onzichtbaar) onder ons is.

Het volk Israël – vanaf de wetgeving op de berg Sinaï tot de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70AD – toont ons een blauwdruk voor de universele weg van verlossing voor de hele mensheid. We mogen het volk Israël dus zien als een blauwdruk voor de hele mensheid. In Abraham zouden immers alle volken van de aarde gezegend worden. Als Paulus zegt dat ‘gans Israël’ zalig zal worden (Romeinen 11:26), dan mogen we dit betrekken op de hele mensheid.

Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” (Romeinen 11:32,33,26)

De bijzondere tijd waarin wij leven
Wij leven in de tijd waarin het volk Israël weer een eigen land heeft en joden in groten getale terugkeren naar hun beloofde land. We mogen dit zien als een schaduwbeeld van de terugkeer van de hele mensheid naar het koninkrijk van God, de derde hemel, het Beloofde Land. De hele mensheid zal opgenomen worden in heerlijkheid. We leven aan de vooravond van een wereldwijd ontwaken, waardoor groten getale mensen vanuit de staat van het verduisterde bewustzijn de overgang zullen gaan maken naar het Christusbewustzijn, mensen die zich bewust worden van hun Christus-identiteit en als Zonen van God (m/v) openbaar gaan worden.

Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.” (Handelingen 3:21)

In deze tijd van de wederoprichting van alle dingen zal de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk allesbepalend zijn. Alleen dit evangelie zal de opstandingskracht van Christus vrijzetten in alle mensen en in de hele schepping. Door de verkondiging van het evangelie van Christus zullen mensen tot (de ware) wedergeboorte gaan komen en werkelijk in het Licht van Christus gaan wandelen. Hierdoor zal het koninkrijk van het Licht (de tweede hemel) na tweeduizend jaar eindelijk definitief zichtbaar worden op aarde. Waar het Christus-Licht gaat schijnen, kan de duisternis niet blijven bestaan. De duisternis zal dan ook volledig door het Christus-Licht worden opgeslokt. Dit zal leiden tot de opname in heerlijkheid van de hele mensheid.

De ganse schepping zal delen in de bevrijding van de mensheid
De schepping zoals wij die in onze buitenwereld waarnemen is een projectie vanuit het collectieve bewustzijn van de mensheid, onze binnenwereld (zo binnen, zo buiten). Zolang er sprake is van verduistering van het collectieve bewustzijn van de mensheid (onze binnenwereld) zal de schepping net zoals de mens onderworpen zijn aan de vloek van zonde en dood, de zogenoemde vergankelijkheid en sterfelijkheid (zo binnen, zo buiten). Dat verklaart dat de ganse schepping zucht en in barensnood is. Zodra echter het collectieve bewustzijn van de mensheid volledig verlicht is door het Christus-Licht (de ‘eerste opstanding’) zal ook de ganse schepping delen in de bevrijding van de onderworpenheid aan de vergankelijkheid (zonde). De buitenwereld zoals we die waarnemen is immers een projectie vanuit onze binnenwereld (zo binnen, zo buiten). Na het binnengaan in het Godsbewustzijn (de ’tweede opstanding’) zal ook de ganse schepping delen in de bevrijding van de onderworpenheid aan de sterfelijkheid (dood). De vloek van zonde en dood zal dan volledig overwonnen zijn (zo binnen, zo buiten). Dit principe beschrijft Paulus in Romeinen 8:19-22.

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.

Nadat de hele mensheid in het Gods bewustzijn is binnengegaan vormt zij de bruid van Christus, het hemelse Jeruzalem – dat geestelijk en onzichtbaar is. Dat zal het moment zijn waarop het hemelse Jeruzalem zal ‘neerdalen’ op aarde, waardoor onze verheerlijkte lichamen weer zichtbaar en tastbaar zullen worden. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn dan (als het ware) onder de dikke bedekking van de duisternis vandaan gekomen, waardoor het koninkrijk van God voor iedereen volledig zichtbaar zal zijn.

De mens zal de aarde beërven en daar leven tot in eeuwigheid!

Soli Deo Gloria!

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *