Categorieën
Bijbelstudie Koninkrijk Reformatie

De heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel

“7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.” (Johannes 16:7-11)

Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs dat we alles op twee manieren kunnen beoordelen (2:13-16). Op een ongeestelijke manier (vanuit een mind of flesh) en op een geestelijke manier (vanuit de mind of Christ). Bij de ongeestelijke (vleselijke) uitleg wordt de kennis van goed en kwaad als uitgangspunt genomen. Deze uitleg (van vers 8) komt kort samengevat op het volgende neer:

Zonde omvat al het kwaad in deze wereld; mensen die het kwade najagen zijn zondaren. Zij vormen de groep ongelovigen.
Gerechtigheid omvat al het goede van God in deze wereld; mensen die het goede najagen zijn de rechtvaardigen. Zij vormen de groep (ware) gelovigen.
Oordeel wil zeggen dat God het kwaad – en daarmee ook de ongelovige zondaren – zal straffen. De zondaren zullen voor eeuwig in de hel moeten verblijven, maar de rechtvaardigen, degenen die voor Jezus hebben gekozen, zullen voor eeuwig in de hemel leven.

Je moet wel van de boom van kennis van goed en kwaad eten, wil je tot deze uitleg kunnen komen. Het is een uitleg die per definitie tot verdeeldheid leidt. En laat verdeeldheid (tweedracht en partijschappen) nu volgens Paulus onder de categorie ‘werken van het vlees’ vallen (zie Galaten 5:20). Het gaat dus om een vleselijke (ongeestelijke) uitleg. Een boodschap die gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad zal nooit de eenheid gaan brengen waar Jezus hartstochtelijk om heeft gebeden.

En Ik bid niet alleen voor dezen (de leerlingen van Jezus), maar ook voor hen (degenen die geen leerling van Jezus zijn), die door hun woord (het woord van de leerlingen van Jezus) in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat (ook) de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat (ook) zij (de wereld) één zijn, gelijk Wij één zijn.” (Johannes 17:20-22)

Jezus bidt niet alleen om de eenheid van zijn leerlingen, maar ook voor degenen die door het woord van zijn leerlingen tot geloof zullen komen. Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat ook de wereld zal gaan geloven, opdat zij allen één zijn! Zolang onze uitleg van de Bijbel gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad zal deze eenheid er niet gaan komen. De ongeestelijke uitleg van Johannes 16:8 zal plaats moeten maken voor een geestelijke uitleg.

Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.” (1 Korintiërs 2:13-16)

De geestelijke uitleg van Johannes 16:8 ziet er als volgt uit:

Zonde is de situatie waarin de mens (en de schepping) – als gevolg van een wandel naar het vlees – haar doel mist. Een wandel naar het vlees is een gevolg van niet geloven (16:9) in de blijde boodschap van het Koninkrijk die Jezus verkondigde.
Gerechtigheid is de situatie waarin de mens (en de schepping) – als gevolg van een wandel in de Geest – tot haar doel komt. De Geest kwam als plaatsvervanger van Jezus (16:10), zodat mensen in de Geest zouden gaan wandelen. In de Geest wandelen doen we door ons te focussen op de heilige Geest (Christus) in ons in plaats van op de persoon van Jezus.
Bij oordeel gaat het om scheiding maken tussen het vleselijke en geestelijke dat in ieder mens aanwezig is. Het vleselijke kaf in ieder mens zal door Christus in ons volledig gescheiden worden van het geestelijke koren dat zich ook in ieder mens bevindt. Omdat de overste van deze wereld al geoordeeld is (16:11), zal uiteindelijk de hele mensheid bevrijd worden van een wandel naar het vlees en in de Geest gaan wandelen, door te leven vanuit de mind of Christ. Dat zal het moment zijn waarop zij allen één zullen zijn.

Dit is de geestelijke uitleg die we pas zullen gaan zien als we stoppen met eten van de boom van kennis van goed en kwaad en we gaan eten van de boom des Levens. De christelijke kerk zal dan ook de juiste ‘voeding’ – afkomstig van de boom des Levens – moeten verkondigen. De boodschap die tot verdeeldheid leidt, heeft lang genoeg geklonken in de kerken en gemeenten in Nederland. Willen we werkelijk Bruisende Kerken van de Samenleving worden, dan zullen we de jonge wijn van het Koninkrijk in nieuwe (zuurdesemvrije) zakken moeten gaan schenken.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd! Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Één reactie op “De heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *