Categorieën
Nieuwsbrief Peter en Petra

Nieuwsbrief (3) Peter en Petra Overduin

Lieve mensen,

De economie van Gods Koninkrijk
Practice what you preace. Om die reden hebben wij er per 1 juli 2022 voor gekozen om ons (ook) wat betreft de voorziening in ons levensonderhoud volledig te richten op de principes van het koninkrijk van God. Dit betekent concreet dat we geen vaste inkomsten uit arbeid ontvangen en geen geld vragen voor de ‘diensten’ die we aanbieden. Tegelijk maken we wel deel uit van een samenleving waarin alles nog steeds geld kost en hebben ook wij een x bedrag per maand nodig om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. Toch ervaren we het als onderdeel van onze roeping om met deze stap in geloof een statement te maken naar het economische systeem van deze wereld, waarin steeds meer mensen steeds harder voor steeds minder moeten werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Wij geloven dat dit binnen het koninkrijk van God niet nodig is. We zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld en om die reden willen we ook steeds minder afhankelijk zijn van het economische systeem van deze wereld.

Eén van de principes van het koninkrijk is dat als we vóór alles Gods koninkrijk en de gerechtigheid van dat koninkrijk zoeken, we ons geen zorgen hoeven maken om eten, kleding en onderdak (Matteüs 6:31-33). Een ander koninkrijks-principe is dat de verkondigers van het evangelie daarvan mogen leven (1 Korintiërs 9:13,14). De arbeider is immers zijn loon waard (Lukas 10:7 en 1 Timoteüs 5:18). Wij geloven dat het op deze manier binnen het koninkrijk van God zou mogen en kunnen werken. De praktijk van het afgelopen half jaar heeft ons echter doen inzien dat dit nog niet het geval lijkt te zijn. Als we (noodzakelijkerwijs) geld moeten uitgeven zonder dat er inkomsten tegenover staan, dan komt er (logischerwijs) een moment waarop er rode cijfertjes zichtbaar worden. Dat moment is voor ons vandaag aangebroken. We hebben op dit moment geen financiële middelen meer om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. We wisten wanneer dit moment (menselijkerwijs gesproken) ongeveer zou aanbreken en we hebben daar de afgelopen weken geregeld over nagedacht. Hoe kan het dat als we vóór alles het koninkrijk van God zoeken en volgens de principes van het koninkrijk willen leven, dat de voorziening in ons levensonderhoud achterwege blijft? Voor ons stond één ding vast, aan de beloften van God kan het niet liggen.

Leerproces
Wij denken dat het te maken heeft met een noodzakelijk leerproces waar we doorheen mogen gaan. Allereerst een leerproces voor ons persoonlijk, maar in de tweede plaats mogelijk ook een leerproces voor degenen die ons en onze bediening een warm hart toedragen.

Voor ons persoonlijk is het afgelopen halfjaar een bijzonder leerzame praktijkoefening geweest. We hebben ons namelijk kunnen oefenen in ons geen zorgen maken en werkelijk op Gods beloften en de principes van het koninkrijk vertrouwen. Daarnaast hebben we geleerd om dagelijks de oude mens (het vlees) voor dood te houden. Er zijn de afgelopen maanden behoorlijk wat ideeën en gedachten bij ons opgekomen, waarmee we het op onze eigen manier hadden kunnen regelen. Keer op keer hebben we deze gedachten (als het ware) aan het kruis genageld en hebben we ons laten leiden door de gedachten (gezindheid) van Christus. We kunnen met dankbaarheid zeggen dat deze leerschool voor ons bijzonder effectief is geweest. Zo maakten we ons een half jaar geleden behoorlijk veel zorgen om onze financiën, terwijl er destijds nog een redelijk bedrag op onze spaarrekening stond. Nu ervaren we, ondanks dat het water aan onze lippen staat, de diepe vrede van God, die ons verstand letterlijk te boven gaat. De bekering (metanoia) van een wandel naar het vlees (focus op de zichtbare omstandigheden) naar een wandel in de Geest (focus op het onzichtbare koninkrijk van God) vormt ook de kern van de boodschap die we verkondigen. Er is dus met recht sprake van Practice what you preace.

Naast ons persoonlijke leerproces geloven we ook dat mensen die achter onze visie staan en onze bediening een warm hart toedragen, bepaalde dingen kunnen / mogen leren. Door gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gehad, hebben we gemerkt dat mensen graag gericht en concreet willen horen wat wij van hen verwachten, voordat men in actie komt. Wij geloven echter dat het binnen het koninkrijk van God juist niet de bedoeling is dat wij aan mensen gericht en concreet om financiële ondersteuning vragen. Er is geen sprake van onwil, maar deze verschillen van inzicht leiden als vanzelf tot een afwachtende houding bij mensen. Deze situatie is voor ons de aanleiding geweest om met deze Nieuwsbrief wat meer duidelijkheid te scheppen over het principe van ‘vraag en aanbod’ in het koninkrijk van God.

Vraag en aanbod in het koninkrijk van God
Binnen de economie van deze wereld is het gebruikelijk om vraag en aanbod van tevoren nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Binnen Gods koninkrijk werkt het doorgaans precies omgekeerd. Mensen die ons volgen en achter onze visie staan, zullen ongetwijfeld begrijpen dat wij een ‘vraag’ hebben. Wij gaan met deze ‘vraag’ echter niet de markt op, op zoek naar ‘aanbod’, maar wij geloven dat we onze ‘vraag’ (onze behoeften) tot in detail bekend mogen maken bij God.

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.” (Filippenzen 4:6)

Op deze manier blijft onze verwachting volledig op God gericht. Onze Vader weet precies wat wij nodig hebben, zelfs nog voordat wij erom gevraagd hebben (Matteüs 6:8). Natuurlijk zal God mensen gebruiken om in onze ‘vraag’ te voorzien, maar omdat wij geen inzicht hebben in wie God daarvoor wil gebruiken, koesteren wij geen verwachting van specifieke mensen om ons heen. Zodoende wordt (onterechte) teleurstelling in mensen voorkomen, waardoor persoonlijke relaties niet onder druk komen te staan. Het is voor een ieder een persoonlijke zaak tussen God en henzelf en wij kiezen er bewust voor om daar buiten te blijven.

Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linker hand niet weten wat uw rechter hand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” (Matteüs 6:3,4)

Handvatten bij het verstaan van Gods stem
Hoe kunnen mensen dan weten of – en zo ja, met welk bedrag en op welke manier – zij ons eventueel mogen ondersteunen? Wij geloven dat God onze ‘vraag’ concreet en gericht aan bepaalde mensen bekendmaakt, waarbij we er vanuit mogen gaan dat God geen onmogelijke dingen van mensen zal vragen en Hij mensen nooit onder druk zal zetten. Het gaat bij een gift in het koninkrijk ook niet om een betaling van een afgenomen dienst, maar om een vrijwillige gift, waarbij er geen sprake is van voor-wat-hoort-wat. God heeft de blijmoedige gever lief. Uiteindelijk komt het aan op mensen die Gods stem verstaan en daar gehoor aan willen geven.

Mocht jij na het lezen van deze Nieuwsbrief een financiële bijdrage aan ons overwegen, maar weet je niet goed of dat wel de bedoeling is en welk bedrag dat dan eventueel zou moeten zijn, neem dan even bewust de tijd om de onderstaande vijf punten door te nemen. Het zijn algemene principes die je kunnen helpen bij het verstaan van Gods stem. Je kunt deze handvatten daarom ook gebruiken bij alle andere vragen die je in je (geloofs)leven tegenkomt.

  1. Iedereen kan – door van binnen een moment stil te worden – Gods ‘stem’ verstaan. Probeer de gedachtestroom in je hoofd een moment te laten voor wat het is en je te richten op je wat God in je hart aan jou wil zeggen.
  2. Zodra je in de stilte bent – vraag je aan God of het de bedoeling is dat jij ons met een financiële bijdrage zal ondersteunen. Heb je de indruk dat dit het geval is, vraag dan ook heel gericht om een concreet bedrag en of het daarbij om een eenmalige of een periodieke gift gaat.
  3. Als God in je hart tot je spreekt, dan doet Hij dat altijd helder en duidelijk! Vage gedachten die gepaard gaan met redeneringen waarom je het wel of niet zou moeten doen, komen niet bij God vandaan. Voelt het ‘antwoord’ vaag en niet concreet, laat het dan gerust voor wat het is. Geen duidelijk antwoord is namelijk ook een antwoord. Leg onze ‘vraag’ in dat geval gerust naast je neer en voel je er vooral niet schuldig over! Er zijn genoeg andere goede doelen waarvoor God mogelijk wel jouw ondersteuning vraagt.
  4. Mocht je wel een duidelijk en concreet antwoord in je gedachten hebben gekregen, dan mag je er vanuit gaan dat het van God is. Je mag er dan ook op vertrouwen dat God precies weet wat jouw bijdrage mag zijn. Het concrete bedrag dat je in gedachten hebt gekregen zal nooit te weinig en nooit te veel zijn. God weet namelijk precies wat onze ‘vraag’ is en God weet uiteraard ook wat anderen wel of niet bij zullen dragen.
  5. Tot slot is het uiteraard aan jou of je gehoor geeft aan het antwoord dat je hebt gekregen. Je mag het als een voorrecht zien om een steentje bij te dragen aan het werk dat wij mogen doen in het koninkrijk van God. Doe je dat niet, dan mag je weten dat God daar niet boos over zal zijn en daar geen consequenties aan zal verbinden; God kent ons namelijk niet naar het vlees. Het is dus werkelijk geheel jouw eigen vrije keuze. God zal je nooit dwingen om iets te doen.

Ben je na het lezen van deze Nieuwsbrief voor jezelf tot de conclusie gekomen dat je ons – ongeacht wat de reden is – niet kan ondersteunen, voel je dan uiteraard vrij om ons gewoon te blijven volgen en te blijven leren van het onderwijs dat we delen.

Wil je ons ondersteunen met een eenmalige gift, dan kan dit door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL10 KNAB 0259 8642 77 ten name van Coachingspraktijk Overduin. Dit bedrag zal dan volledig ten goede komen aan ons levensonderhoud voor de maand januari 2023. Deze gift is niet belasting aftrekbaar. Wil je liever een eenmalige gift geven die wel belasting aftrekbaar is, dan kan dit via deze link.

Wil je ons en de bediening van Way of Grace met een periodieke bijdrage gaan ondersteunen, dan vragen we je om contact met ons op te nemen. We spreken dan graag een keer af om een en ander af te stemmen.

We hopen dat we met deze Nieuwsbrief je wat meer duidelijkheid hebben gegeven over de manier waarop je ons mogelijk financieel zou kunnen ondersteunen. Heb je vragen naar aanleiding van deze Nieuwsbrief, neem dan gerust contact met ons op.

Met een verbindende groet,

Peter en Petra Overduin
telefoon: 06 – 58 91 99 71
e-mail: info@wayofgrace.nl

Klik hier om je te abonneren op onze Blog / Nieuwsbrief.

Mocht u onze missie – een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk van Nederland en België (Vlaanderen) – willen ondersteunen? Dan is uw gift meer dan welkom! Wilt u een ander bedrag doneren dan de keuzemogelijkheden hieronder, klik dan hier.

Totaal: € -

Wilt u ons werk structureel ondersteunen, maak dan een periodieke betaling aan in uw online-bankomgeving naar rekeningnummer IBAN: NL89 TRIO 0788 9077 78 ten name van Stichting Way of Grace.

Stichting Way of Grace heeft een ANBI-status, waardoor uw gift belasting aftrekbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *