Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Transcendentie en immanentie; theïsme, panentheïsme en pantheïsme

Naar aanleiding van mijn posts en blog krijg ik geregeld vragen waarin bovengenoemde begrippen worden gebruikt. Zodoende hierbij een uitleg over welke plaats deze begrippen in mijn visie op het koninkrijk van God hebben.

Alles staat of valt met de staat van bewustzijn van de mens. Hoewel ik niet geloof dat het bewustzijn in drie statische (afzonderlijke) stadia is in te delen, geloof ik wel in een groei in bewustzijn waarin we drie lagen kunnen onderscheiden. Deze drie lagen komen we ook in het Nieuwe Testament tegen, te weten:

1) Het rijk van de duisternis; met de voorhof van onze tempel (lichaam) als schaduwbeeld; ik noem deze laag het verduisterde bewustzijn, of ook wel de 1e hemel. Zolang ons bewustzijn verduisterd is, bevinden we ons in het rijk van de duisternis.

2) Het koninkrijk van het Licht (ook wel het koninkrijk van de Zoon der Liefde genoemd); met het heilige in onze tempel als schaduwbeeld, Christus in ons; ik noem deze laag het Christusbewustzijn, de 2e hemel. Zodra het Licht van Christus in ons hart opgaat, wandelen we in het koninkrijk van het Licht.

3) Het koninkrijk van God; met het heilige der heiligen in onze tempel als schaduwbeeld, het koninkrijk in ons; ik noem deze laag het Gods-bewustzijn; de zogenoemde (door Paulus) 3e hemel.

Hieronder een schematische voorstelling van de drie bewustzijnsstadia.

Hieronder laten we het verband zien tussen de begrippen uit de titel van dit blog en deze drie lagen in ons bewustzijn.

AD 1) Vanuit een verduisterd bewustzijn zal iemand die in God geloofd, God vooral als transcendent ervaren. God als een op zichzelfstaande entiteit buiten de schepping. Kenmerkend voor een verduisterd bewustzijn is het denken vanuit scheiding. God enerzijds en de schepping als een creatie van God anderzijds. God die niet zelf in zijn schepping aanwezig is, met als uitzondering de mens Jezus van Nazareth, in wie God als enige zou zijn geïncarneerd. Dit is het wereldbeeld van de meeste christenen, hetgeen gepaard gaat met een theïstisch Godsbeeld (theïsme). Veel christenen leven vanuit de voorhof van hun tempel. Dat komt omdat men geleerd heeft dat de mens van nature niet deugd. De redding vinden we niet door naar binnen te keren, niet door de tempel van ons lichaam binnen te gaan, maar onze redding komt van buitenaf. Terwijl Paulus schrijft dat onze hoop op heerlijkheid gelegen is in Christus in ons (Kolossenzen 1:26,27).

AD 2) Zodra we ons (in de Geest; dus niet alleen rationeel!) bewust worden van onze Christus-identiteit, waardoor we Christus in alles en iedereen gaan zien, gaan we God niet alleen als transcendent ervaren, maar tegelijk ook als immanent. We zijn als Zoon van God openbaar geworden, waarbij God als Vader nog steeds een aparte entiteit is met wie we in relatie staan, maar tegelijk zijn we ons bewust van het feit dat Christus (de zalving van Gods Geest) in alles en iedereen aanwezig is. Er is momenteel een groeiende groep christenen (en niet-christenen!) die tot Christusbewustzijn komen. Hun wereldbeeld wordt het panentheïsme genoemd.

Jezus, Paulus en de andere nieuwtestamentische apostelen / auteurs leefden in deze staat van bewustzijn. Zij schreven hun brieven vanuit dit wereldbeeld. Het probleem van onze Bijbelvertalingen is dat ze vertaald zijn vanuit een verduisterd bewustzijn, waardoor er heel veel rijkdom verloren is gegaan en we uiteindelijk een heel moralistisch evangelie hebben overgehouden. Een ‘evangelie’ waaruit de oorspronkelijke kracht (dunamis) is verdwenen.

AD 3) Gods doel met ieder mens is dat we uiteindelijk tot Godsbewustzijn gaan komen. Dat is het moment dat we het koninkrijk van God zullen binnengaan (lees: ons bewust zullen worden). De weg naar binnen via het heilige naar het heilige der heiligen van onze tempel. De staat van het Godsbewustzijn, waar we God “van aangezicht tot aangezicht zien“, de volledige eenwording / samensmelting met God (theosis / deïficatie). Deze overgang, die we als mensheid collectief zullen gaan meemaken, gaat gepaard met de verheerlijking (metamorfose) van onze lichamen. Dat is het moment waarop God zichzelf door ons mensen heen bewust wordt. Vanaf dat moment is er alleen nog maar sprake van immanentie. Dit is het wereldbeeld van het pantheïsme. Voor mensen die er nu al een pantheïstisch wereldbeeld op nahouden, is dat alleen een rationele opvatting. Rationeel gezien geloof ik ook in pantheïsme, omdat dit altijd de (geestelijke) werkelijkheid is geweest, maar wat mijn staat van bewustzijn betreft zit ik meer in het panentheïsme.

Past de wederkomst van Jezus nog in deze visie?
Het dogma van de zogenoemde wederkomst van Jezus is mijns inziens ontstaan doordat we het hierboven geschetste perspectief kwijt zijn geraakt. De zuchtende schepping wacht niet met reikhalzend verlangen op de wederkomst van Jezus, maar op het openbaar worden van de zonen van God op aarde. Dat zijn jij en ik, niet Jezus van Nazareth!

Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.” (Johannes 9:5)

Hoe komt het dan toch dat zoveel christenen met verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus? Dat heeft mijns inziens alles te maken met onze staat van bewustzijn. Zolang ons bewustzijn verduisterd is, zullen we onze redding / verlossing van buitenaf verwachten. Christus in ons is op dat moment nog een mysterie voor ons; we belijden het hooguit met ons verstand. Datgene wat Jezus ons heeft geopenbaard is buiten ons blikveld geraakt. We wandelen (ook als christenen!) in de ijdelheid van ons denken, verduisterd in ons verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in ons is, als gevolg van de bedekking van ons hart (Efeziërs 4:17,18). We hebben een religie rond de persoon van Jezus van Nazarerth gevormd, terwijl Jezus ons de Christus heeft geopenbaard.

Zodra we ons bewust worden van onze Christus-identiteit (ik schreef daar onlangs een blog over), zullen we openbaar worden als Zonen van God (m/v). Bij onze verwachting van de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn we dan niet meer gericht op Jezus die terugkomt op de wolken, maar onze verwachting is dat wij Jezus – op de Weg die hij gegaan is – zullen volgen in zijn verheerlijking. We mogen Handelingen 1:11 dan ook als volgt vertalen:

Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel (zijn opname in heerlijkheid; zie AD 3 hierboven); gij zult hem op dezelfde wijze volgen, zoals gij hem ten hemel hebt zien varen.

Jezus is de voleinder van het geloof, dat wil zeggen dat hij ons de volledige Weg is voorgegaan (van zijn menswording tot de verheerlijking van zijn lichaam). Het is Gods bedoeling dat wij hem op deze hele Weg, dus inclusief de verheerlijking van ons fysieke lichaam, gaan volgen. Christenen worden in Handelingen dan ook mensen / volgers van de Weg genoemd. Deze opname in heerlijkheid van ons mensen zal niet – zoals in de film Left Behind wordt voorgesteld – individueel plaatsvinden. We leven naar het moment toe, waarop de hele mensheid in een punt des tijds zal worden opgenomen in heerlijkheid. Zodra het Licht van Christus op aarde doorbreekt, zal de duisternis in een momentopname in zijn geheel worden ‘opgeslokt’, waardoor de hele mensheid tot verheerlijking zal komen. De ‘eerste hemel en de eerste aarde’ die staan voor het rijk van de duisternis (zie de afbeelding hierboven) zullen dan ‘vergaan’, waardoor ook de schepping bevrijd zal worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Romeinen 8:19-21). Als tot verheerlijking gekomen mensheid vormen we met elkaar het hemelse Jeruzalem, die als de bruid van Christus voor de troon van God (in de 3e hemel) zal staan (let op: dit is beeldtaal!). De volledige eenheid tussen God en de mens is dan in het bewustzijn van de mens tot stand gekomen. Daarna zullen we als mensheid, samen met Jezus van Nazareth, neerdalen op de ‘aarde’. We zullen dan weer zichtbare en tastbare lichamen aannemen, waarbij we ook de mogelijkheid zullen hebben om weer te transformeren naar een geestelijk / hemels lichaam, om ons in de Geest te kunnen verplaatsen en ons net als Jezus door muren heen te kunnen bewegen.

PS Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blog bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Laat het ons dan alsjeblieft weten! Daarmee bemoedig je ons namelijk ook weer.

Een gift waarmee je onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland – ondersteunt, is van harte welkom! Je bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *