Categorieën
Jezus van Nazareth Koninkrijk Reformatie

Jezus van Nazareth als schaduwbeeld van de Christus

God schiep de hemel en de aarde. De aarde is van den beginne omhuld in de duisternis (Genesis 1:1,2,4). De fysieke verschijning/manifestatie van de van oorsprong geestelijke mens bewoont als vanouds deze donkere aarde, waardoor ieder mens als vanzelfsprekend een verduisterd bewustzijn heeft (de z.g. eerste dood, de geestelijke dood). Van nature zijn onze geestelijke ogen gesloten, blind voor onze geestelijke oorsprong en voor de geestelijke werkelijkheid. Het natuurlijke komt eerst en daarna komt het geestelijke (1 Korintiërs 15:46).

Het geestelijke zaad (ons wezenlijke Zijn) wordt als het ware in de akker van ons fysieke lichaam gezaaid om daar te ‘sterven’. Christus in ons wordt hierdoor een mysterie. Door uit (vrucht)water geboren te worden (onze natuurlijke geboorte), kon de mens tot zelfbewustzijn komen. We worden ons bewust van het feit dat we een unieke creatie zijn. Eenmaal tot zelfbewustzijn gekomen, is het de bedoeling dat we uit de Geest geboren worden, de zogenoemde wedergeboorte. Het zaad van Christus dat in ons lichaam van vlees en bloed gezaaid is om daar te ‘sterven’, komt door de wedergeboorte tot ‘opstanding’.

Door de wedergeboorte worden onze geestelijke ogen geopend, waardoor ons bewustzijn verlicht wordt door het Licht van Christus en we ons bewust worden van onze goddelijke oorsprong. We gaan inzien dat we als mens altijd al zoon of dochter van de Allerhoogste waren. Dit geldt voor ieder mens, echter zolang we nog niet tot wedergeboorte zijn gekomen, is ons bewustzijn verduisterd en leven we als gevangenen in de duisternis, waar de vloek van zonde en dood heerst. Komen we tijdens ons fysieke leven op aarde niet tot wedergeboorte, dan sterven we in zonde (de z.g. tweede dood, de lichamelijke dood), we missen op dat moment het doel van ons leven als mens van vlees en bloed op aarde.

Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” (1 Korintiërs 6:20)

Iemand die geestelijk blind is, kan zich onmogelijk met Christus, de ene nieuwe Mens, identificeren. Hoewel Christus alles en in allen is en de ware identiteit van ieder mens Christus vormt, is men zich dat niet bewust en kan men dus ook niet ‘in Christus’ zijn en wandelen. Mensen met een verduisterd bewustzijn wandelen als vanzelfsprekend naar het vlees. De oude mens heeft het voor het zeggen en bepaalt ons leven. Het gevolg is dat we werken van het vlees voortbrengen, zoals tweedracht en partijschappen, in plaats van dat de vrucht van de Geest in ons leven groeit.

Tot zover de situatie waar de hele mensheid, niemand uitgezonderd, zich vanaf den beginne in bevindt. God stond voor de uitdaging om de ogen van de geestelijk blinde mens te openen en duidelijk te maken wie hij/zij in werkelijkheid is, een gezalfde des Heren, Christus! Vanwege de geestelijke blindheid missen we nu eenmaal de antenne om Gods stem te verstaan. God werkt niet door kracht en door geweld, maar door zijn Geest. Door zijn Geest heeft God de geschiedenis van het volk Israël zo geleid, dat er zich schaduwbeelden hebben gevormd van de geestelijke werkelijkheid. In het oude testament zijn veel schaduwbeelden te vinden.

Het belangrijkste schaduwbeeld dat God heeft gebruikt om onze geestelijke ogen te openen is de mens Jezus van Nazareth. Zijn hele leven, vanaf het prilste begin tot aan de verheerlijking van zijn lichaam tijdens de zogenoemde hemelvaart, vormt een schaduwbeeld van de Christus, de ene nieuwe mens onder wie als hoofd de hele mensheid van alle tijden is samengebracht.

Het waarachtige Licht, was komende in de wereld, en heeft alle mensen verlicht.” (Johannes 1:9)

Jezus van Nazareth heeft op een unieke wijze de Christus aan ons geopenbaard. In het vervolg van deze blog wil ik laten zien hoe Jezus als een schaduwbeeld van de Christus heeft gefungeerd; waarbij Christus het Licht der wereld is, de eerstgeborene van de ganse schepping, die de duisternis op aarde kan en uiteindelijk ook volledig zal doen verdwijnen.

Kerstfeest
De ontvangenis en geboorte van Jezus van Nazareth is een schaduwbeeld van de incarnatie van Christus in en door de hele schepping heen. De hele schepping is door de Geest verwerkt, ontstaan vanuit Christus, het Licht, de zalving van Gods Geest.

Er zij Licht!” (Genesis 1:3)

Het Licht is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in het Licht zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door het Licht en tot het Licht geschapen; en het Licht is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in het Licht.” (vrije vertaling van Kolossenzen 1:15-17)

De besnijdenis van Jezus is een schaduwbeeld van de besnijdenis van het hart van ieder mens. Christus woont in het hart van ieder mens en zo heeft God zijn geboden in het hart van ieder mens geschreven. Dat de meeste mensen zich dat niet bewust zijn, doet daar niets aan af.

Hoe Jezus tot wedergeboorte is gekomen
Jezus’ geestelijke ogen zijn door het lezen en onderzoeken van de Joodse geschriften, met daarin alle schaduwbeelden en profetieën, geopend. Jezus is zich bewust geworden wie hij als mens in werkelijkheid was en is de profetieën over de Messias op zichzelf gaan betrekken. Hij begon zich te identificeren met de Christus, de gezalfde des Heren, de ene nieuwe Mens, die de ware identiteit van alle mensen vormt. Jezus werd zich de Christus ten volle bewust.

En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.” (Lukas 3:21,22)

Jezus moest uit Egypte geroepen worden, een schaduwbeeld van het feit dat ieder mens van nature in Egypte, onder de vloek van zonde en dood, leeft. Als kind groeide Jezus ook op in Egypte. Net als Jezus zullen wij ook tot wedergeboorte moeten komen.

Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, degenen die Mij volgen in de wedergeboorte, zullen, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.” (Matteüs 19:28)

De bediening van Jezus
Omdat de geestelijke ogen van Jezus geopend waren, kon hij zich volledig laten leiden door de heilige Geest. Jezus wandelde in de zalving van de Geest, waardoor hij als snel de titel Christus kreeg. Dat opende voor God de mogelijkheid om in en door de persoon van Jezus het meest duidelijke schaduwbeeld van de geestelijke werkelijkheid aan de mensheid te openbaren. De verkondiging van Jezus en de tekenen en wonderen die zijn verkondiging bevestigden vormen een schaduwbeeld van het leven dat ieder mens die zich Christusbewust is geworden kan en mag leven. Hetzelfde geldt voor de vrucht van de Geest in het leven van Jezus. Al het mooie/goddelijke in ieder mens en in de hele schepping dat – ondanks de duisternis – zichtbaar wordt, toont ons de heerlijkheid van God, de zalving van Gods Geest. “Christus is werkelijk alles en in allen.” (Kolossenzen 3:11)

Het lijden van Jezus
Het lijden van Jezus is een schaduwbeeld van het immense lijden dat de mensheid gedurende de hele geschiedenis heeft ondergaan. Het gaat om het lijden van Christus in en door de hele schepping heen. Op die manier droeg ook Paulus bij aan het lijden van Christus. Het lijden dat jij en ik hebben meegemaakt of nog meemaken, draagt ook bij aan het lijden van Christus.

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.” (2 Korintiërs 1:5)

De overvloedige genade die Jezus toonde aan iedereen die zijn pad kruiste, die zijn climax kende in zijn gebed aan het kruis “Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen” is een schaduwbeeld van de radicale genade van Christus, die niet rekent met zonde en schuld en niet doet aan straf en oordeel. Daarom woont Gods Geest in alle mensen van alle volken van alle tijden, niemand uitgezonderd. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

Het geheimenis dat van alle eeuwen en alle geslachten verborgen is geweest, is thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus in u, de hoop der heerlijkheid.” (Kolossenzen 1:26,27)

Goede Vrijdag
De lichamelijke kruisiging van Jezus is een schaduwbeeld van de dood van Christus. Christus is als zaad in de akker van de fysieke schepping gezaaid om daar te ‘sterven’. Dit geldt voor de hele mensheid en de hele schepping van alle tijden. Door dit ‘sterven’ is Christus een mysterie geworden.
Het bloed van Jezus is een schaduwbeeld van het Licht van Christus, de zalving van de Geest, waardoor ons bewustzijn wordt verlicht en we het ware Leven kunnen gaan leven.

Pasen
De opstanding van Jezus uit het graf is een schaduwbeeld van de Christus die in en door de hele schepping / kosmos heen tot opstanding zal komen. Het zaad van Christus dat in de akker is gezaaid, komt op en begint te groeien. Samen met het ‘sterven’ van het Christus-zaad in de (fysieke) akker vormt de opstanding van Christus het belangrijkste principe van de schepping, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke.

Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.” (1 Korintiërs 15:42-44)

Hemelvaart
De hemelvaart van Jezus is een schaduwbeeld van de Christus die in en door de hele mensheid heen zal worden opgenomen in heerlijkheid. Zodra het Licht van Christus volledig doorbreekt op aarde, zal op dat moment het verduisterde bewustzijn van ieder mens volledig worden verlicht. Dit zal gepaard gaan met de verheerlijking van onze lichamen van vlees en bloed, de transformatie (metamorfose) naar een verheerlijkt lichaam (de zogenoemde opname; onze ‘hemelvaart’). Zodra de hele mensheid in heerlijkheid is opgenomen, vormt zij het hemelse Jeruzalem.

Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, u zult hem op dezelfde wijze volgen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” (Handelingen 1:11)

Deze opname van de mensheid in heerlijkheid zal direct gevolgd worden door een transformatie van de hele kosmos, de zogenoemde kosmische wedergeboorte, waarbij de duisternis op aarde in zijn geheel zal verdwijnen en de heerlijkheid van de Heer de ganse aarde zal bedekken.

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.” (Romeinen 8:19-21)

Pinksteren
De uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren) is een schaduwbeeld van het ‘neerdalen uit de hemel’ van het hemelse Jeruzalem. De hemel (de geestelijke wereld) is onder ons en binnen in ons, zei Jezus. De ‘opname in heerlijkheid’ en het ‘neerdalen uit de hemel’, wil dus niet zeggen dat we ons verplaatsen naar een plek hoog in het universum en daarna weer naar beneden komen, maar dat we transformeren naar een geestelijk lichaam (in de ‘hemel’) en daarna weer een zichtbaar en tastbaar lichaam (op de ‘aarde’) aan kunnen nemen. De nieuwe hemel en nieuwe aarde is al vanaf de grondlegging der wereld een feit. Het wordt alleen pas zichtbaar als de duisternis in het geheel verdwenen is en ons geestelijke bewustzijn volledig gereinigd/verlicht is. Op dat moment zal het voor ons ‘als nieuw’ zijn, vandaar dat er van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt gesproken.

Ik zag een nieuw Jeruzalem, een nieuwe heilige stad, neerdalen vanuit God uit de hemel. Ze was als bruid getooid, mooi gemaakt voor haar man. En uit de richting van de troon hoorde ik luid een stem zeggen: ‘Nu heeft God zijn tent onder de mensen opgeslagen! Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn en hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn; geen rouw, geen weeklacht, geen pijn zal er zijn, want de eerste dingen zijn voorbij.’ Hij die op de troon was gezeten, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’” (Openbaring 21:2-5

Jezus heeft ons de weg van verlossing uit de duisternis om ons in het koninkrijk van God te brengen geopenbaard. Jezus heeft deze weg niet voor ons afgelegd. Hij heeft het ons wel voorgedaan en ons zo de levende weg geopenbaard. Wij zullen deze weg zelf moeten gaan, achter Jezus aan. Jezus is ons voorgegaan op deze weg en daarom kan en wil hij onze leidsman zijn. En omdat Jezus als mens van vlees en bloed deze weg door de zalving van de Geest (Christus) heeft afgelegd, zijn ook wij in staat deze weg te voleindigen. We zullen ons dan wel bewust moeten worden dat wij net zo Christus zijn, als Jezus van Nazareth. Christus, de zalving van de Geest in ons is dan ook onze enige hoop op heerlijkheid.

Mocht je door willen praten over de inhoud van deze blog?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Ben je door onze blogs of door een (online) gesprek bemoedigd of heeft het je verder gebracht in je geestelijke groei? Overweeg dan een (kleine) financiële bijdrage, waarmee je ons ondersteunt in onze missie, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland. Uw bijdrage is belasting aftrekbaar. Wil je een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Delen van deze blog via social media wordt bijzonder gewaardeerd. Dit kan eenvoudig via de onderstaande snelkoppelingen.

Één reactie op “Jezus van Nazareth als schaduwbeeld van de Christus”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *