Categorieën
Koninkrijk Reformatie

Kan de zalving van de heilige Geest toenemen of afnemen?

Vooraf een disclaimer: het is niet mijn bedoeling om met deze blog bepaalde mensen of bepaalde situaties te bekritiseren. Wat ik waarneem en waarover ik schrijf gaat niet over één persoon of één situatie, maar over een ontwikkeling die al veel langer en veel breder in Nederland (en ook daarbuiten) gaande is. Mocht je jezelf herkennen in wat ik schrijf, voel je dan alsjeblieft niet persoonlijk aangevallen of veroordeeld, want dat is niet mijn intentie. Voel je je persoonlijk aangesproken, kom dan gerust langs voor een kop koffie, dan kunnen we erover praten.

En men zal tot u zeggen: “Zie, daar is de zalving; zie, hier moet je zijn!” Het advies van Jezus: “Gaat er niet heen, en loopt het niet na, want het koninkrijk van God is binnenin u!” (Lukas 17:20-23; MV)

Mijn antwoord op de vraag die ik in de titel van deze blog stel, is kort maar krachtig: NEE, dat kan niet! De zalving van Gods Geest bedekt de ganse aarde en is te allen tijde, overal en in alles en iedereen maximaal aanwezig, ongeacht of wij het ons wel of niet bewust zijn. Daarom wil ik met deze blog mijn oprechte zorg uiten over het steeds vaker voorkomende fenomeen van het opwekken van een atmosfeer waarin de ‘zalving’ (ook wel de tastbare aanwezigheid van Gods Geest genoemd) aanwezig zou zijn. Ik ga er vanuit dat het met goede bedoelingen en zuivere intenties en vanuit bewogenheid gebeurt. Dat neemt echter niet weg dat ik een pleidooi wil voeren om te stoppen met de nadruk op deze tastbare vorm van ‘zalving’.

De zorg die ik heb, is dat het bij de uiterlijke manifestaties niet om nieuwe-verbonds-heerlijkheid, maar om oude-verbonds-heerlijkheid gaat, waarbij het goede (de oude-verbonds-heerlijkheid) een rookgordijn vormt voor het beste (de nieuwe-verbonds-heerlijkheid). Krachtige zichtbare manifestaties (denk aan vallen, schokken, gillen, e.d.) worden als hét bewijs gezien dat Gods Geest aan het werk zou zijn, terwijl de oudtestamentische profeet Zacharia al profeteerde dat God niet door (uiterlijke) kracht, nog door geweld, maar door zijn Geest (innerlijke vrede, vreugde en heelheid) werkt (Zacharia 4:6).

Het is niet mijn bedoeling om de uiterlijke manifestaties, wat helaas ook wel gebeurd, als gevaarlijk of occult te bestempelen. Mijn persoonlijke ervaring met de ‘zalving’ – die bij tijd en wijle op sommige plaatsen te voelen valt – leert dat het zeker een bepaalde mate van heerlijkheid heeft, net zoals de bediening onder het oude verbond ook een bepaalde mate van heerlijkheid kende (2 Korintiërs 3:7-10). Ik weet echter ook door ondervinding dat het geen diepgaande en blijvende verandering in ons binnenste teweegbrengt.

Het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond
Belangrijk om in dit verband rekening mee te houden is dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen waarneming (ervaring) met onze lichamelijke zintuigen (het vleselijke) en waarneming (bewustwording) in de Geest (het geestelijke). Het eerste zien we terug onder het oude verbond en het tweede is kenmerkend voor het nieuwe verbond. De bediening van het oude verbond was gericht op de zichtbare tempel, die met handen is gebouwd en tijdelijk was. De bediening van het nieuwe verbond is gericht op de onzichtbare (geestelijke) tempel, niet met handen gebouwd en eeuwig.

“Wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” (2 Korintiërs 4:18)

De bediening van het oude verbond is gericht op het vlees, het zichtbare in de buitenwereld (‘beneden’) en de bediening van het nieuwe verbond is gericht op de Geest, het onzichtbare in onze binnenwereld (‘boven’).

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die ‘boven’ zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die ‘boven’ zijn, niet die op de aarde zijn.” (Kolossenzen 3:1,2)

Omdat het wezenlijke verschil tussen de twee verbonden voor de meeste christenen niet duidelijk is, vindt er veel vermenging plaats. Zodoende wordt de jonge wijn van het koninkrijk, waar deze geschonken wordt, nagenoeg overal nog in oude zakken geschonken. Jezus wijst ons erop dat de oude zakken op den duur zullen scheuren, waardoor de wijn zal weglopen en we uiteindelijk met lege handen zullen staan (Markus 2:22).

Bepaalde plaatsen, gezette tijden en sommige mensen
Mensen laten zich graag leiden door het zichtbare en tastbare en door wat men emotioneel ervaart. Daar wordt in samenkomsten waar men gericht is op de tastbare ‘zalving’ onbewust gebruik van gemaakt. Vragen als “jullie willen toch méér van de heilige Geest ervaren?” of “je denkt toch niet dat je al helemaal vol bent van de heilige Geest?” zijn niet alleen suggestief, maar neigen naar manipulatie. Het gebeurt met de allerbeste bedoelingen – geen kwaad woord over de intenties van mensen! – maar mensen worden onbedoeld afhankelijk gemaakt van bepaalde plaatsen (daar waar de zalving aanwezig is), van gezette tijden (waarop de zalving zich voordoet) en van sommige mensen (de gezalfde leiders). Gods Geest die werkt op bepaalde plaatsen en gezette tijden en door sommige mensen, dat zijn juist de kenmerken van de bediening onder het oude verbond. Het is eveneens kenmerkend voor de samenkomsten waar men gericht is op de tastbare ‘zalving’ en de zichtbare manifestaties. De gezalfde bedienaars, hetgeen enkelingen! zijn, reizen rond en zorgen op gezette tijden en op de plaatsten waar zij komen voor een atmosfeer waarin God krachtig zou werken.

Zolang we denken, geloven en verkondigen dat de zalving van de heilige Geest op bepaalde plaatsen en tijden onder de bediening van bepaalde mensen sterker aanwezig is dan in het leven van alle dag, bouwen we niet op de Rots Christus in ons, maar op de zandgrond buiten ons. We leren mensen te leven vanuit de mind of flesh (gericht op het zichtbare en tastbare) in plaats vanuit de mind of Christ (het onzichtbare). Het gevolg is dat er maar weinig diepgaande en blijvende verandering (metanoia) bij mensen zal plaatsvinden. De oude-verbonds-heerlijkheid zal hooguit leiden tot de zoveelste tijdelijke opwekking, die komt en na verloop van tijd weer zal verdwijnen.

Het apostolische fundament
Jezus roept zijn leerlingen op om hun levenshuis op de Rots te bouwen. Die Rots is Christus IN ons. Het apostolische fundament dat Paulus verkondigde is Christus, die alles en in allen is (Kolossenzen 3:11). De zalving van Gods Geest doordrenkt alles en iedereen. De ganse aarde is VOL van Gods glorie. De bediening van het nieuwe verbond is volledig gericht op de onthulling van het mysterie dat eeuwen en geslachten lang (vanaf de grondlegging der wereld) onder alle volken verborgen is geweest. En dat mysterie is Christus IN ons, de hoop op heerlijkheid.

“Het mysterie, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans (door Jezus van Nazareth) geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit mysterie is onder de volken: Christus IN u, de hoop op heerlijkheid.” (Kolossenzen 1:26,27)

Willen we werkelijk als nieuwe-verbonds-gelovigen het koninkrijk van God in ons eigen leven, in onze kerken en in onze steden blijvend zichtbaar zien worden, dan zullen we ons moeten bekeren (metanoia) van een mind of flesh naar de mind of Christ. Vermenging van het nieuwe met het oude gaat ten koste van het nieuwe. Zolang we de oude mens voeden door onze focus op het zichtbare en tastbare, zal de nieuwe Mens (Christus in ons) niet opstaan. We zullen de oude mens (het vlees) voor gekruisigd moeten houden, zodat de nieuwe Mens (Christus) in ons kan opstaan. Alleen langs deze weg zullen onze ogen geopend worden voor het feit dat de ganse aarde en de hele mensheid vanaf de grondlegging der wereld doordrenkt is van Gods aanwezigheid, de zalving van de heilige Geest. Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

De opstandingskracht van Christus, die zich in alle mensen bevindt, zal nooit met kracht en geweld doorbreken, maar wachten op het moment dat wij de oude mens afleggen. Pas dan zal de ware kracht van het evangelie zichtbaar worden en zullen de vrucht, de gaven en bedieningen van de Geest geheel vanzelf zichtbaar worden in ons leven. Iedere vorm van controle, met name door geestelijke leiders die menen anderen – die nog niet zover zijn als hen – te moeten leiden en bedienen, vormt een blokkade voor de nieuwe-verbonds-heerlijkheid. Bedienaars van het nieuwe verbond creëren geen atmosfeer waarin de ‘zalving’ tastbaar en voelbaar zou zijn, maar wijzen mensen op de zalving van de heilige Geest die binnenin hen is.

“En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.” (1 Johannes 2:27)

Van het oude naar het nieuwe
Jezus was zich ervan bewust dat de heerlijkheid van het oude verbond als geweldig werd ervaren.

“En niemand, die de oude wijn gedronken heeft, wil direct de jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.” (Lukas 5:39)

Ook dit zien we vandaag de dag terug. Toch verkondigde Jezus het nieuwe en liet ook Paulus het oude als vuilnis achter zich. Waarom? Omdat ze zich de heerlijkheid van het nieuwe verbond bewust waren geworden, een heerlijkheid die zoveel mooier en krachtiger is dan de oude-verbonds-heerlijkheid. Hoe langer we wachten met de overstap van het oude naar het nieuwe, hoe moeilijker en ingrijpender het zal zijn. Laten we daarom vandaag nog onze ogen openen en ons denken vernieuwen! Laten we stoppen met het zoeken naar de oude-verbonds-glorie. Laten we met elkaar gaan bouwen op het apostolische fundament van Christus, die alles en in allen is.

“Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. … Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” (2 Korintiërs 5:16a,17)

Het belangrijkste kenmerk van een nieuwe-verbonds-bedienaar is dat we niemand meer naar het vlees kennen. We zien de zalving van Christus altijd en overal, in alles en iedereen. Dat is het apostolische fundament, waarop de gemeente gebouwd dient te worden. Dan zal de poort naar het dodenrijk voor ons gesloten blijven, om vanuit het hier en nu het koninkrijk van God binnen te gaan.

Tot slot
Doet de zichtbare werkelijkheid die we met onze lichamelijke zintuigen waarnemen er dan helemaal niet toe? Jazeker wel, maar deze zal moeiteloos zonder enige inspanning van onze kant door de opstandingskracht van Christus mee veranderen met de innerlijke verandering die we als mensheid zullen ondergaan, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Bewustwording van het koninkrijk van God in ons leidt geheel vanzelf tot bewustwording van het koninkrijk van God onder ons. Zo binnen, zo buiten. Wij hoeven het koninkrijk van God niet te bouwen of te vestigen, het is al in volle glorie in en onder ons. Wij hoeven ons alleen maar te focussen op de zalving die binnenin ons is en we mogen anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen.

“Voor degenen die in Christus zijn, is het oude voorbijgegaan en het nieuwe gekomen.”

Herken jij je in de zorg die ik heb benoemd of voel jij je op een andere manier aangesproken door deze blog? Laat het ons dan alsjeblieft weten, we zouden daar namelijk heel graag met je over doorpraten. Je kunt contact met ons opnemen via de contactpagina of bellen naar 06-58919971.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen). Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *